Chi tiết đề thi

đề hóa học lớp 12

vuvannhat123
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(1)
30
38 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [35145] - [Loga.vn]

Cho 0,01 mol một aminoaxit X tác dụng vừa đủ với 40 ml dung dịch NaOH 0,25M. Mặt khác, 1,5 gam X tác dụng vừa đủ với 40 ml dung dịch KOH 0,5M. Tên gọi của X là
 

Câu 2 [23547] - [Loga.vn]

Tính chất vật lý chung của kim loại là

Câu 3 [14991] - [Loga.vn]

Cho 30 gam glyxin tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư thu được m gam muối. Giá trị của m là

Câu 4 [30588] - [Loga.vn]

Công thức phân tử của đimetylamin là
 

Câu 5 [3030] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

(1) Glucozơ không tham gia phản ứng công hiđro ( xúc tác Ni, đun nóng).

(2) Metyl amin làm quỳ tím ẩm đổi sang màu xanh.

(3) Đa số các polime không tan trong các dung môi thông thường.

(4) Muối natri hoặc kali của axit béo được dùng để sản xuất xà phòng.

Các phát biểu đúng là

Câu 6 [23538] - [Loga.vn]

Xenlulozo thuộc loại

Câu 7 [4739] - [Loga.vn]

Anilin phản ứng với dung dịch chứa chất nào sau đây?

Câu 8 [23567] - [Loga.vn]

Đun 3,0 gam CH3COOH với C2H5OH dư (xúc tác H2SO4 đặc), thu được 2,2 gam CH3COOC2H5. Hiệu suất của phản ứng este hóa tính theo axit là

Câu 9 [5544] - [Loga.vn]


Dung dịch nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím?

Câu 10 [30579] - [Loga.vn]

Cho 30 gam hỗn hợp hai amin đơn chức tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1,5M, thu được dung dịch chứa 47,52 gam hỗn hợp muối.  Giá trị của V là
 

Câu 11 [28750] - [Loga.vn]

Cho m gam glyxin phản ứng hết với dung dịch KOH, thu được dung dịch chứa 13,56 gam muối. Giá trị của m là

Câu 12 [23545] - [Loga.vn]

Tính chất vật lý chung của kim loại là

Câu 13 [16083] - [Loga.vn]

Khi nói về peptit và protein, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 14 [23982] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây vừa tác dụng với dung dịch NaOH vừa tác dụng với dung dịch HCl?

Câu 15 [23979] - [Loga.vn]

Amino axit nào sau đây phản ứng với HCl (trong dung dịch) theo tỉ lệ mol tương ứng 1:2?

Câu 16 [32995] - [Loga.vn]

Nhận xét nào sau đây không đúng?

Câu 17 [7134] - [Loga.vn]

Cho anilin tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch Br2 0,3M. Khối lượng kết tủa thu được là

Câu 18 [20649] - [Loga.vn]

Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là

Câu 19 [30694] - [Loga.vn]

Trong phân tử Gly-Ala, amino axit đầu C chứa nhóm

Câu 20 [3179] - [Loga.vn]

Dung dịch amin nào sau đây không đổi màu quỳ tím sang xanh?

Câu 21 [18888] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu 22 [14753] - [Loga.vn]

Cho dãy các chất: CH3NH2, NH3, C6H5NH2, C2H5NH2. Chất có lực bazơ nhỏ nhất trong dãy là:

Câu 23 [5545] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây tạo kết tủa trắng với nước brom?

Câu 24 [7165] - [Loga.vn]

Amino axit X no, mạch hở có công thức phân tử CmHnO4N. Mối quan hệ giữa n với m là

Câu 25 [33597] - [Loga.vn]

Khi thay thế nguyên tử H trong phân tử NH3 bằng gốc hiđrocacbon, thu được

Câu 26 [21638] - [Loga.vn]

Phần trăm khối lượng của nguyên tố nitơ trong alanin là

Câu 27 [37606] - [Loga.vn]

Metyl amin là tên gọi của chất nào dưới đây?
 

Câu 28 [23633] - [Loga.vn]

Công thức của alanin là

Câu 29 [35207] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây không tác dụng với NaOH trong dung dịch khi đun nóng?
 

Câu 30 [5180] - [Loga.vn]

Cho 7,5 gam axit aminoaxetic (H2NCH2COOH) phản ứng hết với dung dịch HCl. Sau phản ứng, khối lượng muố thu được là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Điểm đánh giá trung bình

5

0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
100%
(1)

đề hay

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook