Về nội dung, điểm giống nhau quan trọng nhất giữa Hiệp định Giơnevơ (1954) và Hiệp định Pari (1973) là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook