Tuỳ theo cách mọc của thân mà chia thân làm 3 loại:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook