Vật chuyển động theo phương trình x = 5 + 10t + t2 ( x tính bằng m, t tính bằng s). Kết luận nào sau đây rút ra từ phương trình là đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook