Chi tiết đề thi

đề thi hóa

vuvan
4 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [7080] - [Loga.vn]

Hòa tan hoàn toàn 0,575 gam một kim loại kiềm X vào nước. Để trung hòa dung dịch thu được cần 25 gam dung dịch HCl 3,65%. Kim loại X là

Câu 2 [38362] - [Loga.vn]

Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch FeCl3 tạo thành Fe
 

Câu 3 [37674] - [Loga.vn]

Cho m gam Al vào dung dịch NaOH dư thu được 3,36 lít H2 (đktc). Giá trị của m là:
 

Câu 4 [6886] - [Loga.vn]

Cho kết tủa Fe(OH)3 vào dung dịch chất X, thu được dung dịch FeCl3. Chất X là

Câu 5 [33003] - [Loga.vn]

Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học?

Câu 6 [11259] - [Loga.vn]

Phản ứng nào dưới đây xảy ra trong dung dịch tạo được kết tủa Fe(OH)3?

Câu 7 [26145] - [Loga.vn]

Trong các kim loại vàng, bạc, đồng nhôm. Kim loại nào dẫn điện tốt nhất?

Câu 8 [23768] - [Loga.vn]

 Điện phân hòa toàn 2,22 gam muối clorua kim loại ở trạng thái nóng chảy thu được 448 ml khí (ở đktc) ở anot. Kim loại trong muối là:

Câu 9 [35862] - [Loga.vn]

Đốt cháy 19,04 gam bột Fe trong oxi, sau một thời gian thu được 24,8 gam rắn X. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch chứa x KHSO4 và y mol KNO3, thu được dung dịch Y chứa các muối trung hòa và hỗn hợp khí Z gồm NO và H2 (tỉ lệ mol 1 : 1). Cho dung dịch NaOH dư vào Y (không có mặt oxi), thu được 35,53 gam kết tủa. Biết khí NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Giá trị của x - y là?
 

Câu 10 [6686] - [Loga.vn]

. Kim loại nào có nhiệt độ nóng chảy cao nhất 

Câu 11 [29428] - [Loga.vn]

Trong các kim loại sau: Na, K, Mg, Al. Kim loại thuộc nhóm kim loại kiềm thổ là

Câu 12 [33627] - [Loga.vn]

Dãy gồm các ion nào sau đây không tồn tại trong cùng một dung dịch?

Câu 13 [11256] - [Loga.vn]

Cho phản ứng: Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + H2O.

Phương trình ion thu gọn của phản ứng trên là

Câu 14 [52357] - [Loga.vn]

So sánh một số tính chất vật lý của kim loại thì phát biểu nào dưới đây là sai?

Câu 15 [28563] - [Loga.vn]

Chất vừa tác dụng với dung dịch NaOH, vừa tác dụng với dung dịch HCl là

Câu 16 [24625] - [Loga.vn]

Hòa tan m gam hỗn hợp X (gồm Al, Fe, Zn và Mg) bằng dung dịch HCl dư. Sau phản ứng, khối lượng dung dịch axit tăng thêm (m – 2) gam. Khối lượng (gam) của muối tạo thành trong dung dịch sau phản ứng là

Câu 17 [9685] - [Loga.vn]

Cho khí CO khử hoàn toàn hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 thấy có 4,48 lít CO2 (đktc) thoát ra. Thể tích CO (đktc) đã tham gia phản ứng là:

Câu 18 [12083] - [Loga.vn]

Kim loại nào dẻo nhất trong tất cả các kim loại sau?

Câu 19 [30599] - [Loga.vn]

Cho các muối rắn sau: NaHCO3, NaCl, Na2CO3, AgNO3, Ba(NO3)2. Số muối dễ bị nhiệt phân là:
 

Câu 20 [26345] - [Loga.vn]

Cho kim loại Fe lần lượt phản ứng với các dung dịch: FeCl3, Cu(NO3)2, AgNO3, MgCl2. Số trường hợp xảy ra phản ứng hóa học là:

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook