Viết biểu thức \(\left( {x - 3y} \right)\left( {{x^2} + 3xy + 9{y^2}} \right)\) dưới dạng hiệu hai lập phương

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook