Chi tiết đề thi

Đề Lý của Khoa

anhkhoatn2001
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [54014] - [Loga.vn]

Bắn hạt α có động năng 4,01 MeV vào hạt nhân $^{14}N$ đứng yên thì thu được một hạt prôtôn và một hạt nhân X. Phản ứng này thu năng lượng 1,21 MeV và không kèm theo bức xạ gamma. Biết tỉ số giữa tốc độ của hạt prôtôn và tốc độ của hạt X bằng 8,5. Lấy khối lượng các hạt nhân tính theo đơn vị u bằng số khối của chúng; c = 3.108 m/s; 1 u = 931,5 MeV/c2. Tốc độ của hạt X là

Câu 2 [40868] - [Loga.vn]

Nguyên tử khi hấp thụ một phôtôn có năng lượng \[\varepsilon ={{E}_{N}}-{{E}_{K}}\] sẽ

Câu 3 [47717] - [Loga.vn]

Xét nguyên tử Hidro theo mẫu nguyên tử Bo, giả sử nguyên tử H gồm 6 trạng thái dừng, trong các trang thái dừng electron chuyển động tròn đều xung quanh hạt nhân. Gọi $r_0$ là bán kính Bo. Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có bán kính quỹ đạo rm sang trạng thái dừng có bán kính $r_n$ thì lực tương tác tĩnh điện giữa electron và hạt nhân giảm đi 16 lần. Giá trị $r_n$ - $r_m$ lớn nhất bằng

Câu 4 [45755] - [Loga.vn]

Chất phóng xạ pôlôni \[{}_{84}^{210}Po\] phát ra tia α và biến đổi thành chì. Cho chu kì bán rã cùa pôlôni là 138 ngày. Ban đầu có một mẫu pôlôni nguyên chất, sau khoảng thời gian t thì tỉ số giữa khối lượng chì sinh ra và khối lượng pôlôni còn lại trong mẫu là 0,6. Coi khối lượng nguyên từ bằng số khối của hạt nhân của nguyên tử đó tính theo đơn vị u. Giá trị của t là

Câu 5 [47797] - [Loga.vn]

Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Cho biết bán kính Bo r0 = 5,3.10-11 m. Quỹ đạo dừng M của êlectron trong nguyên tử có bán kính

Câu 6 [35278] - [Loga.vn]

Hạt prôtôn có động năng 5,48 MeV được bắn vào hạt nhân \[_{4}^{9}Be\] đứng yên gây ra phản ứng hạt nhân, sau phản ứng thu được hạt nhân \[_{3}^{6}Li\] và hạt X. Biết hạt X bay ra với động năng 4 MeV theo hướng vuông góc với hướng chuyển động của hạt prôtôn tới ( lấy khối lượng các hạt nhân tính theo đơn vị u gần bằng số khối). Vận tốc của hạt nhân Li là:

Câu 7 [45497] - [Loga.vn]

Dùng một hạt $\alpha $ có động năng 7,7 MeV bắn vào hạt nhân ${}_{7}^{14}N$ đang đứng yên gây ra phản ứng $\alpha +{}_{7}^{14}N\to {}_{1}^{1}p+{}_{8}^{17}O$ . Hạt prôtôn bay ra theo phương vuông góc với phương bay tới của hạt $\alpha $ . Cho khối lượng các hạt nhân: ${{m}_{\alpha }}$ = 4,0015u; $m_P$ = 1,0073u; $m_{N14}$ = 13,9992u; $m_{O17}$=16,9947u. Biết 1u = 931,5 MeV/$c^2$. Động năng của hạt nhân ${}_{8}^{7}O$ là

Câu 8 [47620] - [Loga.vn]

Hạt nhân nguyên tử chì có 82 prôtôn và 125 nơtrôn. Hạt nhân nguyên tử này có kí hiệu là

Câu 9 [45985] - [Loga.vn]

Trong nguyên tử hiđrô các mức năng lượng của các trạng thái dừng được xác định theo công thức ${{\text{E}}_{\text{n}}}=-\frac{13,6}{{{\text{n}}^{2}}}$ eV, n nguyên dương. Khi nguyên tử đang ở trạng thái cơ bản thì bị kích thích và làm cho nó phát ra tối đa 10 bức xạ. Tỉ số giữa bước sóng dài nhất và ngắn nhất của các bức xạ trên là

Câu 10 [47240] - [Loga.vn]

Hạt${}_{4}^{10}Be$ có khối lượng 10,0113u. Khối lượng của notron là mn = 1,0087u, khối lượng của hạt proton là mp = 1,0073u, 1u = 931,5 Mev/c2. Năng lượng liên kết riêng của hạt là

Câu 11 [44890] - [Loga.vn]

Theo mẫu nguyên tử Bo về nguyên tử hidro, coi electron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân dưới tác dụng của lực tĩnh điện giữa electon và hạt nhân. Gọi $v_L$ và $v_N$ lần lượt là tốc độ của electron khi nó chuyển động trên quỹ đạo L và N. Tỉ số $\frac{{{v}_{L}}}{{{v}_{N}}}$ bằng

Câu 12 [47712] - [Loga.vn]

Một hạt nhân mẹ X phóng xạ anpha tạo thành một hạt nhân con Y. Ban đầu có một mẫu chất phóng xạ X nguyên chất. Đồ thị biểu thị sự phụ thuộc của số hạt nhân X theo thời gian được cho bởi hình trên trong đó $n_0$ > 0. Số hạt nhân con được tạo ra tại thời điểm t =3h là

Câu 13 [47829] - [Loga.vn]

Hạt nhân \[{}_{84}^{210}Po\] phóng xạ ra một hạt α rồi tạo thành hạt nhân X với chu kì bán rã là 138 ngày. Ban đầu có 0,2 g \[{}_{84}^{210}Po\]. Sau 690 ngày thì khối lượng hạt nhân X tạo thành có giá trị gần nhất là

Câu 14 [44898] - [Loga.vn]

Cho 3 hạt nhân: α (\[{}_{2}^{4}\]He), proton (\[{}_{1}^{1}\]H) và triti (\[{}_{1}^{3}\]H) có cùng vận tốc ban đầu v0 bay vào một vùng không gian có từ trường đều \[\vec{B}\] sao cho vecto cảm ứng từ \[\vec{B}\]vuông góc với vận tốc ban đầu vo, thì ba hạt nhân chuyển động tròn trong từ trường với bán kính quỹ đạo tương ứng là $R_a$, $R_p$ , $R_T$. khi đó có mỗi liên hệ

Câu 15 [56075] - [Loga.vn]

Dùng một hạt $\alpha $ có động năng 7,7 MeV bắn vào hạt nhân ${}_{7}^{14}N$ đang đứng yên gây ra phản ứng $\alpha +{}_{7}^{14}N\to {}_{1}^{1}p+{}_{8}^{17}O$ . Hạt prôtôn bay ra theo phương vuông góc với phương bay tới của hạt $\alpha $ . Cho khối lượng các hạt nhân: \[{{m}_{\alpha }}~=\text{ }4,0015u;\text{ }{{m}_{P}}=\text{ }1,0073u;\text{ }{{m}_{N14}}=\text{ }13,9992u;\text{ }{{m}_{O17}}=16,9947u.\] Biết 1u = 931,5

\[MeV/{{c}^{2}}.\] Động năng của hạt nhân ${}_{8}^{7}O$ là

Câu 16 [53775] - [Loga.vn]

Cho hai điện tích điểm đặt trong chân không. Khi khoảng cách giữa hai điện tích là r thì lực tương tác điện giữa chúng có độ lớn là. F Khi khoảng cách giữa hai điện tích là 3r thì lực tương tác điện giữa chúng có độ lớn là

Câu 17 [46022] - [Loga.vn]

Mức năng lượng của các trạng thái dừng trong nguyên tử hidro là $E_n$ = -13,6/$n^2$ (eV) với n =1,2,3. . . . Một electron có động năng 12,4 eV đến va chạm với nguyên tử hidro đang đứng yên, ở trạng thái cơ bản. Sau va chạm, nguyên tử hidro vẫn đứng yên nhưng chuyển lên mức kích thích đầu tiên. Động năng của electron còn lại là

Câu 18 [11530] - [Loga.vn]

Gọi mp, mn, mx lần lượt là khối lượng của proton, nơtron và hạt nhân \[_{Z}^{A}X\].  Năng lượng liên kết của một hạt nhân \[_{Z}^{A}X\] được xác định bởi công thức :

Câu 19 [46855] - [Loga.vn]

Hạt nhân $_{92}^{238}U$  sau một chuỗi phân rã, biến đổi thành hạt nhân chì $_{82}^{206}Pb$. Trong quá trình đó, chu kì bán rã của $_{92}^{238}U$ biến đổi thành hạt nhân chì là 4,47.109 năm. Một khối đá được phát hiện có chứa 1,188.1020 hạt nhân $_{92}^{238}U$và 6,239.1018 hạt nhân $_{82}^{206}Pb$. Giả sử khối đá lúc mới hình thành không chứa chì và tất cả lượng chì có mặt trong đó đều là sản phẩm phân rã của $_{92}^{238}U$. Tuổi của khối đá khi được phát hiện là

Câu 20 [45390] - [Loga.vn]

Một kim loại có giới hạn quang điện là λ0. Chiếu bức xạ có bước sóng bằng ${{\lambda }_{0}}/3$ vào kim loại này. Cho rằng năng lượng mà êlectron quang điện hấp thụ từ phôtôn của bức xạ trên, một phần dùng để giải phóng nó, phần còn lại biến hoàn toàn thành động năng của nó. Giá trị động năng này là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook