Chi tiết đề thi

ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI 5-6đ 05

ctvloga435
0 lượt thi
Hóa Học
Dễ
(0)
50
62 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [68518] - [Loga.vn]

Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng axit HNO3, thu được V lít (ở đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO2) và dunh dịch Y (chỉ chứa hai muối và axit dư). Tỉ khối của X đối với H2 bằng 19. Giá trị V là

Câu 2 [68516] - [Loga.vn]

Cho 3,6 gam Mg tác dụng hết với dung dịch HNO3 (dư), sinh ra 2,24 lít khí X (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Khí X là

Câu 3 [68510] - [Loga.vn]

Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư. Chất tan đó là

Câu 4 [68504] - [Loga.vn]

Cho m gam hỗn hợp X gồm Al, Cu vào dung dịch HCl (dư), sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 3,36 lít khí (ở đktc). Nếu cho m gam hỗn hợp X trên vào một lượng dư axit nitric (đặc, nguội), sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 6,72 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m là

Câu 5 [68502] - [Loga.vn]

Cho 1,67 gam hỗn hợp gồm hai kim loại ở 2 chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), thoát ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Hai kim loại đó là

Câu 6 [68488] - [Loga.vn]

Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp thủy luyện?

Câu 7 [68487] - [Loga.vn]

Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối (với điện cực trơ) là:

Câu 8 [68484] - [Loga.vn]

Khi điện phân dung dịch NaCl (cực âm bằng sắt, cực dương bằng than chì, có màng ngăn xốp) thì:

Câu 9 [68481] - [Loga.vn]

Hòa tan 13,68 gam muối MSO4 vào nước được dung dịch X. Điện phân X (với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi) trong thời gian t giây, được y gam kim loại M duy nhất ở catot và 0,035 mol khí ở anot. Còn nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tổng số mol khí thu được ở cả hai điện cực là 0,1245 mol. Giá trị của y là

Câu 10 [68475] - [Loga.vn]

Điện phân (với điện cực trơ) một dung dịch gồm NaCl và CuSO4 có cùng số mol, đến khi ở catot xuất hiện bọt khí thì dừng điện phân. Trong cả quá trình điện phân trên, sản phẩm thu được ở anot là

Câu 11 [68474] - [Loga.vn]

Phản ứng điện phân dung dịch CuCl2 (với điện cực trơ) và phản ứng ăn mòn điện hóa xảy ra khi nhúng hợp kim Zn – Cu vào dung dịch HCl có đặc điểm là:

Câu 12 [68472] - [Loga.vn]

Điện phân dung dịch CuSO4 với anot bằng đồng (anot tan) và điện phân dung dịch CuSO4 với anot bằng graphit (điện cực trơ) đều có đặc điểm chung là

Câu 13 [68462] - [Loga.vn]

Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại catôt xảy ra

Câu 14 [68461] - [Loga.vn]

Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là:

Câu 15 [68459] - [Loga.vn]

Hai kim loại có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch là

Câu 16 [68456] - [Loga.vn]

Nguyên tắc chung được dùng để điều chế kim loại là

Câu 17 [68453] - [Loga.vn]

Trong pin điện hóa ZnCu, quá trình khử trong pin là

Câu 18 [68447] - [Loga.vn]

Có 4 dung dịch riêng biệt: a) HCl, b) CuCl2, c) FeCl3, d) HCl có lẫn CuCl2. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Fe nguyên chất. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là

Câu 19 [67915] - [Loga.vn]

Có 4 dd riêng biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3. Nhúng vào mỗi dd một thanh Ni. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là

Câu 20 [67912] - [Loga.vn]

Trong pin điện hóa ZnCu, quá trình khử trong pin là

Câu 21 [67531] - [Loga.vn]

Kim loại sắt tác dụng với dung dịch nào sau đây tạo ra muối sắt(II)?

Câu 22 [67528] - [Loga.vn]

Cho bột Fe vào dung dịch gồm AgNO3 và Cu(NO3)2. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X gồm hai muối và chất rắn Y gồm hai kim loại. Hai muối trong X và hai kim loại trong Y lần lượt là:

Câu 23 [67524] - [Loga.vn]

Dung dịch loãng (dư) nào sau đây tác dụng được với kim loại sắt tạo thành muối sắt(III)?

Câu 24 [67522] - [Loga.vn]

Cho dãy các ion : Fe2+, Ni2+, Cu2+, Sn2+. Trong cùng điều kiện, ion có tính oxi hóa mạnh nhất trong dãy là

Câu 25 [67519] - [Loga.vn]

Dung dịch loãng (dư) nào sau đây tác dụng được với kim loại sắt tạo thành muối sắt(III)?

Câu 26 [67504] - [Loga.vn]

Dãy gồm các ion đều oxi hóa được kloại Fe là

Câu 27 [67502] - [Loga.vn]

Dãy gồm các kim loại đều tác dụng được với dung dịch HCl nhưng không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nguội là:

Câu 28 [67490] - [Loga.vn]

Kim loại M phản ứng được với: dung dịch HCl, dung dịch Cu(NO3)2, dung dịch HNO3 (đặc, nguội). Kim loại M là

Câu 29 [67487] - [Loga.vn]

Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3?

Câu 30 [67479] - [Loga.vn]

Để khử ion Cu2+ trong dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại

Câu 31 [67472] - [Loga.vn]

Cặp chất không xảy ra phản ứng hoá học là

Câu 32 [67447] - [Loga.vn]

Dãy các ion xếp theo chiều giảm dần tính oxi hóa là (biết trong dãy điện hóa, cặp Fe3+/Fe2+ đứng trước cặp Ag+/Ag):

Câu 33 [67386] - [Loga.vn]

Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dd H2SO4 loãng (dư). Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí hiđro (ở đktc), dd X và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là

Câu 34 [67385] - [Loga.vn]

Cho 15 gam hỗn hợp bột kim loại Zn và Cu vào dd HCl (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4,48 lít khí H2 (đktc) và m gam kim loại không tan. Giá trị của m là

Câu 35 [67383] - [Loga.vn]

Hòa tan 6,5 gam Zn trong dd axit HCl dư, sau phản ứng cô cạn dd thì số gam muối khan thu được là

Câu 36 [67381] - [Loga.vn]

Hoà tan 22,4 gam Fe bằng dd HNO3 loãng (dư), sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là

Câu 37 [67378] - [Loga.vn]

Hoà tan m gam Al bằng dd HCl (dư), thu được 3,36 lít H2 (ở đktc). Giá trị của m

Câu 38 [67374] - [Loga.vn]

Cho 5,6 gam Fe tác dụng với dd HCl (dư) thu được thể tích khí H2 (ở đktc) là

Câu 39 [67368] - [Loga.vn]

Hai kim loại thường được điều chế bằng cách điện phân muối clorua nóng chảy là

Câu 40 [67364] - [Loga.vn]

Kim loại nào sau đây thường được điều chế bằng cách điện phân muối clorua

nóng chảy ?

Câu 41 [67360] - [Loga.vn]

Kim loại phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là

Câu 42 [67355] - [Loga.vn]

Kim loại nào sau đây không tan trong dd HNO3 đặc, nguội ?

Câu 43 [67346] - [Loga.vn]

Kim loại phản ứng với dd H2SO4 loãng là

Câu 44 [67345] - [Loga.vn]

Cho dãy các kim loại: Na, Ca, Cr, Fe. Số kim loại trong dãy tác dụng với H2O tạo thành dd bazơ là

Câu 45 [67343] - [Loga.vn]

Cho dãy các kim loại: Na, Fe, Cu, Ag. Kim loại có tính khử mạnh nhất trong dãy là

Câu 46 [67340] - [Loga.vn]

Cho dãy các kim loại: Cs, Cr, Rb, K. Ở điều kiện thường, kim loại cứng nhất trong dãy là

Câu 47 [67338] - [Loga.vn]

Ở điều kiện thường, kim loại có độ cứng lớn nhất là

Câu 48 [67335] - [Loga.vn]

Phản ứng xảy ra ở cực âm của pin Zn - Cu là

Câu 49 [67325] - [Loga.vn]

Phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là

Câu 50 [67323] - [Loga.vn]

Cặp chất không xảy ra phản ứng là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook