Viết biểu thức \({x^3} + 12{x^2} + 48x + 64\) dưới dạng lập phương của một tổng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook