Chi tiết đề thi

Đề thi trường THCS & THPT NGUYỄN KHUYẾN – BÌNH DƯƠNG lần 4 NĂM HỌC 2018 – 2019

ctvtoan1
6 lượt thi
Toán
Dễ
(0)
50
90 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [48455] - [Loga.vn]

Có một cái bể hình trụ cao 10 dm với bán kính đáy 4 dm chứa đầy nước bị một thùng gỗ hình lập phương đóng kín rơi vào làm cho một lượng nước V tràn ra. Biết rằng cạnh thùng gỗ là 8 dm và khi nó rơi vào miệng bể, một đường chéo dài nhất của nó vuông góc với mặt bể, ba cạnh của thùng chạm vào thành của bể như hình vẽ. Tính V.

Câu 2 [48454] - [Loga.vn]

Cho phương trình $3125(5\cos x+5+m)={{({{(\cos x+1)}^{5}}-m)}^{5}}.$ Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để phương trình trên có nghiệm thực.

Câu 3 [48453] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số \[y=\text{ }\left| {{x}^{4}}-\text{ }8{{x}^{3}}+\text{ }18{{x}^{2}}+m \right|\] có 3 điểm cực trị ?

Câu 4 [48452] - [Loga.vn]

Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên như sau.

\

Đồ thị của hàm số \[y=\text{ }\left| f( \right|x-\text{ }1\left| )\text{ }-n \right|\text{ }+{{m}^{2018}}\] có bao nhiêu điểm cực trị với m, n là tham số thực và 2 < n < 3 ?

Câu 5 [48451] - [Loga.vn]

Tìm tham số m để hàm số $y=m-\frac{m+1}{x}$ nghịch biến trên khoảng (−3;0).

Câu 6 [48450] - [Loga.vn]

Ông A gửi ngân hàng một số tiền theo thể thức lãi kép định kỳ một tháng với lãi suất 12% năm. Sau hai tháng ông A rút cả vốn lẫn lãi được số tiền là 188718500 đồng. Hỏi số tiền ban đầu ông A gửi ngân hàng là bao nhiêu ?

Câu 7 [48449] - [Loga.vn]

Trong không gian tọa độ Oxyz, tìm tọa độ điểm H là hình chiếu vuông góc của điểm A(2;1;−1) lên trục tung.

Câu 8 [48448] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(3;−1;2), B (4;−1;−1), C (2;0;2) và đường thẳng $(d):\frac{x}{1}=\frac{y+2}{3}=\frac{z-3}{-1}.$ Gọi M là giao điểm của đường thẳng (d) và mặt phẳng (ABC). Độ dài đoạn thẳng OM bằng:

Câu 9 [48447] - [Loga.vn]

Biết hàm số \[f(x)=\frac{a}{{{b}^{2}}{{.3}^{x}}}\] có đồ thị đối xứng với đồ thị hàm số \[y=\text{ }{{3}^{x}}\] qua đường thẳng x = −1. Biết a,b là các số nguyên.

Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

Câu 10 [48446] - [Loga.vn]

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = lnx trên đoạn [1;e] lần lượt là:

Câu 11 [48445] - [Loga.vn]

Cho hai điểm A,B cố định. Tập hợp các điểm M trong không gian sao cho diện tích tam giác MAB không đổi là:

Câu 12 [48444] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho A(1;−1;5), B (0;0;1). Mặt phẳng chứa A, B và song song với Oy có phương trình là:

Câu 13 [48443] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ (Oxyz), mặt phẳng (P) qua điểm A(1; −3; 2) và vuông góc với hai mặt phẳng (α): x + 3 = 0, (β): z − 2 = 0 có phương trình là:

Câu 14 [48442] - [Loga.vn]

Cho điểm M (2;1;0) và đường thẳng ∆: $\frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{1}=\frac{z}{-1}.$ Gọi d là đường thẳng đi qua M, cắt và vuông góc với . Khi đó, vectơ chỉ phương của d là:

Câu 15 [48441] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{x+\sqrt{a{{x}^{2}}-3}}{2x+3}$ có đồ thị là (C). Gọi m là số tiệm cận của (C) n là giá trị của hàm số tại x = 1 thì tích m.n là:

Câu 16 [48440] - [Loga.vn]

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại B, \[SA\bot \left( ABC \right),\] SA = 3cm, AB = 1cm. Mặt bên (SBC) hợp với mặt đáy góc bằng:

Câu 17 [48439] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) : x − 2z + 1 = 0. Chọn câu đúng nhất trong các nhận xét sau:

Câu 18 [48438] - [Loga.vn]

Cho hình lập phương ABCD.ABCDcạnh a. Xét tứ diện ABCD. Cắt tứ diện đó bằng mặt phẳng đi qua tâm của hình lập phương và song song với mặt phẳng (ABC). Tính diện tích của thiết diện thu được.

Câu 19 [48437] - [Loga.vn]

Số nghiệm của phương trình \[log\left( {{x}^{2}}-x-\text{ }6 \right)\text{ }+x=\text{ }log\left( x+\text{ }2 \right)\text{ }+\text{ }4\] là:

Câu 20 [48436] - [Loga.vn]

Giá trị của tham số để phương trình \[{{x}^{3}}-\text{ }3x=\text{ }2m+\text{ }1\] có ba nghiệm phân biệt là:

Câu 21 [48435] - [Loga.vn]

Cho lăng trụ đều ABC.DEF có cạnh đáy bằng a, chiều cao bằng 2a. Tính cosin của góc tạo bởi hai đường thẳng AC và BF.

Câu 22 [48434] - [Loga.vn]

Một hình trụ có bán kính đáy bằng 1, thiết diện qua trục là hình vuông. Thể tích của khối cầu ngoại tiếp hình trụ là:

Câu 23 [48433] - [Loga.vn]

Cho phương trình: \[{{3}^{x}}=m+\text{ }1.\] Chọn phát biểu đúng.

Câu 24 [48432] - [Loga.vn]

Cho tứ diện SABC có cạnh AB vuông góc với mặt phẳng (SAC) và \[\widehat{SCA}=\text{ }{{90}^{0}}.\] Khi quay các cạnh của tứ diện xung quanh trục là cạnh SA, có bao nhiêu hình nón được tạo thành ?

Câu 25 [48431] - [Loga.vn]

Cho khối trụ có chiều cao h = 3 và diện tích toàn phần bằng 20π. Khi đó chu vi đáy của khối trụ là:

Câu 26 [48430] - [Loga.vn]

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a và chiều cao bằng 2a. Diện tích xung quanh của hình nón đỉnh S với đáy là hình tròn nội tiếp ABCD là:

Câu 27 [48429] - [Loga.vn]

Một hình hộp chữ nhật có ba kích thước là a, b, c nội tiếp một mặt cầu. Khi đó diện tích \[{{S}_{mc}}\] của mặt cầu đó là:

Câu 28 [48428] - [Loga.vn]

Hình chữ nhật có ABCD AB = 4, AD = 2. Gọi M N lần lượt là trung điểm của AB CD. Cho hình chữ nhật quay quanh MN ta được một khối tròn xoay có thể tích V bằng:

Câu 29 [48427] - [Loga.vn]

Một hình nón có bán kính đáy r = a, chiều cao \[h=2a\sqrt{2}.\] Diện tích toàn phần của hình nón được tính theo a là:

Câu 30 [48386] - [Loga.vn]

Một khối trụ có thể tích $\frac{2}{\pi }c{{m}^{3}}.$ Cắt hình trụ này theo đường sinh rồi trải ra trên một mặt phẳng thu được một hình vuông. Diện tích hình vuông này là vuông này là:

Câu 31 [48385] - [Loga.vn]

Gọi S là tập nghiệm của phương trình \[2lo{{g}_{2}}\left( 2x-2 \right)+lo{{g}_{2}}{{\left( x-3 \right)}^{2}}=\text{ }2.\] Tổng các phần tử của S bằng:

Câu 32 [48384] - [Loga.vn]

Giá trị lớn nhất của hàm số \[f\left( x \right)\text{ }=\text{ }\left( 2x-\text{ }3 \right){{e}^{x}}\] trên đoạn [0;3] là:

Câu 33 [48383] - [Loga.vn]

Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Câu 34 [48382] - [Loga.vn]

Cho phương trình \[{{\left( 7+4~\sqrt{3} \right)}^{x}}^{^{2}+x-1}={{\left( 2+\sqrt{3} \right)}^{x}}^{-2}.\] Mệnh đề nào sau đây đúng ?

Câu 35 [48381] - [Loga.vn]

Biết phương trình \[2lo{{g}_{2}}x+\text{ }3lo{{g}_{x}}2\text{ }=\text{ }7\] có hai nghiệm thực \[{{x}_{1}} < \text{ }{{x}_{2}}.\] Tính giá trị của biểu thức \[T=\text{ }{{\left( {{x}_{1}} \right)}^{{{x}_{2}}}}\].

Câu 36 [48380] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{{{\ln }^{2}}x}{x}.$ Trong các khẳng định sau, khẳng định nào Sai ?

Câu 37 [48379] - [Loga.vn]

Đạo hàm của hàm số \[f\left( x \right)\text{ }=\sqrt{ln\left( lnx \right)}\] trên tập xác định của nó là:

Câu 38 [48378] - [Loga.vn]

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng ?

Câu 39 [48377] - [Loga.vn]

Tập xác định của hàm số \[y=\sqrt{2\text{ }-\text{ }ln\left( ex \right)}\] là:

Câu 40 [48376] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số \[y=\text{ }log\left( {{x}^{2}}-\text{ }2mx+\text{ }4 \right)\] có tập xác định là $\mathbb{R}$ .

Câu 41 [48375] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=\text{ }ln\left( {{e}^{x}}+{{m}^{2}} \right).\] Với giá trị nào của m thì $y'(1)=\frac{1}{2}?$

Câu 42 [48374] - [Loga.vn]

Số nghiệm thực của phương trình \[{{4}^{x}}-\text{ }{{2}^{x}}^{+2}+\text{ }3\text{ }=\text{ }0\] là:

Câu 43 [48373] - [Loga.vn]

Với α là số thực bất kỳ, mệnh đề nào sau đây sai ?

Câu 44 [48372] - [Loga.vn]

Cho số thực dương a, b, c khác 1. Đồ thị các hàm số \[y=\text{ }lo{{g}_{a}}x,\text{ }y=\text{ }lo{{g}_{b}}x,\text{ }y=\text{ }lo{{g}_{c}}x,\text{ }y={{d}^{x}}\] được cho trong hình vẽ bên.

Tìm khẳng định đúng.

Câu 45 [48371] - [Loga.vn]

Tính đạo hàm của hàm số \[y=\text{ }lo{{g}_{2}}\left( x+{{e}^{x}} \right)\] .

Câu 46 [48319] - [Loga.vn]

Cho các số thực a, x thỏa mãn 0 < a < 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 47 [48318] - [Loga.vn]

Tập xác định của hàm số $y={{({{x}^{3}}-27)}^{\frac{\pi }{2}}}$ là:

Câu 48 [48317] - [Loga.vn]

Cho hai hàm số \[y=f\left( x \right)\text{ }=\text{ }lo{{g}_{a}}x\] và \[y=g\left( x \right)\text{ }={{a}^{x}}.\] Xét các mệnh đề sau:

I. Đồ thị của hai hàm số f(x) g(x) luôn cắt nhau tại một điểm.

II. Hàm số f(x) + g(x) đồng biến khi a > 1, nghịch biến khi 0 < a < 1.

II. Đồ thị hàm số f(x) nhận trục Oy làm tiệm cận.

Số mệnh đề đúng là:

Câu 49 [48316] - [Loga.vn]

Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào nghịch biến trên tập số thực $\mathbb{R}$ ?

Câu 50 [48315] - [Loga.vn]

Tập xác định của hàm số $y={{(x-1)}^{\frac{1}{5}}}$ là:

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook