Viết biểu thức \(\left( {{x^2} + 3} \right)\left( {{x^4} - 3{x^2} + 9} \right)\) dưới dạng tổng hai lập phương.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook