Vận tốc thuyền trong nước yên lặng là \(12{\rm{ }}km/h\), vận tốc dòng nước là \(2{\rm{ }}km/h\). Tính thời gian thuyền xuôi dòng từ bến $A$ đến bến $B$ cách nhau \(14{\rm{ }}km\), biết trong nửa chặng đường đầu thuyền bị tắt máy chỉ trôi theo dòng nước.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook