Chi tiết đề thi

đề thi kiểm tra học kì môn toán

khonganbiet91
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
47
85 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [44776] - [Loga.vn]

Một Ô tô đang chuyển động đều với vận tốc 20 (m/s) rồi hãm phanh chuyển động chậm dần đều với vận tốc là \[v\left( t \right)=-2t\text{ }+20\text{ }\left( m/s \right),\] trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc bắt đầu hãm phanh. Tính quãng đường mà ô tô đi được trong 15 giây cuối cùng đến khi dừng hẳn.

Câu 2 [68805] - [Loga.vn]

Cho $\int\limits_{0}^{1}{f\left( x \right)\text{d}x}=5$ và $\int\limits_{0}^{1}{g\left( x \right)\text{d}x}=3$ khi đó \[\int\limits_{0}^{1}{\left[ 3f\left( x \right)-2g\left( x \right) \right]\text{d}x}\] bằng

Câu 3 [1870] - [Loga.vn]

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=\frac{x+1}{x-2}$ và các trục tọa độ là:

Câu 4 [13563] - [Loga.vn]

Tính tích phân $\int\limits_{1}^{2}{\frac{dx}{x+1}}$

Câu 5 [68953] - [Loga.vn]

Với giá trị nào của $x$ thì biểu thức $f(x)=\ln (4-{{x}^{2}})$ xác định?

Câu 6 [43760] - [Loga.vn]

Tìm nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right)={{3}^{x}}.$

Câu 7 [62873] - [Loga.vn]

Tính I=$\int\limits_{1}^{2}{xdx}$

Câu 8 [27276] - [Loga.vn]

Một chất điểm đang chuyển động với vận tốc ${{v}_{0}}=15m/s$ thì tăng vận tốc với gia tốc $a\left( t \right)={{t}^{2}}+4t\left( m/{{s}^{2}} \right).$ Tính quãng đường chất điểm đó đi được trong khoảng thời gian 3 giây kể từ khi bắt đầu tăng vận tốc.

Câu 9 [70152] - [Loga.vn]

Tất cả các nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right)=\frac{x}{{{\sin }^{2}}x}$ trên khoảng $\left( 0;\pi \right)$là

Câu 10 [29953] - [Loga.vn]

Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right)={{e}^{2018x}}.$

Câu 11 [29840] - [Loga.vn]

Tìm nguyên hàm $I=\int{x\cos xdx.}$

Câu 12 [63005] - [Loga.vn]

Nếu F(x) là nguyên hàm của hàm số f(x) trên đoạn [a;b] thì $\int\limits_{a}^{b}{f(x)}dx$bằng

Câu 13 [33558] - [Loga.vn]

Cho $\int\limits_{0}^{3}{{{e}^{\sqrt{x+1}}}.\frac{dx}{\sqrt{x+1}}}=a.{{e}^{2}}+b.e+c,$ với a, b, c là các số nguyên. Tính $S=a+b+c$

Câu 14 [34473] - [Loga.vn]

Một vật chuyển động theo quy luật $S=-\frac{1}{2}{{t}^{3}}+3{{t}^{2}}+1,$ với t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 4 giây, kể từ lúc vật bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật là bao nhiêu ?

Câu 15 [71088] - [Loga.vn]

Cho các hàm số $y=f\left( x \right)$ và $y=g\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu 16 [33985] - [Loga.vn]

Một chiếc máy bay chuyển động trên đường băng với vận tốc $v\left( t \right)={{t}^{2}}+10\left( m/s \right)$ với t là thời gian được tính bằng đơn vị giây kể từ khi máy bay bắt đầu chuyển động. Biết khi máy bay đạt vận tốc $200\left( m/s \right)$ thì nó rời đường bang. Quãng đường máy bay đã di chuyển trên đường băng là:

Câu 17 [71063] - [Loga.vn]

Trong hình bên, S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số liên tục $y=f\left( x \right)$ đường thẳng đi qua hai điểm A(-1; -1), B(1;1). Khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu 18 [46548] - [Loga.vn]

Cho \[{{\log }_{2}}m=a\] và \[A={{\log }_{m}}\left( 8m \right)\] với \[m > 0 ,m\ne 1.\] Tìm mối liên hệ giữa A và a.

Câu 19 [69175] - [Loga.vn]

Tích phân \[I=\int\limits_{0}^{1}{\frac{{{\left( x-1 \right)}^{2}}}{{{x}^{2}}+1}\text{d}x}=a-\ln b\]. Trong đó \[a,b\] là các số nguyên. Tính giá trị của biểu thức \[a+b\].

Câu 20 [24446] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục và có đồ thị như hình bên. Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số đã cho và trục Ox. Quay hình phẳng D quanh trục Ox ta được khối tròn xoay có thể tích V được xác định theo công thức ?Câu 21 [30907] - [Loga.vn]

Biết $\int\limits_{\frac{\pi }{3}}^{\frac{\pi }{2}}{\cos xdx=a+b\sqrt{3},}$ với a, b là các số hữu tỉ. Tính $T=2a+6b.$

Câu 22 [4425] - [Loga.vn]

Cho bốn mệnh đề sau:

Trong các mệnh đề trên có bao nhiêu mệnh đề sai ?

Câu 23 [24467] - [Loga.vn]

Cho hai hàm số $f\left( x \right),\,g\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}.$ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?

Câu 24 [213] - [Loga.vn]

Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x)={{e}^{x}}(1+{{e}^{-x}}).$

Câu 25 [16567] - [Loga.vn]

Tích phân $\int\limits_{0}^{2}{\left( {{x}^{2}}-3x \right)dx}$ bằng

  

Câu 26 [16554] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên đoạn $\left[ a;b \right]$. Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số  $y=f\left( x \right)$, trục hoành và hai đường thẳng $x=a$, $x=b$ $\left( a

Câu 27 [24389] - [Loga.vn]

Trong các hàm số sau, hàm số nào không phải là nguyên hàm của hàm $f\left( x \right)={{x}^{3}}?$ 

Câu 28 [29880] - [Loga.vn]

Tính tích phân $I=\int\limits_{0}^{\frac{\pi }{4}}{{{\tan }^{2}}x\,dx}$.

Câu 29 [27239] - [Loga.vn]

Kết quả của $\int{x{{e}^{x}}dx}$ là:

Câu 30 [31349] - [Loga.vn]

Một chất điểm chuyển động theo quy luật $s\left( t \right)=-{{t}^{3}}+6{{t}^{2}}$ với là thời gian tính từ lúc bắt đầu chuyển động, $s\left( t \right)$ là quãng đường đi được trong khoảng thời gian t. Tính thời điểm t tại đó vận tốc đạt giá trị lớn nhất.

Câu 31 [59229] - [Loga.vn]

Một ô tô đang chuyển động đều với vận tốc $20\left( m/s \right)$ rồi hãm phanh chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v\left( t \right)=-2t+20\left( m/s \right)$, trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc bắt đầu hãm phanh. Tính quãng đường mà ô tô đi được trong 15 giây cuối cùng đến khi dừng hẳn.

Câu 32 [60192] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu số thực thuộc $\left( \pi ,3\pi  \right)$ thỏa mãn $\int_{\pi }^{\alpha }{\cos 2xdx=\frac{1}{4}.}$

Câu 33 [271] - [Loga.vn]

Biết  \[\int\limits_{0}^{\frac{\pi }{4}}{(1+x)\cos 2xdx}=\frac{1}{a}+\frac{\pi }{b}\] (với a,b là các số hữu tỉ) ,giá trị của  $a.b$ là

Câu 34 [1895] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đạo hàm $f'\left( x \right)$ liên tục trên đoạn $\left[ 1;4 \right],f\left( 1 \right)=12$ và $\int\limits_{1}^{4}{f'\left( x \right)d\text{x}=17.}$ Giá trị của $f\left( 4 \right)$ bằng:

Câu 35 [417] - [Loga.vn]

Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của hàm số \[y=\cos x\] ?

Câu 36 [62850] - [Loga.vn]

Cho hàm số y=f(x) liên tục trên [a;b], hình thang cong (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số y=f(x), trục Ox và hai đường thẳng x=a; x=b. Khối tròn xoay tạo thành khi (H) quay quanh trục Ox có thể tích V được tính bởi công thức

Câu 37 [31764] - [Loga.vn]

Một chất điểm chuyển động theo quy luật $s=12{{t}^{2}}-2{{t}^{3}}+3$ trong đó t là khoảng  thời gian (tính bằng giây) mà chất điểm bắt đầu chuyển động. Tính thời điểm t (giây) mà tại đó vận tốc (m/s) của chuyển động đạt giá trị lớn nhất.

Câu 38 [27242] - [Loga.vn]

Cho $I=\frac{1}{2}\int\limits_{0}^{4}{x\sqrt{1+2x}dx}$ và $u=\sqrt{2x+1}.$ Mệnh đề nào dưới đây sai ?

Câu 39 [63757] - [Loga.vn]

Cho \[\int\limits_{1}^{5}{h(x)dx}=4\]và \[\int\limits_{1}^{7}{h(x)dx}=10\], khi đó \[\int\limits_{5}^{7}{h(x)dx}\] bằng

Câu 40 [9780] - [Loga.vn]

Tìm nguyên hàm của hàm số $y={{12}^{12x}}.$ 

Câu 41 [33821] - [Loga.vn]

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị $y={{x}^{2}}-2x$ và $y=-{{x}^{2}}+x$.

Câu 42 [30228] - [Loga.vn]

Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên đoạn $\left[ a;b \right],$ trục hoành và hai đường thẳng $x=a,x=b\left( a\le b \right)$ có diện tích S là:

Câu 43 [15038] - [Loga.vn]

Tìm nguyên hàm $F\left( x \right)$ của hàm số $f\left( x \right)=\sin 2x$, biết $F\left( \frac{\pi }{6} \right)=0$.  

Câu 44 [313] - [Loga.vn]

Biết tích phân \[\int\limits_{0}^{\ln 6}{\frac{{{e}^{x}}}{1+\sqrt{{{e}^{x}}+3}}dx}=a+b\ln 2+c\ln 3\] . Tính \[T=a+b+c\].

Câu 45 [407] - [Loga.vn]

Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số \[f\left( x \right)\] liên tục trên đoạn \[\left[ 1;3 \right]\], trục Ox và hai đường thẳng \[x=1;x=3\] có diện tích là:

Câu 46 [44349] - [Loga.vn]

Giả sử $\int\limits_{1}^{2}{\frac{\sqrt{1+{{x}^{2}}}}{{{x}^{4}}}dx}=\frac{1}{c}\left( a\sqrt{a}-\frac{b}{b+c}\sqrt{b} \right)\,\,\,\,\left( a;b;c\in \mathbb{N}1\le a,b,c\le 9 \right).$ Tính giá trị biểu thức $S=C_{2a+c}^{b-a}.$

Câu 47 [30046] - [Loga.vn]

Cho hình phẳng (D) được giới hạn bởi các đường $x=0,x=1,y=0$ và $y=\sqrt{2x+1}$. Thể tích V của khối tròn xoay tạo thành khi quay (D) xung quanh trục OX được tính theo công thức:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook