Trước khi chuyển thành ếch con, nòng nọc phải "cắt" chiếc đuôi của nó. Bào quan đã giúp nó thực hiện việc này là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook