Với số phức \(z\) tùy ý, cho mệnh đề \(\left| { - z} \right| = \left| z \right|;\)\(\left| {\overline z } \right| = \left| z \right|;\)\(\left| {z + \overline z } \right| = 0;\)\(\left| z \right| > 0.\) Số mệnh đề đúng là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook