Chi tiết đề thi

khảo sát chất lượng hk1

yeuanhanhkhongdoiqua03
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
40
72 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [5268] - [Loga.vn]

Đội văn nghệ của nhà trường gồm 4 học sinh lớp 12A, 3 học sinh lớp 12B và 2 học sinh lớp 12C. Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh từ đội văn nghệ để biểu diễn trong lễ bế giảng. Hỏi có bao nhiêu cách chọn sao cho lớp nào cũng có học sinh được chọn ?

Câu 2 [41179] - [Loga.vn]

Tính tổng \[S={{\left( C_{100}^{1} \right)}^{2}}+{{\left( C_{100}^{2} \right)}^{2}}+{{\left( C_{100}^{3} \right)}^{2}}+...+{{\left( C_{100}^{100} \right)}^{2}}.\]

Câu 3 [423] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu số tự nhiên có 2 chữ số mà cả hai chữ số đều lẻ ?

Câu 4 [29452] - [Loga.vn]

Cho khai triển nhị thức Newton của\[{{\left( 2-3x \right)}^{2n}}\], biết rằng n là số nguyên dương thỏa mãn \[C_{2n+1}^{1}+C_{2n+1}^{3}+C_{2n+1}^{5}+...+C_{2n+1}^{2n+1}=1024.\]Hệ số của\[{{x}^{7}}\] bằng:

Câu 5 [26601] - [Loga.vn]

Tìm hệ số của số hạng chứa ${{x}^{31}}$ trong khai triên của biêu thức ${{\left( x+\frac{1}{{{x}^{2}}} \right)}^{40}}$.

Câu 6 [30056] - [Loga.vn]

Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất. Giả sử súc sắc xuất hiện mặt b chấm. Xác suất để phương trình ${{x}^{2}}+bx+2=0$ có hai nghiệm phân biệt là:

Câu 7 [26060] - [Loga.vn]

Lập số có 9 chữ số, mỗi chữ số thuộc thuộc tập hợp 1,2,3,4 trong đó chữ số 4 có mặt 4 lần, chữ số 3 có mặt 3 lần, các chữ số còn lại có mặt đúng một lần. Số các số lập được là:

Câu 8 [7059] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau ?

Câu 9 [20171] - [Loga.vn]

Từ tập \[A=\left\{ 1;2;3;4;5;6;7;8;9 \right\}\] có thể lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên chia hết cho 3 và ba chữ số phân biệt.

Câu 10 [3049] - [Loga.vn]

Thầy Bình đặt lên bàn 30 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 30. Bạn An chọn ngẫu nhiên 10 tấm thẻ. Tính xác suất để trong 10 tấm thẻ lấy ra có 5 tấm thẻ mang số lẻ và 5 tấm thẻ mang số chẵn, trong đó chỉ có một tấm mang số chia hết cho 10.

Câu 11 [9845] - [Loga.vn]

Một phiếu điều tra về vấn đề tự học của học sinh gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu có bốn lựa chọn để trả lời. Khi tiến hành điều tra, phiếu thu lại được coi là hợp lệ nếu người được hỏi trả lời đủ 10 câu hỏi, mỗi câu chỉ chọn một phương án. Hỏi cần tối thiểu bao nhiêu phiếu hợp lệ để trong số đó luôn có ít nhất hai phiếu trả lời giống hệt nhau cả 10 câu hỏi ?

Câu 12 [15702] - [Loga.vn]

Cho (H) là đa giác đều 2n đỉnh nội tiếp đường tròn tâm O $\left( n\in {{\mathbb{N}}^{*}},n\ge 2 \right).$ Gọi S là tập hợp các tam giác có 3 đỉnh là các đỉnh của đa giác (H). Chọn ngẫu nhiên một tam giác thuộc tập S, biết rằng xác suất chọn một tam giác vuông trong tập S là $\frac{3}{29}$. Tìm n?

Câu 13 [14895] - [Loga.vn]

Hệ số của ${{x}^{9}}$ sau khi khai triển và rút gọn đa thức $f\left( x \right)={{\left( 1+x \right)}^{9}}+{{\left( 1+x \right)}^{10}}+...+{{\left( 1+x \right)}^{14}}$ là:

Câu 14 [37695] - [Loga.vn]

Một ngân hàng đề thi có \[50\] câu hỏi khác nhau, trong đó có câu hỏi ở mức độ nhận biết, câu hỏi ở mức độ thông hiểu, câu hỏi ở mức độ vận dụng và câu hỏi ở mức độ vận dụng cao. Xây dựng \[1\] đề thi trắc nghiệm gồm \[50\] câu hỏi khác nhau từ ngân hàng đề thi đó bằng cách xếp ngẫu nhiên các câu hỏi. Tính xác suất để xây dựng được \[1\] đề thi mà các câu hỏi được xếp theo mức độ khó tăng dần: nhận biết-thông hiểu-vận dụng-vận dụng cao. (chọn giá trị gần đúng nhất).

Câu 15 [13426] - [Loga.vn]

Sắp xếp 12 học sinh của lớp 12A gồm 6 học sinh nam và 6 học sinh nữ vào một bàn dài gồm có hai dãy ghế đối diện nhau (mỗi dãy gồm có 6 chiếc ghế) để thảo luận nhóm. Tính xác suất để hai học sinh ngồi đối diện nhau và cạnh nhau luôn khác giới

Câu 16 [5042] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu số có ba chữ số dạng \[\overline{abc}\] với \[a,b,c\in \left\{ 0;\text{ }1;\text{ }2;\text{ }3;\text{ }4;\text{ }5;\text{ }6 \right\}\] sao cho $a

Câu 17 [24063] - [Loga.vn]

Cho tập hợp \[A=\left\{ 1;2;...;20 \right\}.\] Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra 5 số từ tập A sao cho không có hai số nào là hai số tự nhiên liên tiếp? 

Câu 18 [27860] - [Loga.vn]

 Một mạch điện gồm 4 linh kiện  như hình vẽ, trong đó xác suất hỏng của từng linh kiện trong một khoảng thời gian t nào đó tương ứng là 0,2; 0,1; 0,05 và 0,02. Biết rằng các linh kiện làm việc độc lập với nhau và các dây luôn tốt. Tính xác suất để mạng điện hoạt động tốt trong một khoảng thời gian t.


Câu 19 [48] - [Loga.vn]

Một hộp đựng 10 thẻ được đánh số từ 1 đến 10. Phải rút ra ít nhất k thẻ để xác suất có ít nhất một thẻ ghi số chia hết cho 4 lớn hơn \[\frac{13}{15}\]. Giá trị của k bằng

Câu 20 [29883] - [Loga.vn]

Số \[6303268125\] có bao nhiêu ước số nguyên ?

Câu 21 [32044] - [Loga.vn]

Trước kỳ thi học kỳ 2 của lớp 11 tại trường FIVE, giáo viên Toán lớp FIVA giao cho học sinh để cương ôn tập gồm 2n bài toán, n là số nguyên dương lớn hơn 1. Đề thi học kỳ của lớp FIVA sẽ gồm 3 bài toán được chọn ngẫu nhiên trong số 2n bài toán đó. Một học sinh muốn không phải thi lại, sẽ phải làm được ít nhất 2 trong số 3 bài toán đó. Học sinh TWO chỉ giải chính xác được đúng 1 nửa số bài trong đề cương trước khi đi thi, nửa còn lại học sinh đó không thể giải được. Tính xác suất để TWO không phải thi lại ?

Câu 22 [34751] - [Loga.vn]

Xét bảng ô vuông gồm $4\,\times \,4$ ô vuông. Người ta điền vào mỗi ô vuông đó một trong hai số $1$  hoặc $-1$  sao cho tổng các số trong mỗi hang và tổng các số trong mỗi cột đều bằng $0$. Hỏi có bao nhiêu cách ?

Câu 23 [31241] - [Loga.vn]

Cho hai đường thẳng song song a và b. Trên đường thẳng a lấy 6 điểm phân biệt; trên đường thẳng b lấy 5 điểm phân biệt. Chọn ngẫu nhiên 3 điểm trong các điểm đã cho trên hai đường thẳng a và b. Tính xác xuất để 3 điểm được chọn tạo thành một tam giác. hai đường thẳng song song a và b. Trên đường thẳng a lấy 6 điểm phân biệt; trên đường thẳng b lấy 5 điểm phân biệt. Chọn ngẫu nhiên 3 điểm trong các điểm đã cho trên hai đường thẳng a và b. Tính xác xuất để 3 điểm được chọn tạo thành một tam giác.

Câu 24 [733] - [Loga.vn]

Số hạng không chứa x trong khai triển ${{\left( 2x-\frac{3}{\sqrt[3]{x}} \right)}^{2n}}$với $x\ne 0$, biết n là số nguyên dương thỏa mãn $C_{n}^{3}+2n=A_{n+1}^{2}$là:

Câu 25 [35366] - [Loga.vn]

Trong hệ tọa độ Oxy có 8 điểm nằm trên tia Ox và 5 điểm nằm trên tia Oy. Nối một điểm trên tia Ox và một điểm trên tia Oy ta được 40 đoạn thẳng. Hỏi 40 đoạn thẳng này cắt nhau tại bao nhiêu giao điểm nằm trong góc phần tư thứ nhất của hệ trục tọa độ xOy (Biết rằng không có bất kì 3 đoạn thẳng nào đồng quy tại 1 điểm).

Câu 26 [35599] - [Loga.vn]

Cho một đa giác đều có 18 đỉnh nội tiếp trong một đường tròn tâm O. Gọi X là tập các tam giác có các đỉnh là các đỉnh của đa giác trên. Tính xác suất để chọn được một tam giác từ tập X là tam giác cân nhưng không phải là tam giác đều.

Câu 27 [11872] - [Loga.vn]

Có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số và 3 chữ số đó đôi một khác nhau?

Câu 28 [736] - [Loga.vn]

 Một hộp có 5 viên bi xanh, 6 viên bi đỏ và 7 viên bi vàng. Chọn ngẫu nhiên 5 viên bi trong hộp, tính xác suất để 5 viên bi được chọn có đủ 3 màu và số bi đỏ bằng số bi vàng.

Câu 29 [5705] - [Loga.vn]

Trong khai triển \[{{\left( 3{{x}^{2}}+\frac{1}{x} \right)}^{n}},\] biết hệ số của \[{{x}^{3}}\]là \[{{3}^{4}}C_{n}^{5}.\] Giá trị của n có thể nhận là: 

Câu 30 [336] - [Loga.vn]

 Mười hai đường thẳng phân biệt có nhiều nhất bao nhiêu giao điểm ?

Câu 31 [41762] - [Loga.vn]

Cho đa giác đều 20 đỉnh. Lấy ngẫu nhiên 3 đỉnh. Tính xác suất để 3 đỉnh đó là 3 đỉnh của một tam giác vuông không cân.

Câu 32 [7291] - [Loga.vn]

Từ 15 học sinh gồm 6 học sinh giỏi, 5 học sinh khá, 4 học sinh trung bình, giáo viên muốn lập thành 5 nhóm làm 5 bài tập lớn khác nhau, mỗi nhóm 3 học sinh. Tính xác suất để nhóm nào cũng có học sinh giỏi và học sinh khá.

Câu 33 [1876] - [Loga.vn]

Một tổ có 5 học sinh nữ và 6 học sinh nam. Số cách chọn ngẫu nhiên 5 học sinh của tổ trong đó có cả học sinh nam và học sinh nữ là:

Câu 34 [13477] - [Loga.vn]

Một lô hàng gồm 30 sản phẩm trong đó có 20 sản phẩm tốt và 10 sản phẩm xấu. Lấy ngẫu nhiên 3 sản phẩm trong lô hàng. Tính xác suất để 3 sản phẩm lấy ra có ít nhất một sản phẩm tốt.

Câu 35 [26265] - [Loga.vn]

Hệ số của ${{x}^{3}}{{y}^{3}}$ trong khai triển ${{\left( 1+x \right)}^{6}}{{\left( 1+y \right)}^{6}}$ là

Câu 36 [23455] - [Loga.vn]

Cho tập A có 20 phần tử. Hỏi tập A có bao nhiêu tập hợp con khác rỗng mà có số phần tử chẵn.

Câu 37 [27349] - [Loga.vn]

Giá trị biểu thức $S={{3}^{19}}C_{20}^{0}+{{3}^{18}}C_{20}^{1}+{{3}^{17}}C_{20}^{2}+...++\frac{1}{3}C_{20}^{20}$

Câu 38 [29313] - [Loga.vn]

Tung một đồng xu không đồng chất 2020 lần. Biết rằng xác suất xuất hiện mặt sấp là 0,6. Tính xác suất để mặt sấp xuất hiện đúng 1010 lần.

Câu 39 [30138] - [Loga.vn]

Cho biểu thức $P={{\left( \frac{x+1}{\sqrt[3]{{{x}^{2}}}-\sqrt[3]{x+1}}-\frac{x-1}{x-\sqrt{x}} \right)}^{10}}$ với $x>0,x\ne 1.$ Tìm số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức Newton của P .

Câu 40 [20173] - [Loga.vn]

Đội dự tuyển học sinh giỏi Toán của tỉnh A có n học sinh \[n=9\] trong đó có 2 học sinh nữ, tham gia kì thi để chọn đội tuyển chính thức gồm 4 người. Biết xác suất trong đội tuyển chính thức cả 2 học sinh nữ gấp 2 lần xác suất trong đội tuyển chính thức không có học sinh nữ nào. Tìm n ?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook