Ý nào sau đây đánh giá không đúng về mặt tiêu cực của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 - 1914) đến nền kinh tế Việt Nam?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook