Chi tiết đề thi

Đề số 06- Bộ đề ôn thi THPTQG môn Sinh học có lời giải chi tiết

ctvloga334
2 lượt thi
Sinh Học
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [60987] - [Loga.vn]

Do nguyên nhân nào nhóm thực vật CAM phải cố định CO2 vào ban đêm?

Câu 2 [60986] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây về tuổi và cấu trúc tuổi của quần thể là không đúng?

Câu 3 [60985] - [Loga.vn]

Điểm giống nhau giữa các yếu tố ngẫu nhiên và chọn lọc tự nhiên là

Câu 4 [60984] - [Loga.vn]

Cơ quan hô hấp của nhóm động vật nào trao đổi khí hiệu quả nhất?

Câu 5 [60983] - [Loga.vn]

Nhân tố tiến hóa có hướng là:

Câu 6 [60982] - [Loga.vn]

Loài người có cột sống cong chữ S và dáng đứng thẳng là nhờ quá trình nào?

Câu 7 [60981] - [Loga.vn]

Chất hữu cơ được vận chuyển trong cây chủ yếu qua cơ quan nào?

Câu 8 [60980] - [Loga.vn]

Có bao phân tử sau đây được cấu tạo từ bốn loại đơn phân?
(1)    ADN.    (2) tARN.    (3) Prôtêin.    (4) rARN.    (5) mARN.
 

Câu 9 [60979] - [Loga.vn]

Mối quan hệ nào sau đây không mang tính chất thường xuyên và bắt buộc?

Câu 10 [60978] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về ưu thế lai?

Câu 11 [60977] - [Loga.vn]

Juvenin có tác dụng:

Câu 12 [60976] - [Loga.vn]

Nơi diễn ra sự hô hấp ở thực vật là:

Câu 13 [60975] - [Loga.vn]

Về bản chất pha sáng của quá trình quang hợp là:

Câu 14 [60973] - [Loga.vn]

Trong nhánh tiến hóa hình thành nên người hiện đại, những dạng người nào sau đây đã có
đời sống văn hóa:
(1)    Homo erectus. (2) Homo habilis. (3) Homo neanderthalensis. (4) Homo sapiens.
 

Câu 15 [60971] - [Loga.vn]

Để xác định được mức phản ứng của một kiểu gen dị hợp thì loài nào sau đây có thể dễ
dàng xác định nhất?
 

Câu 16 [60970] - [Loga.vn]

Hạt phấn của loài A có 6 nhiễm sắc thể, tế bào rễ của loài B có 12 nhiễm sắc thể. Cho giao phấn giữa loài A và loài B được con lai F1. Cơ thể F1 xảy ra đa bội hóa tạo cơ thể lai hữu thụ có bộ nhiễm sắc thể trong tế bào giao tử là

Câu 17 [60969] - [Loga.vn]

Quần xã nào sau đây có lưới thức ăn phức tạp nhất và có độ ổn định cao nhất?

Câu 18 [60968] - [Loga.vn]

Nội dung nào sau đây là sai?
I.    Ở hầu hết động vật, nhịp tim tỉ lệ nghịch với khối lượng cơ thể
II.    Càng xa tim huyết áp càng tăng, tốc độ máu chảy càng lớn
III.    Tim đập nhanh và mạnh làm huyết áp tăng, tim đập chậm và yếu làm huyết áp giảm
IV.    Huyết áp cực đại ứng với lúc tim co, cực tiểu lúc tim dãn
 

Câu 19 [60967] - [Loga.vn]

Trong quần xã sinh vật, mối quan hệ nào sau đây không phải là quan hệ đối kháng?

Câu 20 [60965] - [Loga.vn]

Trong các dạng đột biến sau, có bao nhiêu dạng đột biến điểm không làm thay đổi tỉ lệ
A+G/T+X của gen?
(1) Thay thế một cặp A-T bằng cặp G-X.    (2) Thay thế một cặp A-T bằng một cặp T-A.
(3)    Thêm một cặp nuclêôtit.                      (4) Đảo vị trí các cặp nuclêôtit.
 

Câu 21 [60964] - [Loga.vn]

Ứng dụng quan trọng nhất của việc nghiên cứu diễn thế sinh thái là

Câu 22 [60963] - [Loga.vn]

Khi quần thể đạt kích thước tối đa thì những sự kiện nào sau đây đang có khả năng xảy ra?
(1)    Sự cạnh tranh diễn ra gay gắt.
(2)    Mật độ cá thể cao nhất.
(3)    Mức sinh sản tăng do khả năng gặp gỡ giữa đực và cái tăng.
(4)    Khả năng lây lan của dịch bệnh cao.
 

Câu 23 [60962] - [Loga.vn]

Đặc điểm không phải của cá thể tạo ra do nhân bản vô tính bằng kỹ thuật chuyển nhân là:

Câu 24 [60960] - [Loga.vn]

Xét các dạng đột biến sau:
(1) Mất đoạn NST.    (2) Lặp đoạn NST.    (3) Chuyển đoạn không tương hỗ.
(4)    Đảo đoạn NST.    (5) Thể một.
Có bao nhiêu dạng đột biến có thể làm thay số lượng alen của cùng một gen trong tế bào?
 

Câu 25 [60959] - [Loga.vn]

Vai trò nào sau đây không phụ thuộc quá trình quang hợp?

Câu 26 [60957] - [Loga.vn]

Trật tự tiêu hóa thức ăn trong dạ dày ở trâu như thế nào?

Câu 27 [60956] - [Loga.vn]

Một phân tử ADN có tổng số nucleotit loại A và G chiếm tỉ lệ 40%. Phân tử ADN này
nhiều khả năng hơn cả là
 

Câu 28 [60954] - [Loga.vn]

Trong nghề nuôi cá, để thu được năng suất tối đa trên một đơn vị diện tích mặt nước thì
biện pháp nào sau đây là phù hợp
 

Câu 29 [60952] - [Loga.vn]

Vì sao nồng độ O2 khi thở ra thấp hơn so với hít vào phổi?

Câu 30 [60951] - [Loga.vn]

Sự nhân đôi của các phân tử ADN trên NST của một tế bào sinh vật nhân thực

Câu 31 [60949] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu đặc điểm trong các đặc điểm sau chỉ có ở thể đột biến đảo đoạn NST mà không có ở thể đột biến chuyển đoạn tương hỗ?
(1)    Không làm thay đổi hàm lượng ADN trong tế bào của thể đột biến.
(2)    Có thể làm giảm khả năng sinh sản của thể đột biến.
(3)    Thường ít ảnh hưởng đến sức sống của thể đột biến.
(4)    Không làm thay đổi hình thái NST.
(5)    Không làm thay đổi thành phần gen trên NST.
 

Câu 32 [60947] - [Loga.vn]

Ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8. Trên mỗi cặp nhiễm sắc thể thường xét hai cặp gen, mỗi gen có 2 alen; trên cặp nhiễm sắc thể giới tính xét một gen có 2 alen nằm ở vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và một gen có 3 alen nằm trên vùng tương đồng của cặp NST giới tính XY. Nếu giả sử tất cả các kiểu gen đều có sức sống như nhau, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?
(1)    Số loại giao tử bình thường khi tối đa trong quần thể là 576.
(2)    Số kiểu gen bình thường tối đa trong quần thể là 39000.
(3)    Số kiểu gen dị hợp về tất cả các cặp gen tối đa của giới cái là 54.
(4)    Số kiểu gen tối đa của dạng đột biến thể một trong quần thể là 55800.
 

Câu 33 [60945] - [Loga.vn]

Cho sơ đồ phả hệ mô tả sự di truyền của một bệnh ở người do một trong hai alen của một gen quy định. Một gen khác gồm 3 alen qui định nhóm máu ABO nằm ở một nhóm gen liên kết khác. Biết rằng không xảy ra đột biến ở tất cả các cá thể trong phả hệ.

Xác suất để đứa con trai do cặp vợ chồng ở thế hệ III sinh ra mang gen bệnh và có kiểu gen dị hợp về nhóm máu là bao nhiêu?

Câu 34 [60942] - [Loga.vn]

Ở một loài cá, tiến hành một phép lai giữa cá vảy đỏ, to thuần chủng với cá vảy trắng, nhỏ được F1 đồng loạt có kiểu hình vảy đỏ, to. Cho con cái F1 lai phân tích thu được Fb như sau:
Ở giới đực: 121 vảy trắng, nhỏ: 118 vảy trắng, to: 42 vảy đỏ, nhỏ: 39 vảy đỏ, to;
Ở giới cái: 243 vảy trắng, nhỏ: 82 vảy đỏ, nhỏ.
Biết ở loài này con cái là thể dị giao, con đực là thể đồng giao. Nếu cho chỉ chọn những con cá vảy trắng, nhỏ ở Fb đem tạp giao thì tỉ lệ cá cái có kiểu hình vảy trắng, nhỏ không chứa các alen trội là bao nhiêu?
 

Câu 35 [60940] - [Loga.vn]

Ở một quần thể có cấu trúc di truyền ở thế hệ P của một loài ngẫu phối là 0,3AA: 0,6Aa: 0,1 aa = 1. Nếu biết rằng sức sống của giao tử mang alen A gấp đôi giao tử mang alen a và sức sống của các hợp tử với các kiểu gen tương ứng là: AA (100%), Aa (75%), aa (50%). Nếu alen A qui định thân cao là trội hoàn toàn so với alen a qui định thân thấp thì tỉ lệ cây thân thấp thu được ở F1 là:

Câu 36 [60938] - [Loga.vn]

Ở cà chua, alen A qui định quả đỏ là trội hoàn toàn so với alen a qui định quả vàng. Thực hiện phép lai Pgiữa hai cây cà chua thuần chủng và mang cặp tính trạng tương phản thu được F1. Cho cây cà chua F1 lai trở lại với cây đồng hợp lặn của P thu được Fb. Xác suất để chọn được 2 cây Fb mà trên mỗi cây chỉ cho một loại quả là bao nhiêu?

Câu 37 [60935] - [Loga.vn]

Trong các cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử, đặc điểm nào sau đây có ở cả enzim ARN – pôlimeraza và enzim ADN – pôlimeraza?
(1)    Có khả năng tháo xoắn phân tử ADN.
(2)    Có khả năng tổng hợp mạch pôlinuclêôtit mới theo chiều 5’ – 3’ mà không cần đoạn mồi.
(3)    Có khả năng tách hai mạch của ADN mẹ.
(4)    Có khả năng hoạt động trên cả hai mạch của phân tử ADN.
(5)    Có khả năng lắp ráp các nuclêôtit của mạch mới theo nguyên tắc bổ sung với các nuclêôtit của mạch ADN khuôn.
Phương án đúng là:
 

Câu 38 [60932] - [Loga.vn]

Ở một loài côn trùng, tính trạng màu mắt do một gen có 2 alen quy định. Cho lai giữa một cá thể đực (XY) với một cá thể cái (XX) đều có kiểu hình mắt đỏ, F1 thu được tỉ lệ 75% mắt đỏ: 25% mắt trắng, trong đó tất cả các cá thể mắt trắng đều là con cái. Chọn ngẫu nhiên hai cá thể có kiểu hình mắt đỏ ở F1 cho giao phối với nhau được các ấu trùng F2. Xác suất để chọn được 3 ấu trùng F2 đều có kiểu hình mắt đỏ là bao nhiêu?

Câu 39 [60930] - [Loga.vn]

Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Hai cặp gen này nằm trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng số 1. Alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với d quy định quả dài. Cặp gen Dd nằm trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng số 2. Cho giao phấn giữa hai cây P đều thuần chủng được F1 dị hợp về ba cặp gen. Cho F1 giao phấn với nhau thu được F2, trong đó cây có kiểu hình thân cao, hoa vàng, quả tròn chiếm 12%. Biết hoán vị gen xảy ra trong cả quá trình phát sinh giao tử đực và cái với tần số bằng nhau và không có hiện tượng đột biến xảy ra. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?
(1)    Tần số hoán vị gen là 20%.
(2)    Kiểu hình chiếm tỉ lệ nhỏ nhất F2 ở là thân thấp, hoa vàng, quả dài.
(3)    Tỉ lệ cây cao, đỏ, tròn có kiểu gen dị hợp là 42%.
(4)    Tỉ lệ kiểu hình mang đúng hai tính trạng trội ở F2 chiếm tỉ lệ 38,75%.
 

Câu 40 [60929] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu trường hợp sau đây có thể tạo được 4 loại giao tử với tỉ lệ 3 : 3: 1: 1 nếu quá trình giảm phân ở các trường hợp đều xảy ra bình thường?
 (1)    4 tế bào sinh tinh có kiểu gen $\frac{AB}{ab}$ trong giảm phân đều xảy ra hoán vị gen.
(2)    Cơ thể đực có kiểu gen $\frac{AB}{ab}$ xảy ra hoán vị gen với tần số 25%.
(3)    4 tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBb.
 (4)    4 tế bào sinh tinh có kiểu gen $\frac{AB}{ab}\frac{De}{dE}$ đều không xảy ra hoán vị gen.
 (5)    4 tế bào sinh tinh có kiểu gen $\frac{AB}{ab}$ trong đó chỉ có 3 tế bào liên kết hoàn toàn.

 

 

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook