Chi tiết đề thi

Đề số 04- Bộ đề ôn thi THPTQG môn Sinh học có lời giải chi tiết

ctvloga334
0 lượt thi
Sinh Học
Khó
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [60566] - [Loga.vn]

Quần xã nào sau đây có lưới thức ăn phức tạp nhất?

Câu 2 [60564] - [Loga.vn]

Một quần thể khởi đầu có cấu trúc di truyền là: 0,25AA:0,3Aa:0,45aa. Hãy xác định cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ F3 trong trường hợp ngẫu phối:

Câu 3 [60561] - [Loga.vn]

Huyết áp thay đổi do những yếu tố nào?
(1) Lực co tim. (2) Khối lượng máu. (3) Nhịp tim.
(4) Số lượng hồng cầu. (5) Độ quánh của máu. (6) Sự đàn hồi của mạch máu.

Câu 4 [60559] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây về tuổi và cấu trúc tuổi của quần thể là không đúng?

Câu 5 [60556] - [Loga.vn]

Sự khác nhau cơ bản giữa cơ chế hấp thụ nước với cơ chế hấp thụ ion khoáng ở rễ cây là:

Câu 6 [60555] - [Loga.vn]

Cho cây lưỡng bội dị hợp 2 cặp gen tự thụ phấn. Biết các gen phân li độc lập và không có đột biến xảy ra. Tính theo lí thuyết, trong số cá thể thu được ở đời con, số cá thể có kiểu gen đồng hợp về 1 cặp gen chiếm tỉ lệ:

Câu 7 [60553] - [Loga.vn]

Điểm giống nhau giữa các yếu tố ngẫu nhiên và chọn lọc tự nhiên là

Câu 8 [60549] - [Loga.vn]

Ở đậu Hà Lan, cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp, B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với b quy định hoa trắng. Hai cặp gen này nằm trên hai cặp NST khác nhau. Cho cây dị hợp 2 cặp gen lai phân tích được Fb. Nếu cho tất cả các cây Fb tự thụ phấn thì tỉ lệ các hạt của các cây Fb nảy mầm thành các cây thân cao, hoa trắng là bao nhiêu?

Câu 9 [60545] - [Loga.vn]

Hiện tượng các nhiễm sắc thể tiến lại gần nhau, kết hợp với nhau theo chiều dọc và bắt chéo lên nhau xảy ra trong giảm phân ở

Câu 10 [60542] - [Loga.vn]

Loại axit nuclêic tham gia vào cấu tạo ribôxôm là

Câu 11 [60537] - [Loga.vn]

Dạ đày ở những động vật nào sau đây có 4 ngăn?

Câu 12 [60535] - [Loga.vn]

Đặc điểm không phải của cá thể tạo ra do nhân bản vô tính bằng kỹ thuật chuyển nhân là:

Câu 13 [60534] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về quá trình hình thành loài mới?

Câu 14 [60533] - [Loga.vn]

Các sự kiện phát sinh cây hạt trần và cây hạt kín lần lượt xảy ra ở các kỉ nào sau đây?

Câu 15 [60531] - [Loga.vn]

Ứng dụng quan trọng nhất của việc nghiên cứu diễn thế sinh thái là

Câu 16 [60530] - [Loga.vn]

Khẳng định nào sau đây về mô hình hoạt động của ôperôn Lac ở E. Coli là không đúng?

Câu 17 [60528] - [Loga.vn]

Diễn biến của hệ tuần hoàn kín diễn ra theo trật tự nào?

Câu 18 [60526] - [Loga.vn]

Độ lớn của huyết áp, vận tốc máu và tổng tiết diện mạch của các mạch máu trong hệ mạch của cơ thể động vật được mô tả như hình sau. Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu không đúng.

(1)    Đường cong A, B, C trong đồ thị lần lượt biểu diễn sự thay đổi độ lớn của huyết áp, vận tốc máu và tổng tiết diện mạch của các mạch máu.
(2)    Vận tốc máu và tổng tiết diện mạch nhìn chung tỉ lệ thuận với nhau.
(3)    Huyết áp giảm dần từ động mạch, tĩnh mạch, mao mạch.
(4)    Tại mao mạch, tổng tiết diện mạch là nhỏ nhất.
 

Câu 19 [60521] - [Loga.vn]

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, khi nói về vai trò của các nhân tố tiến hóa, phát biểu nào sau
đây sai?
 

Câu 20 [60518] - [Loga.vn]

Phát biểu sau đây là đúng khi nói về công nghệ gen?

Câu 21 [60516] - [Loga.vn]

Một phân tử glucôzơ bị oxi hóa hoàn toàn trong đường phân và chu trình Crep, nhưng 2 quá trình này chỉ tạo ra một vài ATP. Phần năng lượng còn lại mà tế bào thu nhận từ phân tử glucôzơ ở đâu?

Câu 22 [60515] - [Loga.vn]

Bằng chứng trực tiếp chứng minh quá trình tiến hóa của sinh vật là

Câu 23 [60513] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu nhận xét sau đây là đúng về dòng năng lượng trong hệ sinh thái?
(1)    Sinh vật sản xuất có vai trò chuyển hoá quang năng thành hoá năng tích luỹ trong các hợp chất hữu cơ.
(2)    Hiệu suất sinh thái giữa các bậc dinh dưỡng càng cao thì năng lượng bị tiêu hao qua các bậc dinh
dưỡng là càng thấp.
(3)    Năng lượng do sinh vật phân giải tạo ra sẽ quay trở lại cung cấp cho sinh vật sản xuất để tổng hợp chất hữu cơ.
(4)    Năng lượng truyền lên bậc dinh dưỡng kế tiếp thường ít hơn năng lượng bị tiêu hao qua hô hấp
cho mỗi bậc dinh dưỡng.
 

Câu 24 [60512] - [Loga.vn]

Cặp bazơ nitơ nào sau đây không có liên kết hiđrô theo nguyên tắc bổ sung?

Câu 25 [60509] - [Loga.vn]

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về chọn lọc tự nhiên?
(1) Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình và gián tiếp làm biến đổi tần số kiểu gen, qua
đó làm biến đổi tần số alen của quần thể.
(2) Chọn lọc tự nhiên chống lại alen trội làm biến đổi tần số alen của quần thể nhanh hơn so với chọn lọc chống lại alen lặn.
(3) Chọn lọc tự nhiên làm xuất hiện các alen mới và làm thay đổi tần số alen của quần thể.
(4) Chọn lọc tự nhiên có thể làm biến đổi tần số alen một cách đột ngột không theo một hướng xác
định.

Câu 26 [60507] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây không đúng về mối quan hệ hỗ trợ giữa các loài trong quần xã?

Câu 27 [60504] - [Loga.vn]

Khi nói về quá trình dịch mã, những phát biểu nào sau đây không đúng:
(1)    Dịch mã là quá trình tổng hợp prôtêin, quá trình này diễn ra trong tế bào chất của sinh vật nhân
thực và nhân sơ.
(2)    Quá trình dịch mã có thể chia thành hai giai đoạn là hoạt hóa axit amin và tổng hợp chuỗi
pôlipeptit.
(3)    Trong quá trình dịch mã, nhiều riboxom có thể cùng tham gia tổng hợp 1 chuỗi polipeptit gọi là
hiện tượng poliriboxom.
(4)    Quá trình dịch mã kết thúc khi tARN bổ sung với một trong ba bộ ba kết thúc trên mARN.
 

Câu 28 [60503] - [Loga.vn]

Bộ phận nào sau đây không thuộc ống tiêu hoá ở người?

Câu 29 [60498] - [Loga.vn]

Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể điển hình ở sinh vật nhân thực, mức cấu trúc nào sau đây có đường kính 300nm?

Câu 30 [60494] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về ưu thế lai?

Câu 31 [60491] - [Loga.vn]

Hình ảnh dưới đây mô tả các giai đoạn của quá trình diễn thế thứ sinh tại một hồ nước. Hãy
sắp xếp theo các giai đoạn của quá trình diễn thế theo trật tự đúng.

Câu 32 [60489] - [Loga.vn]

Ở một loài động vật, hiện tượng hoán vị gen xảy ra ở cả cá thể đực và cái với tần số hoán vị gen với tần số 20%. Theo lý thuyết, phép lai$\frac{AB}{ab} x \frac{Ab}{aB}$ thu được ở đời con có tỉ lệ kiểu gen $\frac{Ab}{Ab}$ là:

Câu 33 [60481] - [Loga.vn]

Ở 1 loài động vật, xét 1 cặp nhiễm sắc thể có kiểu gen $\frac{ABDEG}{abDeg}$ Có 8 tế bào sinh tinh của cơ thể này tiến hành giảm phân tạo tinh trùng. Trong quá trình đó không xảy ra đột biến nhưng có 4 tế bào xảy ra hoán vị gen tại 1 điểm giữa A và B; 4 tế bào còn lại không xảy ra hoán vị. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1)    Có tối đa 16 loại giao tử được tạo ra.
(2)    Tỉ lệ các loại giao tử được tạo ra là 3:3:1:1.
(4)    Loại giao tử liên kết chiếm tỉ lệ là 3/4.
(5)    Loại giao tử hoán vị chiếm tỉ lệ là 1/6.
 

Câu 34 [60476] - [Loga.vn]

Ở một loài thực vật, trong kiểu gen nếu có mặt hai alen trội (A, B) quy định kiểu hình hoa đỏ; nếu chỉ có một gen trội A hoặc B quy định kiểu hình hoa hồng; nếu không chứa alen trội nào quy định kiểu hình hoa trắng. Alen D quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với alen d quy định quả chua. Các gen nằm trên nhiễm sắc thể thường. Thực hiện một phép lai giữa một cặp bố mẹ thuần chủng thu được F1. Cho F1tự thụ phấn, F2 thu được tỷ lệ kiểu hình như sau: 37,5% hoa đỏ, quả ngọt : 31,25% hoa hồng, quả ngọt : 18,75% hoa đỏ, quả chua: 6,25% hoa hồng, quả chua : 6,25% hoa trắng, quả ngọt. Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng ?
(1)    Kiều hình hoa hồng, quả ngọt ở F2 có 3 loại kiểu gen qui định
(2)    Số loại kiểu gen qui định kiểu hình hoa đỏ, quả ngọt bằng số kiểu gen qui định kiểu hình hoa đỏ, quả chua.
(3)    Nếu cho các cây hoa đỏ, quả ngọt ở F2 tạp giao thì tỉ lệ cây hoa đỏ, quả ngọt thu được là 4/9.
(4)    Số phép lai ở P có thể thực hiện để thu được F1 như trên ở loài này là 2 phép lai.
 

Câu 35 [60473] - [Loga.vn]

Ở một quần thể (P) của một loài thực vật, xét gen có 2 alen A và a qui định chiều cao cây. Chọn ngẫu nhiên cây thân cao từ quần thể đem tự thụ phấn thì thấy rằng cứ 4000 cây con thì có 250 cây thân thấp. Nếu cho các cây thân cao ở thế hệ P ngẫu phối thì tỉ lệ cây thân thấp thu được ở thế hệ sau là:

Câu 36 [60469] - [Loga.vn]

Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường. Alen D quy điṇ h mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy điṇ h mắt trắng; gen này nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X. Cho ruồi đực và ruồi cái (P) đều có thân xám, cánh dài, mắt đỏ giao phối với nhau, thu được F1 có 5% ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1)    F1 có 35% ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ.
(2)    F1 có 10% ruồi cái thân đen, cánh cụt, mắt đỏ.
(3)    F1 có 46,25% ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ.
(4)    F1 có 1,25% ruồi thân xám, cánh cụt, mắt đỏ.
 

Câu 37 [60468] - [Loga.vn]

Ở ngô, tính trạng chiều cao do 3 cặp gen Aa, Bb và Dd nằm trên 3 cặp NST khác nhau tương tác theo kiểu cộng gộp, trong đó, cứ mỗi alen trội làm cho cây cao thêm 10 cm. Cây thấp nhất có chiều cao 110cm. Lấy hạt phấn của cây cao nhất thụ phấn cho cây thấp nhất được F1, cho F1 tự thụ phấn được F2. Cho một số phát biểu sau:
(1)    Cây cao nhất có chiều cao 170cm.
(2)    Kiểu hình chiếm tỉ lệ nhiều nhất ở F2 có 4 kiểu gen qui định.
(3)    Cây cao 150 cm F2 chiếm tỉ lệ 15/64.
(4)    Trong số các cây cao 130 cm thu được ở F2, các cây thuần chủng chiếm tỉ lệ 1/5.
(5)    Số phép lai tối đa có thể có để đời con thu được đồng loạt cây cao 140cm là 7.
Số phát biểu đúng là:
 

Câu 38 [60464] - [Loga.vn]

Một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định thoa vàng; alen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định quả dài. Cho cây hoa đỏ, quả tròn (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó số cây hoa vàng, quả tròn thuần chủng  chiếm 4%. Biết rằng không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây sai?
(1)F1 có 59% số cây hoa đỏ, quả tròn. (2)F1 có 10 loại kiểu gen.
(3)    F1 có 8% số cây đồng hợp tử về cả 2 cặp gen. (4)F1 có 16% số cây hoa vàng, quả tròn.
Số câu không đúng là:
 

Câu 39 [60462] - [Loga.vn]

Cấu trúc phân tầng của quần xã có vai trò chủ yếu là

Câu 40 [60460] - [Loga.vn]

Ở một loài thực vật, xét hai gen (mỗi gen có 2 alen) phân li độc lập. Cho giao phấn giữa hai cây (P) thuần chủng khác nhau về các tính trạng tương phản thu được F1. Cho các cây F1 giao phấn với nhau thu được F2. Cho biết không phát sinh đột biến mới, mỗi gen quy định một tính trạng và sự biểu hiện của gen không phụ thuộc vào điều kiện môi trường. Cho các phát biểu sau:
(1)    Theo lí thuyết, ở F2 có tối đa 4 loại kiểu hình.
(2)    Theo lí thuyết, ở F2 có tối đa 9 loại kiểu gen.
(3)    Theo lí thuyết, ở F2 tỉ lệ kiểu hình trội về 2 tính trạng là 6,25%.
(4)    Theo lí thuyết, ở F2 tỉ lệ kiểu gen dị hợp là 75%
Số phát biểu đúng là:
 

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook