Chi tiết đề thi

Đề thi thử THPTQG môn Hoá

ctvloga389
0 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [67266] - [Loga.vn]

Cho 7,2 gam bột Mg tan hết trong dd hỗn hợp HCl (dư) và \[KN{{O}_{3}}\] thu được dung dịch X chứa m gam muối và 2,688 lít khí Y (đktc) gồm \[{{N}_{2}}\] và \[{{H}_{2}}~\] có khối lượng 0,76 gam. Giá trị của m là

Câu 2 [67260] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 4 hợp chất hữu cơ: axit acrylic (\[C{{H}_{2}}=CHCOOH\]), metyl metacrylat (\[C{{H}_{2}}=C\left( C{{H}_{3}} \right)COOC{{H}_{3}}\]), vinyl axetat (\[C{{H}_{2}}=CHOOCC{{H}_{3}}\]) và đimetyl oxalat (\[C{{H}_{3}}OOCCOOC{{H}_{3}}\]) rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua bình 1 chứa \[{{H}_{2}}S{{O}_{4}}~\]đặc, dư; bình 2 đựng dd \[Ba{{\left( OH \right)}_{2}}~\]dư. Kết thúc thí nghiệm thấy bình 1 tăng m gam, bình 2 thu được 98,5 gam kết tủa. Giá trị của m là

Câu 3 [67250] - [Loga.vn]

 Cho m gam hỗn hợp X gồm FeO, \[F{{e}_{2}}{{O}_{3}}\] và \[F{{e}_{3}}{{O}_{4}}\] tác dụng vừa đủ với dung dịch \[{{H}_{2}}S{{O}_{4}}\] loãng dư thu được dung dịch B. Cô cạn dung dịch B được 90,4 gam muối khan. Nếu cho dung dịch B tác dụng với \[C{{l}_{2}}\] dư thì được 97,5 gam muối khan. Giá trị của m là

Câu 4 [67246] - [Loga.vn]

Thủy phân hoàn toàn m gam đipeptit Gly-Ala (mạch hở) bằng dung dịch KOH vừa đủ, thu được dd X trong đó có chứa 1,13 gam muối kali của glyxin. Giá trị gần nhất với m là

Câu 5 [67245] - [Loga.vn]

Thời gian trước đây, theo kinh nghiệm thâm canh lúa nước, sau mỗi vụ mùa vụ, nhà nông thường hay đốt đồng (đốt gốc rạ còn lại trên đồng lúa sau thu hoạch). Theo cách thức canh tác đó, việc đồng giúp

Câu 6 [67242] - [Loga.vn]

Xà phòng hóa hoàn toàn 80,6 gam một loại chất béo bằng dd NaOH thu được m gam glixerol và 83,4 gam muối của một axit béo no. Giá trị của m là

Câu 7 [67237] - [Loga.vn]

Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào đúng nhất?

Câu 8 [67235] - [Loga.vn]

Nguồn cung cấp nước tự nhiên (cho các nhà máy nước sinh hoạt) chứa sắt tồn tại chủ yếu ở dạng \[Fe{{\left( HC{{O}_{3}} \right)}_{2}}~\] ở pH khoảng 6 – 7. Hàm lượng sắt trong nước cao làm cho nước có mùi tanh, để lâu có màu gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và sinh hoạt của con người. Để khử sắt trong nước đạt hiệu quả kinh tế nhất, người ta dùng những phương pháp nào sau đây?

(1) Dùng giản phun mưa hoặc bể tràn để cho nước ngầm tiếp xúc nhiều với không khí rồi lắng lọc.

(2) Cho nước vôi vào nước.

(3) Sục không khí giàu oxi vào bể nước ngầm

Câu 9 [67230] - [Loga.vn]

Hiện tượng quan sát được khi cho dung dịch etylamin tác dụng với dung dịch \[FeC{{l}_{3}}~\]là

Câu 10 [67224] - [Loga.vn]

Cho 72 gam glucozơ tác dụng với lượng dư dd \[AgN{{O}_{3}}\] trong \[N{{H}_{3}}\] thu được m gam Ag. Giá trị của m là

Câu 11 [67220] - [Loga.vn]

Dung dịch saccarozơ có phản ứng với chất nào sau đây?

Câu 12 [66858] - [Loga.vn]

Số hợp chất hữu cơ, đơn chức có công thức phân tử \[{{C}_{2}}{{H}_{4}}{{O}_{2}}\] và tác dụng được với dung dịch NaOH là

Câu 13 [66857] - [Loga.vn]

Hợp chất X là 1 este đơn chức chứa 53,33% oxi. Công thức đúng của X là

Câu 14 [66856] - [Loga.vn]

Xà phòng hóa hoàn toàn 7,4 gam \[HCOO{{C}_{2}}{{H}_{5}}\] bằng một lượng dung dịch KOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

Câu 15 [66854] - [Loga.vn]

Có ba lọ đựng riêng biệt ba dung dịch: lysin, valin, axit, glutamic. Có thể nhận biết ba dung dịch bằng

Câu 16 [66852] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu hợp chất đơn chức có công thức phân tử \[{{C}_{3}}{{H}_{6}}{{O}_{2}}\] mà không phải là este?

Câu 17 [66851] - [Loga.vn]

Có bốn kim loại Na, Al, Fe, Cu. Thứ tự tính khử giảm dần là

Câu 18 [66850] - [Loga.vn]

Chất không phản ứng với dung dịch brom là

Câu 19 [66847] - [Loga.vn]

Trong thành phần hóa học của polime nào sau đây không có nguyên tố Nitơ?

Câu 20 [66844] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh?

Câu 21 [66836] - [Loga.vn]

Hợp chất X có công thức cấu tạo \[HCOO{{C}_{2}}{{H}_{5}}\]. X có tên gọi nào sau đây?

Câu 22 [66834] - [Loga.vn]

Công thức cấu tạo thu gọn nào dưới đây là của glyxin (axit 2-amino etanoic)?

Câu 23 [66828] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ nào sau đây (trong \[{{O}_{2}}\] dư) thu được sản phẩm có chứa \[{{N}_{2}}\]?

Câu 24 [66827] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc?

Câu 25 [66826] - [Loga.vn]

Loại đường nào sau đây có trong máu động vật?

Câu 26 [66824] - [Loga.vn]

Tên gọi của polime có công thức \[{{\left( C{{H}_{2}}C{{H}_{2}} \right)}_{n}}\]là

Câu 27 [66822] - [Loga.vn]

Cho dãy các chất sau đây: \[C{{H}_{3}}COOH;\text{ }{{C}_{2}}{{H}_{5}}OH;\text{ }C{{H}_{3}}COOC{{H}_{3}};\text{ }C{{H}_{3}}CHO\]. Số chất không thuốc este là

Câu 28 [66821] - [Loga.vn]

Glyxin là amino axit

Câu 29 [66477] - [Loga.vn]

Kim loại cứng nhất là kim loại nào sau đây?

Câu 30 [66475] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây thuộc loại amin đơn chức, no?

Câu 31 [66435] - [Loga.vn]

X, Y là hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở, đồng đẳng kế tiếp (\[{{M}_{X}}<\text{ }{{M}_{Y}}\]), T là este tạo bởi X, Y với một ancol hai chức Z. Đốt cháy hoàn toàn 3,21 gam hỗn hợp M gôm X, Y, Z, T bằng lượng \[{{O}_{2}}\] vừa đủ, thu được 2,576 lít \[C{{O}_{2}}\] (đktc) và 2,07 gam \[{{H}_{2}}O\]. Mặt khác, 3,21 gam M phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch KOH 0,2M (đun nóng). Thành phần phần trăm về khối lượng của Z có trong M có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 32 [66413] - [Loga.vn]

Hỗn hợp X gồm Na, Al và Fe, hỗn hợp Y gồm Al và kim loại R. Biết rằng, khối lượng của Al có trong X và Y bằng nhau, tổng khối lượng của Na và Fe có trong X gấp 2 lần khối lượng của R có trong Y. Hòa tan hoàn toàn lần lượt X, Y băng lượng dư dung dịch \[{{H}_{2}}S{{O}_{4}}\] loãng thì cả 2 trường hợp đều thu được V lít khí \[{{H}_{2}}\] (đktc). Kim loại R là

Câu 33 [66395] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

(a) Dùng nước brom có thể phân biệt được glucozơ và fructozơ.

(b) Amoni gluconat có công thức phân tử là \[{{C}_{6}}{{H}_{10}}{{O}_{6}}N\].

(c) Muối natri, kali của các axit béo được dùng làm xà phòng.

(d) 1 mol Gly-Ala-Glu phản ứng tối đa với 4 mol NaOH.

(e) Axit stearic là đồng đẳng của axit axetic.

(g) Metylamin có lực bazơ mạnh hơn natri etylat.

Số phát biểu đúng là

Câu 34 [66391] - [Loga.vn]

Cho dãy các kim loại: Fe, Zn, Al, Mg, Ag, Cu. Số lượng kim loại vừa phản ứng được với dung dịch \[NaHS{{O}_{4}},\] vừa phản ứng được với dung dịch \[HN{{O}_{3}}\] đặc, nguội là

Câu 35 [66386] - [Loga.vn]

Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Các dung dịch X, Y, Z lần lượt là

Câu 36 [66380] - [Loga.vn]

Cho dãy các chất: phenyl axetat, vinyl fomat, trilinolein, etyl fomat. Số chất khi tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH (đun nóng), sản phâm thu được có ancol là

Câu 37 [66375] - [Loga.vn]

Lên men 162 gam tinh bột thành ancol etylic (hiệu suất của cả quá trình là 75%). Hấp thụ hoàn toàn \[C{{O}_{2}}\] sinh ra vào lượng dư dung dịch \[Ca{{\left( OH \right)}_{2}}\], thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Câu 38 [66368] - [Loga.vn]

Xà phòng hóa hoàn toàn 17,8 gam \[{{\left( {{C}_{17}}{{H}_{35}}COO \right)}_{3}}{{C}_{3}}{{H}_{5}}\] bằng dung dịch NaOH, thu được m gam muối. Giá trị của m là

Câu 39 [66367] - [Loga.vn]

Hợp chất X có công thức phân tử \[{{C}_{3}}{{H}_{7}}{{O}_{2}}N\]. Chất X vừa phản ứng được với dung dịch NaOH, vừa phản ứng được với dung dịch \[{{H}_{2}}S{{O}_{4}}\] đồng thời có khả năng làm mất màu nước brom. Công thức cấu tạo của X là

Câu 40 [66092] - [Loga.vn]

Hòa tan hoàn toàn 13,44 gam kim loại M bằng dung dịch HCl, thu được 5,376 lít khí \[{{H}_{2}}\](đktc). Kim loại M là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook