Chi tiết đề thi

đề kiểm tra

1019082841893510
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [51083] - [Loga.vn]

Hợp chất A được tạo thành từ ion M+ và X2-. Tổng số hạt trong A là 164. Tổng số hạt trong M+ lớn hơn tổng số hạt trong ion X2- là 3. Trong nguyên tử M, số hạt proton ít hơn số hạt nơtron 1 hạt. Trong nguyên tử X, số hạt proton bằng số hạt nơtron. M và X là:

Câu 2 [51011] - [Loga.vn]

Nguyên tử của một nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản (p, n, e) là 82, biết số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. Kí hiệu hoá học của X là:

Câu 3 [51159] - [Loga.vn]

X và Y là hai nguyên tố thuộc cùng một phân nhóm chính thuộc hai chu kỳ kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn. Tổng số proton trong hạt nhân của hai nguyên tố bằng 32. Số hiệu nguyên tử của X và Y lần lượt là:

Câu 4 [51106] - [Loga.vn]

Trong hợp chất XY ( X là kim loại, Y là phi kim) số electron của cation bằng số electron của anion và tổng số electron trong XY là 20. Biết trong mọi hợp chất Y chỉ có một mức oxi hóa cao nhất. Công thức của XY là:

Câu 5 [51014] - [Loga.vn]

Trong nguyên tử một nguyên tố X có 29 electron và 35 nơtron.

Số khối và số lớp electron của nguyên tử X lần lượt là

Câu 6 [51164] - [Loga.vn]

hai nguyên tố X, Y có tổng số hạt là 122, tổng số hạt trong nguyên tử nguyên tố Y nhiều hơn tổng số hạt trong nguyên tử nguyên tố X là 16 hạt. X và Y lần lượt là:

Câu 7 [51096] - [Loga.vn]

trong tự nhiên đồng có 2 đồng vị: . Khối lượng nguyên tử trung bình của Cu là 63,54. Thành phần phần trăm về khối lượng của trong CuSO4 là giá trị nào dưới đây? Biết MCl=35,5

Câu 8 [50991] - [Loga.vn]

hợp chất M được tạo thành từ cation X+ và anion Y3- mỗi ion đều do 5 nguyên tử của 2 nguyên tố phi kim tạo nên. Biết tổng số proton trong X+ bằng 11 và trong Y3- là 47. Hai nguyên tố trong Y3- thuộc hai chu kỳ kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn và có số thứ tự cách nhau 7 đơn vị.

 

Câu 9 [51085] - [Loga.vn]

Cho các ion A+ và B 2-, đều có cấu hình electron là 1s22s22p6. A tác dụng với B tạo thành hỗn hợp X. Cho hỗn hợp X tác dụng với nước thu được dung dịch M và khí Y. Dung dịch M cho tác dụng vừa đủ 600 ml dung dịch acid HCl 0,5M. Khí Y tác dụng đủ hết 448 ml C2H2 (đktc). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính khối lượng X đã dùng.

Câu 10 [51015] - [Loga.vn]

Tổng số các hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 40. Biết số hạt nơtron lớn hơn số hạt proton là 1.

Cho biết nguyên tố trên thuộc loại nguyên tố nào sau đây ?

Câu 11 [51169] - [Loga.vn]

Tỉ lệ khối lượng phân tử giữa hợp chất khí với hidro của nguyên tố R với oxit cao nhất của nó là 17: 40. Giá trị nguyên tử khối của R là:

Câu 12 [51191] - [Loga.vn]

Tổng số electron trong anion AB3− là 32. Trong hạt nhân A cũng như trong hạt nhân B số proton bằng số nơtron. Xác định công thức của AB3−. Biết A và B thuộc cùng một chu kỳ, B là phi kim. Vậy A, B lần lượt là:

Câu 13 [51021] - [Loga.vn]

Một kim loại M có số khối bằng 54, tổng số hạt (p + n + e) trong ion X2+ là 78. M là nguyên tố nào sau đây:

Câu 14 [51197] - [Loga.vn]

Cho 0,2 mol oxit của một nguyên tố thuộc phân nhóm chính nhóm III tác dụng với acid HCl dư thu được 53,5 g muối khan. Cấu hình e của nguyên tố là:

 

Câu 15 [51100] - [Loga.vn]

Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 7. Nguyên tử của nguyên tố Y có tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt mang điện của nguyên tử nguyên tố X là 8 đơn vị. X và Y là các nguyên tố:

Câu 16 [51198] - [Loga.vn]

Hòa tan một oxit của một nguyên tố R thuộc nhóm IIA bằng lượng vừa đủ 980 gam dung dịch H2SO4 thì thu được một dung dịch muối có nồng độ 11,8%. Nguyên tố R là:

Câu 17 [51026] - [Loga.vn]

X và Y là hai nguyên tố thuộc cùng 1 chu kỳ, 2 nhóm A liên tiếp. Số proton của nguyên tử Y nhiều hơn số proton của nguyên tử X. Tổng số proton trong nguyên tử X và Y là 33. Nhận xét nào sau đây về X, Y là đúng?

Câu 18 [51091] - [Loga.vn]

Ba nguyên tử X,Y,Z có tổng số điện tích hạt nhân là 16, hiệu điện tích hạt nhân giữa X và Y là 1. Tổng số electron trong ion [X3Y]- là 32. Vậy X,Y, Z lần lượt là:

Câu 19 [51168] - [Loga.vn]

Oxit cao nhất của R có phân tử khối là 60. Giá trị nguyên tử khói của R là:

Câu 20 [51194] - [Loga.vn]

một nguyên tố có oxit cao nhất là R2O7. Nguyên tố này tạo với hidro một chất khí trong đó H chiếm 0,78% về khối lượng. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của R là:

 

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook