Chi tiết đề thi

hóa 9-giữa học kì 1

leaderseventeen
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [49549] - [Loga.vn]

Nhóm chất tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng sinh ra chất kết tủa màu trắng:

Câu 2 [50548] - [Loga.vn]

Trong các hợp chất sau hợp chất có trong tự nhiên dùng làm phân bón hoá học:

Câu 3 [49916] - [Loga.vn]

Các cặp chất cùng tồn tại trong 1 dung dịch (không phản ứng với nhau):

1. CuSO4 và HCl 2. H2SO4 và Na2SO3

3. KOH và NaCl 4. MgSO4 và BaCl2

Câu 4 [49701] - [Loga.vn]

Dãy các bazơ làm phenolphtalein hoá đỏ:

Câu 5 [49707] - [Loga.vn]

Có những bazơ Ba(OH)2, Mg(OH)2, Cu(OH)2, Ca(OH)2. Nhóm các bazơ làm quỳ tím hoá xanh là:

Câu 6 [49926] - [Loga.vn]

Cặp chất nào sau đây không thể tồn tại trong 1 dung dịch (phản ứng với nhau) ?

Câu 7 [49313] - [Loga.vn]

Oxit khi tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit sunfuric là:

Câu 8 [49250] - [Loga.vn]

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là:

Câu 9 [49597] - [Loga.vn]

Nhỏ từ từ dung dịch axit clohiđric vào cốc đựng một mẩu đá vôi cho đến dư axit. Hiện tượng nào sau đây xảy ra ?

Câu 10 [49709] - [Loga.vn]

Để nhận biết dd KOH và dd Ba(OH)2 ta dùng thuốc thử là:

Câu 11 [49599] - [Loga.vn]

Dãy các chất thuộc loại axit là:

Câu 12 [49249] - [Loga.vn]

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là:

Câu 13 [49750] - [Loga.vn]

Dung dịch NaOH phản ứng với tất cả các chất trong dãy:

Câu 14 [49609] - [Loga.vn]

Cho magiê tác dụng với axit sunfuric đặc nóng xãy ra theo phản ứng sau:

Mg + H2SO4 (đặc,nóng) → MgSO4 + SO2 + H2O. Tổng hệ số trong phương trình hoá học là:

Câu 15 [49919] - [Loga.vn]

Các Cặp chất nào sau đây không xảy ra phản ứng ?

  1. CaCl2+Na2CO3
  2. CaCO3+NaCl
  3. NaOH+HCl
  4. NaOH+KCl

Câu 16 [49739] - [Loga.vn]

Thuốc thử để nhận biết dung dịch Ca(OH)2 là:

Câu 17 [49593] - [Loga.vn]

Dung dịch muối tác dụng với dung dịch axit clohiđric là:

Câu 18 [49747] - [Loga.vn]

Dung dịch NaOH và dung dịch KOH không có tính chất nào sau đây?

Câu 19 [49923] - [Loga.vn]

Cho phương trình phản ứng

Na2CO3+ 2HCl 2NaCl + X +H2O

X là:

Câu 20 [49927] - [Loga.vn]

Dung dịch tác dụng được với các dung dịch : Fe(NO3)2, CuCl2 là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook