Chi tiết đề thi

Đề thi học kì I Hóa 12 Sở Bình Thuận

ctvloga220
4 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [52285] - [Loga.vn]

Hỗn hợp R gồm một ancol no, đơn chức mạch hở X và một axit cacboxylic đơn chức, mạch hở Y, Biết X, Y có cùng số nguyên tử C trong phân tử và tổng số mol của hai chất là 0,15 mol trong đó số mol của Y lớn hơn số mol của X. Nếu đốt cháy hoàn toàn R thì thu được 10,08 lít khí CO2 (đktc) và 7,56 gam H2O. Mặt khác, nếu đun nóng R với H2SO4 đặc để thực hiện phản ứng este hóa với hiệu suất là 75%. Khối lượng este thu được là

Câu 2 [52284] - [Loga.vn]

Câu 3 [52283] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:
(a) Tính bazơ của các amin đều mạnh hơn dung dịch amoniac.
(b) Xenlulozơ là nguyên liệu để sản xuất tơ xenlulozơ axetat.
(c) Trùng ngưng caprolactam tạo ra capron.
(d) Fructozơ là chất rắn kết tinh không tan trong nước.
(e) Glucozơ và fructozơ là đồng phân của nhau.
(g) Fructozơ không làm mất màu brom.
(h) Phân tử xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.
(i) Số nguyên tử N có trong phân tử peptit Lys-Gly-Ala-Val là 5.
(k) Isoamyl axetat là este không no.
(l) Cao su lưu hóa thuộc loại polime nhân tạo.
Số phát biểu đúng?

Câu 4 [52282] - [Loga.vn]

Hỗn hợp E gồm 3 peptit mạch hở: đipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z có tỉ lệ mol tương ứng là 1:1:2. Cho một lượng E phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu được 0,06 mol muối của glyxin, 0,1 mol muối của alanin và 0,1 mol muối của valin. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn m gam E, thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là 112,28. Giá trị của m là

Câu 5 [52281] - [Loga.vn]

Hỗn hợp X gồm glucozơ, fructozơ, metylfomat và hai amin (mạch hở) thuộc cùng một dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn 14,42 gam X cần a mol O2. Sản phẩm cháy thu được gồm CO2, H2O và N2 cho qua dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 58 gam kết tủa đồng thời khối lượng bình tăng lên 36,86 gam (N2 hoàn toàn không bị hấp thụ). Giá trị lớn nhất của a có thể là

Câu 6 [52280] - [Loga.vn]

Tơ capron và nilon -6,6 thuộc loại tơ

Câu 7 [52279] - [Loga.vn]

Cho các hợp chất sau: glyxin, lysin, axit glutamic, propylamin, anilin, phenol, alanin. Số chất làm đổi màu quỳ tím là 

Câu 8 [52278] - [Loga.vn]

Kim loại nào dẻo nhất trong tất cả các kim loại?

Câu 9 [52277] - [Loga.vn]

Cation M+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 3p6. Nguyên tử M là

Câu 10 [52276] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:
(a) Glucozơ được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín.
(b) Chất béo là đieste của glixerol với axit béo.
(c) Phân tử amilozơpectin có cấu trúc mạch phân nhánh.
(d) Ở nhiệt độ thường, triolein ở trạng thái rắn.
(e) Trong mật ong chứa nhiều fructozơ.
(g) Tinh bột là một trong những lương thực cơ bản của con người.
Số phát biểu đúng:

Câu 11 [52275] - [Loga.vn]

: X là α – amino axit no chỉ chứa một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH. Cho 3,51 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 4,605 gam muối. Công thức cấu tạo của X là

Câu 12 [52274] - [Loga.vn]

Glucozơ không có tính chất nào?

Câu 13 [52273] - [Loga.vn]

Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?

Câu 14 [52272] - [Loga.vn]

Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 là

Câu 15 [52271] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 16 [52270] - [Loga.vn]

Tri peptit là hợp chất

Câu 17 [52269] - [Loga.vn]

Đun 24 gam axit axetic với lượng dư ancol etylic (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi lượng este không đổi thì thu được 24,64 gam este. Hiệu suất phản ứng là

Câu 18 [52268] - [Loga.vn]

Hiđro hóa hoàn toàn 26,52 gam triolein cần vừa đủ V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

Câu 19 [52267] - [Loga.vn]

Đun nóng este HCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

Câu 20 [52266] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin no, đơn chức mạch hở người ta thu được 6,72 lít khí

CO2 (đktc), 9,45 gam H2O và 1,68 lít khí N2 (đktc). Giá trị của m là

Câu 21 [52265] - [Loga.vn]

Tên gọi của hợp chất CH3CH2COOCH3 là

Câu 22 [52264] - [Loga.vn]

Dãy kim loại tác dụng được với H2O ở nhiệt độ thường là

Câu 23 [52263] - [Loga.vn]

: Khối lượng của một đoạn mạch tơ nitron là 80560 đvC. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch tơ nitron là

Câu 24 [52262] - [Loga.vn]

Tráng bạc hoàn toàn m gam glucozơ thu được 43,2 gam Ag. Nếu lên men hoàn toàn m gam

glucozơ rồi cho khí CO2 thu được hấp thụ vào nước vôi trong dư. Khối lượng kết tủa thu được là

Câu 25 [52261] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây tác dụng với nước brom sinh ra kết tủa trắng?

Câu 26 [52260] - [Loga.vn]

Hòa tan hợp chất X có công thức đơn giản nhất là CH2O. Biết X phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa Ag và hòa tan được Cu(OH)2 cho dung dịch xanh lam. Vậy X là chất nào sau đây?

Câu 27 [52259] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu đúng

Câu 28 [52257] - [Loga.vn]

Trieste được tạo thành từ glixerol và axit stearic, axit panmitic (tỉ lệ mol 1: 2). Số đồng phân cấu tạo có thể có là

Câu 29 [52256] - [Loga.vn]

Thủy phân hoàn toàn chất A có công thức phân tử C4H6O2 bằng dung dịch NaOH thu được hai sản phẩm hữu cơ B và C. Biết B, C đều có khả năng tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo ra Ag. Công thức cấu tạo của A là

Câu 30 [52254] - [Loga.vn]

Trong phân tử của cacbohidrat luôn có

Câu 31 [52253] - [Loga.vn]

Chất lỏng hòa tan được xenlulozơ là

Câu 32 [52252] - [Loga.vn]

Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong dung dịch axit vô cơ loãng thu được chất X. Cho X phản ứng với khí H2 ( Ni, t0 ) thu được hợp chất hữu cơ Y. Các chất X, Y là

Câu 33 [52250] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây vừa tác dụng được với H2NCH2COOH vừa tác dụng được với CH3NH2?

Câu 34 [52249] - [Loga.vn]

Chất thuộc loại đisaccarit là

Câu 35 [52248] - [Loga.vn]

Cho các loại tơ sau: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon-6,6. Số tơ tổng hợp là

Câu 36 [52245] - [Loga.vn]

Ứng dụng nào sau đây không phải của glucozơ?

Câu 37 [52244] - [Loga.vn]

Công thức chung của amino axit no, mạch hở có 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH là

Câu 38 [52242] - [Loga.vn]

Ở điều kiện thường, mỡ động vật ở trạng thái rắn vì

Câu 39 [52241] - [Loga.vn]

Thủy phân este X có công thức phân tử C3H6O2 trong dung dịch NaOH thu được 2 chất hữu cơ Y và Z trong đó Y có tỉ khối so với H2 là 16. X có công thức là

Câu 40 [52237] - [Loga.vn]

Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím đồi thành màu xanh?

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook