Chi tiết đề thi

xác nhận giao dịch 50k để làm đề thi

1380760488793009
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
20
36 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [58042] - [Loga.vn]

Số hạng không chứa x trong khai triển $P(x)=(x^{3}-\frac{1}{x^{2}})^{5}(x\neq 0)$ là số hạng thứ

Câu 2 [56172] - [Loga.vn]

Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có thể tích bằng V. Lấy điểm\[{A}'\] trên cạnh SA sao cho $SA'=\frac{1}{3}SA$. Mặt phẳng qua \[{A}'\] và song song với đáy của hình chóp cắt các cạnh SB, SC, SD lần lượt tại B’, C’, D’. Tính theo V thể tích khối chóp S.A’B’C’D’ ?

Câu 3 [54948] - [Loga.vn]

Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của $m\ge -10$ sao cho đồ thị hàm số $y=\frac{{{x}^{2}}+\sqrt{x-1}}{{{x}^{2}}+\left( m-1 \right)x+1}$ có đúng một tiệm cận đứng?

Câu 4 [56167] - [Loga.vn]

Một đội văn nghệ có 10 người gồm 6 nam và 4 nữ. Cần chọn ra một bạn nam và một bạn nữ để hát song ca. Hỏi có bao nhiêu cách chọn?

Câu 5 [54975] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ \[\text{Ox}yz\] cho 3 vectơ \[\overrightarrow{a}\left( -1;1;0 \right);\overrightarrow{b}\left( 1;1;0 \right);\overrightarrow{c}\left( 1;1;1 \right)\]. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai:

Câu 6 [54984] - [Loga.vn]

Cho tập \[X=\left\{ 1;2;3;.......;8 \right\}\]. Lập từ \[X\] số tự nhiên có 8 chữ số đôi một khác nhau. Xác suất để lập được số chia hết cho 1111 là:

Câu 7 [56207] - [Loga.vn]

Trong không gian \[Oxyz\], cho mặt cầu $(S):{{\left( x+3 \right)}^{2}}+{{\left( y+1 \right)}^{2}}+{{\left( z-1 \right)}^{2}}=2$. Xác định tọa độ tâm của mặt cầu $\left( S \right)$.

Câu 8 [56220] - [Loga.vn]

Cho hình trụ có hai đáy là hai hình tròn \[\left( O;R \right)\] và \[\left( {O}';R \right)\], chiều cao \[R\sqrt{3}\] . Một hình nón có đỉnh là \[{O}'\] và đáy là hình tròn \[\left( O;\,R \right)\]. Tỷ số diện tích xung quanh của hình trụ và hình nón bằng

Câu 9 [56257] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $f\left( 3 \right)=21$, $\int\limits_{0}^{3}{f\left( x \right)\text{d}x}=9$. Tính tích phân $I=\int\limits_{0}^{1}{x.{f}'\left( 3x \right)\text{d}x}$.

Câu 10 [56226] - [Loga.vn]

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh $a$. Cạnh bên $SA=a\sqrt{6}$ và vuông góc với đáy $\left( ABCD \right)$. Tính theo $a$ diện tích mặt cầu ngoại tiếp khối chóp $S.ABCD$

Câu 11 [56233] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y={{x}^{4}}-2{{x}^{2}}+2\]. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu 12 [54961] - [Loga.vn]

Trong các dãy số \[\left( {{u}_{n}} \right)\]sau đây; hãy chọn dãy số giảm:

Câu 13 [54954] - [Loga.vn]

Giá trị nhỏ nhất của hàm số \[y=\frac{x-1}{x+1}\] trên đoạn $\left[ 0;3 \right]$ là:

Câu 14 [57883] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=x^{3}-x^{2}+2x+5$ có đồ thị là (C). Trong các tiếp tuyến của (C), tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất, thì hệ số góc của tiếp tuyến đó là

Câu 15 [56195] - [Loga.vn]

Đường cong hình bên là đồ thị của hàm số $y=\frac{\text{ax}+b}{cx+d}$, với a, b, c, d là các số thực. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu 16 [56254] - [Loga.vn]

Cho số phức \[z=a+bi\] \[\left( a,\text{ }b\in \mathbb{R} \right)\] thỏa mãn \[z+1+3i-\left| z \right|i=0\]. Tính \[S=2a+3b\].

Câu 17 [56247] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ \[Oxyz\], cho đường thẳng \[d:\frac{x+1}{2}=\frac{y}{1}=\frac{z-2}{1}\], mặt phẳng \[\left( P \right):x+y-2z+5=0\] và \[A\left( 1;-1;2 \right)\]. Đường thẳng \[\Delta \] cắt \[d\] và \[\left( P \right)\] lần lượt tại \[M\] và \[N\] sao cho \[A\] là trung điểm của đoạn thẳng \[MN\]. Một vectơ chỉ phương của \[\Delta \] là

Câu 18 [56240] - [Loga.vn]

Số phức liên hợp của \[z=4+3i\] là

Câu 19 [56250] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$. Đồ thị hàm $y={f}'\left( x \right)$ như hình vẽĐặt $h\left( x \right)=3f\left( x \right)-{{x}^{3}}+3x$. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Câu 20 [56181] - [Loga.vn]

Cho tam giác đều\[ABC\]có cạnh bằng$a$và đường cao AH. Tính diện tích xung quanh của hình nón tạo thành khi quay tam giác ABC quanh trục AH.

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook