Chi tiết đề thi

đề kiểm tra

1019082841893510
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
25
31 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [51088] - [Loga.vn]

Nguyên tố Y có tổng số hạt là 36. trong đó số hạt mang điện gấp 2 lần số hạt không mang điện. Cấu hình electron của Y là:

Câu 2 [50991] - [Loga.vn]

hợp chất M được tạo thành từ cation X+ và anion Y3- mỗi ion đều do 5 nguyên tử của 2 nguyên tố phi kim tạo nên. Biết tổng số proton trong X+ bằng 11 và trong Y3- là 47. Hai nguyên tố trong Y3- thuộc hai chu kỳ kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn và có số thứ tự cách nhau 7 đơn vị.

 

Câu 3 [51169] - [Loga.vn]

Tỉ lệ khối lượng phân tử giữa hợp chất khí với hidro của nguyên tố R với oxit cao nhất của nó là 17: 40. Giá trị nguyên tử khối của R là:

Câu 4 [51193] - [Loga.vn]

A và B là hai nguyên tố ở hai nhóm kế tiếp thuộc hai chu kỳ liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử của A và B là 31. Điện tích hạt nhân của A và B lần lượt là:

Câu 5 [51095] - [Loga.vn]

Nguyên tử của nguyên tố X có 19 electron . Trạng thái cơ bản, X có tổng số obitan chứa electron là:

Câu 6 [51093] - [Loga.vn]

nguyên tử nguyên tố Y có tổng số hạt là 52, số hạt mang điện gấp số hạt không mang điện là 1,889 lần. Kết luận nào không đúng với Y?

Câu 7 [51102] - [Loga.vn]

Nguyên tử Fe có bán kính nguyên tử là 1,28 Å và khối lượng mol là 56 gam/ mol. Biết rằng trong tinh thể Fe chỉ chiếm 74 % về thể tích, còn lại là các phần rỗng ( N=6,023.1023, =3,14) khối lượng riêng của nguyên tử Fe là:

Câu 8 [51195] - [Loga.vn]

Cho 4,104 gam một hỗn hợp hai oxit kim loại A2O3 và B2O3 tác dụng vừa đủ với 1,000 lít dung dịch HCl 0,180 M (phản ứng xảy ra hoàn toàn). Dựa vào bảng tuần hoàn, hãy cho biết tên 2 kim loại đó biết chúng nằm ở hai chu kỳ 3 hoặc 4 và cách nhau 12 nguyên tố, trong đó có 1 nguyên tố thuộc nhóm IIIA. Hai kim loại là:

Câu 9 [51011] - [Loga.vn]

Nguyên tử của một nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản (p, n, e) là 82, biết số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. Kí hiệu hoá học của X là:

Câu 10 [51181] - [Loga.vn]

Nguyên tố Y là phi kim thuộc chu kỳ 3, có công thức oxit cao nhất là YO3. Y tạo với kim loại M một hợp chất có công thức MY2, trong đó M chiếm 46,67 % về khối lượng. Tên nguyên tố M là:

Câu 11 [51026] - [Loga.vn]

X và Y là hai nguyên tố thuộc cùng 1 chu kỳ, 2 nhóm A liên tiếp. Số proton của nguyên tử Y nhiều hơn số proton của nguyên tử X. Tổng số proton trong nguyên tử X và Y là 33. Nhận xét nào sau đây về X, Y là đúng?

Câu 12 [51197] - [Loga.vn]

Cho 0,2 mol oxit của một nguyên tố thuộc phân nhóm chính nhóm III tác dụng với acid HCl dư thu được 53,5 g muối khan. Cấu hình e của nguyên tố là:

 

Câu 13 [51082] - [Loga.vn]

Hai nguyên tố X, Y thuộc chu kỳ 3, ở điều kiện thường đều là chất rắn. Biết 8,4 gam X có số mol nhiều hơn 6,4 gam Y là 0,15 mol và MY-MX =8. Vậy X và Y lần lượt là:

Câu 14 [51090] - [Loga.vn]

X 2+ có tổng số hạt cơ bản là 58, trong X có số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 20. cấu hình electron của X là:

Câu 15 [51100] - [Loga.vn]

Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 7. Nguyên tử của nguyên tố Y có tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt mang điện của nguyên tử nguyên tố X là 8 đơn vị. X và Y là các nguyên tố:

Câu 16 [51024] - [Loga.vn]

Tổng số hạt proton , nơtron , electron trong 2 nguyên tử kim loại X và Y là 142, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 42. Số hạt mang điện của nguyên tử Y nhiều hơn của X là 12. Hai kim loại X và Y là:

Câu 17 [51159] - [Loga.vn]

X và Y là hai nguyên tố thuộc cùng một phân nhóm chính thuộc hai chu kỳ kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn. Tổng số proton trong hạt nhân của hai nguyên tố bằng 32. Số hiệu nguyên tử của X và Y lần lượt là:

Câu 18 [51170] - [Loga.vn]

Hidroxit cao nhất của nguyên tố R có dạng HRO4. R cho hợp chất khí với hidro chứa 2,74 % H theo khối lượng. R là nguyên tố nào sau đây?

Câu 19 [51196] - [Loga.vn]

Cho 8,8 gam hỗn hợp hai kim loại A, B thuộc nhóm IIA ở hai chu kỳ liên tiếp tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl dư thu được dung dịch D và V lít khí H2. Nếu thêm 0,5 mol AgNO3 vào dung dịch D thì chưa kết tủa hết muối của A, B. Nếu thêm 0,7 mol AgNO3 vào dung dịch D thì AgNO3 còn dư. A và B là:

Câu 20 [51194] - [Loga.vn]

một nguyên tố có oxit cao nhất là R2O7. Nguyên tố này tạo với hidro một chất khí trong đó H chiếm 0,78% về khối lượng. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của R là:

 

Câu 21 [51084] - [Loga.vn]

anion X 2- có tổng số hạt cơ bản là 50, trong nguyên tử X số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 18. Số hiêu nguyên tử X là:

Câu 22 [51168] - [Loga.vn]

Oxit cao nhất của R có phân tử khối là 60. Giá trị nguyên tử khói của R là:

Câu 23 [51077] - [Loga.vn]

Hợp chất M2X có tổng số hạt trong phân tử là 116, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 36. khối lượng nguyên tử X lớn hơn M là 9. Tổng số hạt trong X2- nhiều hơn trong M+ là 17 hạt . Số khối của M và X lần lượt là giá trị nào dưới đây?

Câu 24 [51164] - [Loga.vn]

hai nguyên tố X, Y có tổng số hạt là 122, tổng số hạt trong nguyên tử nguyên tố Y nhiều hơn tổng số hạt trong nguyên tử nguyên tố X là 16 hạt. X và Y lần lượt là:

Câu 25 [51021] - [Loga.vn]

Một kim loại M có số khối bằng 54, tổng số hạt (p + n + e) trong ion X2+ là 78. M là nguyên tố nào sau đây:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook