Chi tiết đề thi

Đề thi hàm số chuyên Hưng Yên

nttung12345
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
15
27 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [31161] - [Loga.vn]

Hàm số $y=-{{x}^{3}}+1$ có bao nhiêu điểm cực trị ?

Câu 2 [48542] - [Loga.vn]

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=\frac{{{x}^{3}}}{3}+2{{x}^{2}}+3x-4$ trên đoạn [−4;0] lần lượt là M n. Giá trị của tổng M + n bằng:

Câu 3 [16331] - [Loga.vn]

Lần lượt mắc điện trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung 

Câu 4 [20244] - [Loga.vn]

. Cho dãy các chất: stiren, phenol, toluen, anilin, metyl amin. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch brom là

Câu 5 [16618] - [Loga.vn]

Este CH3COOC2H5 tác dụng với NaOH sinh ra:

Câu 6 [17787] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[f\left( x \right)\] có đạo hàm là \[f'\left( x \right)\]. Đồ thị của hàm số \[y=f'\left( x \right)\] được cho như hình vẽ bên. Biết rằng \[f\left( 0 \right)+f\left( 3 \right)=f\left( 2 \right)+f\left( 5 \right)\]. Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của \[f\left( x \right)\] trên đoạn \[\left[ 0;5 \right]\] lần lượt là 


Câu 7 [33399] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{{{2}^{x+1}}+1}{{{2}^{x}}-m}$ với m là tham số thực. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m trong khoảng $\left( -50;50 \right)$ để hàm số ngịch biến trên $\left( -1;1 \right).$ Số phần tử của S là:

Câu 8 [28230] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số \[m\] để đồ thị hàm số $y={{x}^{3}}+{{x}^{2}}+m$ cắt trục hoành tại đúng một điểm.

Câu 9 [5218] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y={{x}^{4}}-2m{{\text{x}}^{2}}-2{{m}^{2}}+{{m}^{4}}$ có đồ thị (C). Biết đồ thị (C) có ba điểm cực trị A, B, C và ABDC là hình thoi, trong đó $D\left( 0;-3 \right),A$ thuộc trục tung. Khi đó m thuộc khoảng nào ?

Câu 10 [29187] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=m{{x}^{3}}-3m{{x}^{2}}+\left( 2m+1 \right)x-m+3,\] đồ thị là \[\left( {{C}_{m}} \right)\] và \[A\left( \frac{1}{2};4 \right)\]. Gọi h là khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng đi qua điểm cực đại, cực tiểu của \[\left( {{C}_{m}} \right)\]. Giá trị lớn nhất của h bằng: 

Câu 11 [14909] - [Loga.vn]

Tìm tất cả  các giá trị  thực của tham số  a để  hàm số $y={{x}^{3}}-27ax$ có cực đại, cực tiểu và đường thẳng đi qua cực đại và cực tiểu của đồ thị hàm số đi qua gốc tọa độ :

Câu 12 [9842] - [Loga.vn]

Cho hàm số bậc ba $f\left( x \right)=a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới:


Hỏi đồ thị hàm số $g\left( x \right)=\frac{\left( {{x}^{2}}-3x+2 \right)\sqrt{x-1}}{x\left[ {{f}^{2}}\left( x \right)-f\left( x \right) \right]}$ có bao nhiêu đường tiệm cận đứng ?

Câu 13 [13488] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đúng ba điểm cực trị là $-2;-1;0$ và có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}.$ Khi đó hàm số $y=f\left( {{x}^{2}}-2x \right)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

Câu 14 [555] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)\left( x-1 \right)$liên tục trên $\mathbb{R}$và có đồ thị như hình vẽ.

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $f\left( x \right)\left| x-1 \right|=m$ có số nghiệm lớn nhất.Câu 15 [27722] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{2x-1}{x-2}$ có đồ thị $\left( C \right).$ Gọi I là giao điểm của hai đường tiệm cận. Tiếp tuyến $\Delta $ của $\left( C \right)$ tại M cắt các đường tiệm cận tại A và B sao cho đường tròn ngoại tiếp tam giác IAB có diện tích nhỏ nhất. Khi đó tiếp tuyến của $\Delta $ của $\left( C \right)$tạo với hai trục tọa độ một tam giác có diện tích lớn nhất thuộc khoảng nào


Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook