Chi tiết đề thi

đề kiểm tra

yepitsmevann
2 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
32
40 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [51316] - [Loga.vn]

Hoà tan hoàn toàn m gam FexOy bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được khí A và dung dịch B. Cho khí A hấp thụ hoàn toàn bởi dung dịch NaOH dư tạo ra 12,6 gam muối. Mặt khác, cô cạn dung dịch B thì thu được 120 gam muối khan. Công thức của sắt oxit FexOy là:

Câu 2 [51313] - [Loga.vn]

Dẫn chậm V lít (đktc) hỗn hợp hai khí H2 và CO qua ống sứ đựng 20,8 gam hỗn hợp gồm ba oxit là CuO, MgO và Fe2O3, đun nóng, phản ứng xảy ra hoàn toàn. Hỗn hợp khí, hơi thoát ra không còn H2 cũng như CO và hỗn hợp khí hơi này có khối lượng nhiều hơn khối lượng V lít hỗn hợp hai khí H2, CO lúc đầu là 4,64 gam. Trong ống sứ còn chứa m gam hỗn hợp các chất rắn. Trị số của V là:

Câu 3 [51315] - [Loga.vn]

Khi cho Zn vào dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí A gồm N­2O và N2 khi phản ứng kết thúc cho thêm NaOH vào lại thấy giải phóng khí B, hỗn hợp khí B đó là:

Câu 4 [51304] - [Loga.vn]

Chia 22,0 gam hỗn hợp X gồm Mg, Na và Ca thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng hết với O2 thu được 15,8 gam hỗn hợp 3 oxit. Phần 2 tác dụng với dung dịch HCl dư thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

Câu 5 [51314] - [Loga.vn]

Cho các phương trình hóa học:

  1. KCl + AgNO3 => AgCl + HNO
  2. 2KNO3 => 2KNO2 + O2
  3. CaO + C => CaC2 + CO
  4. 2H2S + SO2 => 3S + 2H2O
  5. CaO + H2O => Ca(OH)2
  6. 2FeCl2 + Cl2 => 2FeCl3
  7. CaCO3 => CaO + CO2
  8. CuO + H2 => Cu + H2O

Phương án nào sau đây chỉ gồm các phản ứng oxi hoá - khử?

Câu 6 [51324] - [Loga.vn]

Cho phương trình hoá học: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy + H2O

Sau khi cân bằng phương trình hoá học trên với hệ số của các chất là những số nguyên, tối giản thì hệ số của HNO3 là

Câu 7 [51321] - [Loga.vn]

Trong phản ứng đốt cháy CuFeS2 tạo ra sản phẩm CuO, Fe2O3 và SO2 thì một phân tử CuFeS2 sẽ

Câu 8 [51309] - [Loga.vn]

Dẫn hai luồng khí Cl2 đi qua hai dung dịch (1) KOH loãng và nguội; dung dịch (2) KOH đặc và đun nóng. Viết và cân bằng phương trình phản ứng oxi hóa khử. Nếu lượng muối KCl sinh ra trong hai dung dịch bằng nhau thì tỷ lệ thể tích clo đi qua hai dung dịch KOH (1) và (2) bằng bao nhiêu?

Câu 9 [51319] - [Loga.vn]

Cho các phản ứng sau:

a) FeO + HNO3đặc nóng → b) FeS + H2SO4đặc nóng →

c) Al2O3 + HNO3đặc nóng → d) Cu + dung dịch FeCl3 →

e) CH3CHO + H2 (Ni, t0) → f) glucozơ + AgNO3 trong NH3 →

g) C2H4 + Br2 → h) glixerol + Cu(OH)2 →

Dãy gồm các phản ứng đều thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là

Câu 10 [51305] - [Loga.vn]

Chia 29,8 gam hỗn hợp X gồm Mg, Na, K và Ca thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng thu được 1,568 lít khí N2 duy nhất (đktc) và dung dịch chứa x gam muối chứa (không chứa NH4NO3). Phần 2 tác dụng hoàn toàn với oxi thu được y gam hỗn hợp 4 oxit. Giá trị của x là

Câu 11 [51306] - [Loga.vn]

Chia 29,8 gam hỗn hợp X gồm Mg, Na, K và Ca thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng thu được 1,568 lít khí N2 duy nhất (đktc) và dung dịch chứa x gam muối chứa (không chứa NH4NO3). Phần 2 tác dụng hoàn toàn với oxi thu được y gam hỗn hợp 4 oxit. Giá trị của y là

Câu 12 [51311] - [Loga.vn]

Ở phản ứng nào sau đây, H2O không đóng vai trò chất oxi hoá hay chất khử?

Câu 13 [51322] - [Loga.vn]

Trong phản ứng: FexOy + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2 + H2O thì một phân tử FexOy sẽ

Câu 14 [51293] - [Loga.vn]

Số mol electron dùng để khử 1,5 mol Al3+ thành Al là

Câu 15 [51328] - [Loga.vn]

Cho 0,448 lít khí NH3 (đktc) đi qua ống sứ đựng 16gam CuO nung nóng, thu được chất rắn X (giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn). Phần trăm khối lượng của Cu trong X là:

Câu 16 [51325] - [Loga.vn]

Cho dãy các chất và ion: Zn, S, FeO, SO2, N2, HCl, Cu2+, Cl-. Số chất và ion có cả tính oxi hóa và tính khử là

Câu 17 [51295] - [Loga.vn]

Trong phản ứng: KClO3 + 6HBr → KCl + 3Br2 + 3H2O thì HBr

Câu 18 [51292] - [Loga.vn]

Tổng hệ số của các chất trong phản ứng: Fe3O4 + HNO3 →Fe(NO3)3­ + NO + H2O là

Câu 19 [51307] - [Loga.vn]

Cho phương trình hóa học phản ứng khử hợp chất Fe(II) bằng oxi không khí

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O => 4Fe(OH)3

Kết luận nào sau đây là đúng?

Câu 20 [51302] - [Loga.vn]

Cho 7,8 gam hỗn hợp X gồm Mg và Al tác dụng vừa đủ với 5,6 lít hỗn hợp khí Y (đktc) gồm Cl2 và O2 thu được 19,7 gam hỗn hợp Z gồm 4 chất. Phần trăm thể tích của oxi trong Y là

Câu 21 [51329] - [Loga.vn]

Cho các dung dịch loãng: (1) FeCl3, (2) FeCl2, (3) H2SO4, (4) HNO3, (5) hỗn hợp gồm HCl và NaNO3. Những dung dịch phản ứng được với kim loại Cu là

Câu 22 [51296] - [Loga.vn]

Trong phản ứng: 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O. Số phân tử HNO3 đóng vai trò chất oxi hoá là:

Câu 23 [51298] - [Loga.vn]

Cho các chất và ion sau: Zn, Cl2, FeO, Fe2O3, SO2, H2S, Fe2+, Cu2+, Ag+. Số lượng chất và ion đóng vai trò chất khử là

Câu 24 [51327] - [Loga.vn]

Trong phản ứng: K2Cr2O7 + HCl → CrCl3 + Cl2 + KCl + H2O

Số phân tử HCl đóng vai trò chất khử bằng k lần tổng số phân tử HCl tham gia phản ứng. Giá trị của k là:

Câu 25 [51326] - [Loga.vn]

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(I) Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4.

(II) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S.

(III) Sục hỗn hợp khí NO2 và O2 vào H2O.

(IV) Cho MnO2 vào dung dịch HCl đặc, nóng.

(V) Cho Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 đặc nóng.

(VI) Cho SiO2 vào dung dịch HF.

Số thí nghiệm có phản ứng oxi hóa - khử xảy ra là:

Câu 26 [51312] - [Loga.vn]

Hoà tan hoàn toàn một lượng bột sắt vào dung dịch HNO3 loãng thu được hỗn hợp khí gồm 0,015 mol  N2O và 0,01 mol NO. Lượng sắt đã hoà tan là:

Câu 27 [51303] - [Loga.vn]

Cho 7,8 gam hỗn hợp X gồm Mg và Al tác dụng vừa đủ với 5,6 lít hỗn hợp khí Y (đktc) gồm Cl2 và O2 thu được 19,7 gam hỗn hợp Z gồm 4 chất. .Phần trăm khối lượng của Al trong X là

Câu 28 [51318] - [Loga.vn]

Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)3, Fe(NO3)2, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc nóng. Số lượng phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử là

Câu 29 [51294] - [Loga.vn]

Trong phản ứng: Zn + CuCl2 → ZnCl2 + Cu thì 1 mol Cu2+

Câu 30 [51331] - [Loga.vn]

Cho phản ứng

Na2SO3 + KMnO4 + NaHSO4 => Na2SO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O

Tổng hệ số của các chất (là những số nguyên, tối giản) trong phương trình phản ứng là

Câu 31 [51299] - [Loga.vn]

Cho các chất và ion sau: Zn, Cl2, FeO, Fe2O3, SO2, H2S, Fe2+, Cu2+, Ag+. Số lượng chất và ion vừa đóng vai trò chất khử, vừa đóng vai trò chất oxi hoá là

Câu 32 [51323] - [Loga.vn]

Trong phản ứng tráng gương của HCHO thì mỗi phân tử HCHO sẽ

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook