Vật dao động điều hòa với biên độ 5cm. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có li độ 2,5cm đến vị trí có li độ 5cm là 0,2 s. Chu kì dao động của vật là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook