Chi tiết đề thi

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN TIẾNG ANH LỚP 6

ctvloga354
7 lượt thi
Tiếng Anh
Dễ
(0)
27
33 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [66793] - [Loga.vn]

Điền vào chỗ trống  từ, cụm từ thích hợp để hoàn thành bài đối thoại

Lan   : Hello. My name‘s  Lan. (1) …………………………………………………………… ?
Nam : (2) …………………………………  is Nam.
Lan   : How (3) ………………………… are you ?
Nam : (4) ………………………… twelve years old. (5) …………………………………………………… ?
Lan   : (6) ………………………………… eleven.      
Nam : (7) …………………………………………………….………………,  Lan  ?
Lan  : (8)  …………………………………….…….  Le Hong Phong Street.  

(8) là 

Câu 2 [66790] - [Loga.vn]

Điền vào chỗ trống  từ, cụm từ thích hợp để hoàn thành bài đối thoại

Lan   : Hello. My name‘s  Lan. (1) …………………………………………………………… ?
Nam : (2) …………………………………  is Nam.
Lan   : How (3) ………………………… are you ?
Nam : (4) ………………………… twelve years old. (5) …………………………………………………… ?
Lan   : (6) ………………………………… eleven.      
Nam : (7) …………………………………………………….………………,  Lan  ?
Lan  : (8)  …………………………………….…….  Le Hong Phong Street.  

(7) là 

Câu 3 [66788] - [Loga.vn]

Điền vào chỗ trống  từ, cụm từ thích hợp để hoàn thành bài đối thoại

Lan   : Hello. My name‘s  Lan. (1) …………………………………………………………… ?
Nam : (2) …………………………………  is Nam.
Lan   : How (3) ………………………… are you ?
Nam : (4) ………………………… twelve years old. (5) …………………………………………………… ?
Lan   : (6) ………………………………… eleven.      
Nam : (7) …………………………………………………….………………,  Lan  ?
Lan  : (8)  …………………………………….…….  Le Hong Phong Street.  

(6) là 

Câu 4 [66783] - [Loga.vn]

Điền vào chỗ trống  từ, cụm từ thích hợp để hoàn thành bài đối thoại

Lan   : Hello. My name‘s  Lan. (1) …………………………………………………………… ?
Nam : (2) …………………………………  is Nam.
Lan   : How (3) ………………………… are you ?
Nam : (4) ………………………… twelve years old. (5) …………………………………………………… ?
Lan   : (6) ………………………………… eleven.      
Nam : (7) …………………………………………………….………………,  Lan  ?
Lan  : (8)  …………………………………….…….  Le Hong Phong Street.  

(5) là 

Câu 5 [66781] - [Loga.vn]

Điền vào chỗ trống  từ, cụm từ thích hợp để hoàn thành bài đối thoại

Lan   : Hello. My name‘s  Lan. (1) …………………………………………………………… ?
Nam : (2) …………………………………  is Nam.
Lan   : How (3) ………………………… are you ?
Nam : (4) ………………………… twelve years old. (5) …………………………………………………… ?
Lan   : (6) ………………………………… eleven.      
Nam : (7) …………………………………………………….………………,  Lan  ?
Lan  : (8)  …………………………………….…….  Le Hong Phong Street.  

(4) là 

Câu 6 [66780] - [Loga.vn]

Điền vào chỗ trống  từ, cụm từ thích hợp để hoàn thành bài đối thoại

Lan   : Hello. My name‘s  Lan. (1) …………………………………………………………… ?
Nam : (2) …………………………………  is Nam.
Lan   : How (3) ………………………… are you ?
Nam : (4) ………………………… twelve years old. (5) …………………………………………………… ?
Lan   : (6) ………………………………… eleven.      
Nam : (7) …………………………………………………….………………,  Lan  ?
Lan  : (8)  …………………………………….…….  Le Hong Phong Street.  

 

(3) là 

Câu 7 [66779] - [Loga.vn]

Điền vào chỗ trống  từ, cụm từ thích hợp để hoàn thành bài đối thoại

Lan   : Hello. My name‘s  Lan. (1) …………………………………………………………… ?
Nam : (2) …………………………………  is Nam.
Lan   : How (3) ………………………… are you ?
Nam : (4) ………………………… twelve years old. (5) …………………………………………………… ?
Lan   : (6) ………………………………… eleven.      
Nam : (7) …………………………………………………….………………,  Lan  ?
Lan  : (8)  …………………………………….…….  Le Hong Phong Street.  

(2) là 

Câu 8 [66776] - [Loga.vn]

Điền vào chỗ trống từ, cụm từ thích hợp để hoàn thành bài đối thoại

Lan : Hello. My name‘s Lan. (1) …………………………………………………………… ?
Nam : (2) ………………………………… is Nam.
Lan : How (3) ………………………… are you ?
Nam : (4) ………………………… twelve years old. (5) …………………………………………………… ?
Lan : (6) ………………………………… eleven.
Nam : (7) …………………………………………………….………………, Lan ?
Lan : (8) …………………………………….……. Le Hong Phong Street.

(1) là

Câu 9 [66770] - [Loga.vn]

Viết hoàn chỉnh các câu sau

I / twelve / old / school year.

Câu 10 [66767] - [Loga.vn]

Viết hoàn chỉnh các câu sau

I / thank / and / today?

Câu 11 [66763] - [Loga.vn]

Viết hoàn chỉnh các câu sau

morning / my / Son / this / Nga.

Câu 12 [66759] - [Loga.vn]

Sắp xếp lại các từ để hoàn thành những câu có nghĩa

is / name / you / ? / my / . / and / Nam

Câu 13 [66757] - [Loga.vn]

Sắp xếp lại các từ để hoàn thành những câu có nghĩa

classroom / this / your / is / ?

Câu 14 [66756] - [Loga.vn]

Sắp xếp lại các từ để hoàn thành những câu có nghĩa

 this  / evening / Miss / . / Tuan / Good / . / Hoa / is 

Câu 15 [66754] - [Loga.vn]

Sắp xếp lại các từ để hoàn thành những câu có nghĩa

You / We / thank / and / fine / are /  you / are / how / . / , / ?/ 

Câu 16 [66752] - [Loga.vn]

Chọn (khoanh tròn) đáp án đúng

How old ......... your sisters? .......... are 16 and 18.

Câu 17 [66750] - [Loga.vn]

Chọn (khoanh tròn) đáp án đúng

My friend, Lam .......... a good student.

Câu 18 [66748] - [Loga.vn]

Chọn (khoanh tròn) đáp án đúng

Mai and I .......... friends. ......... are students.

Câu 19 [66745] - [Loga.vn]

Chọn (khoanh tròn) đáp án đúng

 Which word is odd one out? 

Câu 20 [66742] - [Loga.vn]

Chọn (khoanh tròn) đáp án đúng

.......... do you live?

Câu 21 [66740] - [Loga.vn]

Chọn (khoanh tròn) đáp án đúng

He wants .......... a teacher

Câu 22 [66738] - [Loga.vn]

Chọn (khoanh tròn) đáp án đúng

eight + six = ..........

Câu 23 [66736] - [Loga.vn]

Chọn (khoanh tròn) đáp án đúng

We live in Quy Nhon, but my uncle .......... Da Lat.

Câu 24 [66734] - [Loga.vn]

Chọn (khoanh tròn) đáp án đúng

I am ...........sister.

Câu 25 [66733] - [Loga.vn]

Chọn (khoanh tròn) đáp án đúng.

Hello! ……………………… you Phong?

Câu 26 [66731] - [Loga.vn]

Chọn (khoanh tròn) đáp án đúng. 

How old are you?

Câu 27 [66730] - [Loga.vn]

Chọn (khoanh tròn) đáp án đúng. 
1.    How are you? 
 

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook