Chi tiết đề thi

ĐỀ ÔN TẬP MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG

ctvloga114
0 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
41
51 phút
100 xu
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [49791] - [Loga.vn]

Cặp chất khi phản ứng với nhau tạo thành chất kết tủa trắng :

Câu 2 [49790] - [Loga.vn]

Có ba lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch các chất sau: NaOH, Ba(OH)2, NaCl. Thuốc thử để nhận biết cả ba chất là:

Câu 3 [49789] - [Loga.vn]

Dãy các bazơ đều làm đổi màu quỳ tím và dung dịch phenolphtalein :

Câu 4 [49788] - [Loga.vn]

Cặp chất cùng tồn tại trong dung dịch ( không tác dụng được với nhau) là:

Câu 5 [49787] - [Loga.vn]

Dung dịch Ca(OH)2 phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào sau đây?

Câu 6 [49786] - [Loga.vn]

Dung dịch NaOH phản ứng với tất cả các chất trong dãy:

Câu 7 [49785] - [Loga.vn]

Dãy các bazơ bị phân hủy ở nhiệt độ cao:

Câu 8 [49783] - [Loga.vn]

Cặp oxit phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch bazơ là:

Câu 9 [49781] - [Loga.vn]

Hòa tan 80 g NaOH vào nước thu được dung dịch có nồng độ 1M. Thể tích dung dịch NaOH

là:

Câu 10 [49780] - [Loga.vn]

Hòa tan 6,2 g Na2O vào nước được 2 lít dung dịch. Nồng độ mol của dung dịch thu được là:

Câu 11 [49778] - [Loga.vn]

Trung hòa 200 ml dung dịch NaOH 1M bằng dung dịch H2SO4 10%. Khối lượng dung dịch H2SO4 cần dùng là:

Câu 12 [49776] - [Loga.vn]

Hòa tan 112 g KOH vào nước thì được 2 lit dung dịch. Nồng độ mol của dung dịch thu được là:

Câu 13 [49773] - [Loga.vn]

Trung hòa 200 g dung dịch NaOH 10% bằng dung dịch HCl 3,65%. Khối lượng dung dịch HCl cần dùng là:

Câu 14 [49772] - [Loga.vn]

Dẫn 22,4 lít khí CO2 ( đktc) vào 200g dung dịch NaOH 20%. Sau phản ứng tạo ra sản phẩm nào trong số các sản phẩm sau:

Câu 15 [49770] - [Loga.vn]

Hòa tan 30 g NaOH vào 170 g nước thì thu được dung dịch NaOH có nồng độ là:

Câu 16 [49769] - [Loga.vn]

Cho 2,24 lít khí CO2 ( đktc) hấp thụ hoàn toàn bởi 200 ml dung dịch Ca(OH)2 , chỉ thu được muối CaCO3. Nồng độ mol của dung dịch Ca(OH)2 cần dùng là:

Câu 17 [49768] - [Loga.vn]

NaOH rắn có khả năng hút nước rất mạnh nên có thể dùng làm khô một số chất. NaOH làm khô khí ẩm nào sau đây?

Câu 18 [49766] - [Loga.vn]

Dung dịch NaOH phản ứng với tất cả các chất trong dãy:

Câu 19 [49765] - [Loga.vn]

Thành phần phần trăm của Na và Ca trong hợp chất NaOH và Ca(OH)2 lần lượt là:

Câu 20 [49763] - [Loga.vn]

Dung dịch NaOH và dung dịch Ca(OH)2 không phản ứng với cặp chất:

Câu 21 [49761] - [Loga.vn]

Dãy các bazơ đều làm đổi màu quỳ tím và dung dịch phenolphtalein :

Câu 22 [49759] - [Loga.vn]

Cặp chất đều làm đục nước vôi trong Ca(OH)2 :

Câu 23 [49757] - [Loga.vn]

Cặp chất khi phản ứng với nhau tạo ra dung dịch NaOH và khí H2:

Câu 24 [49756] - [Loga.vn]

Cặp chất khi phản ứng với nhau tạo thành chất kết tủa trắng :

Câu 25 [49754] - [Loga.vn]

Có ba lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch các chất sau: NaOH, Ba(OH)2, NaCl. Thuốc thử để nhận biết cả ba chất là:

Câu 26 [49753] - [Loga.vn]

Sau khi làm thí nghiệm, có những khí thải độc hại: HCl, H2S, CO2, SO2. Dùng chất nào sau đây để loại bỏ chúng là tốt nhất?

Câu 27 [49752] - [Loga.vn]

Cặp chất cùng tồn tại trong dung dịch ( không tác dụng được với nhau) là:

Câu 28 [49751] - [Loga.vn]

Dung dịch Ca(OH)2 phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào sau đây?

Câu 29 [49750] - [Loga.vn]

Dung dịch NaOH phản ứng với tất cả các chất trong dãy:

Câu 30 [49749] - [Loga.vn]

Dãy các bazơ bị phân hủy ở nhiệt độ cao:

Câu 31 [49748] - [Loga.vn]

Cặp oxit phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch bazơ là:

Câu 32 [49747] - [Loga.vn]

Dung dịch NaOH và dung dịch KOH không có tính chất nào sau đây?

Câu 33 [49746] - [Loga.vn]

Nếu rót 200 ml dung dịch NaOH 1M vào ống nghiệm đựng 100 ml dung dịch H2SO4 1M thì dung dịch tạo thành sau phản ứng sẽ:

Câu 34 [49745] - [Loga.vn]

Cặp chất không thể tồn tại trong một dung dịch ( tác dụng được với nhau) là:

Câu 35 [49744] - [Loga.vn]

Dung dịch Ca(OH)2 và dung dịch NaOH có những tính chất hóa học của bazơ tan vì:

Câu 36 [49743] - [Loga.vn]

NaOH có tính chất vật lý nào sau đây ?

Câu 37 [49742] - [Loga.vn]

Để phân biệt hai dung dịch NaOH và Ba(OH)2 đựng trong hai lọ mất nhãn ta dùng thuốc thử:

Câu 38 [49741] - [Loga.vn]

Nhóm các dung dịch có pH > 7 là:

Câu 39 [49740] - [Loga.vn]

Dung dịch có độ bazơ mạnh nhất trong các dung dịch có giá trị pH sau:

Câu 40 [49739] - [Loga.vn]

Thuốc thử để nhận biết dung dịch Ca(OH)2 là:

Câu 41 [49738] - [Loga.vn]

NaOH có thể làm khô chất khí ẩm sau:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook