Chi tiết đề thi

Kiểm tra 45p

quang1966
1 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [46078] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

(1). Thực chất của đột biến cấu trúc NST là sự thay đổi số lượng, thành phần và trật tự sắp xếp các gen trên NST.

(2). Trong nguyên phân của tế bào 2n, nếu hai crômatit của một NST kép không phân li thì sẽ hình thành các tế bào con đột biến dạng thể không và thể bốn.

(3). Hiện tượng tương tác gen chỉ xảy ra giữa các gen không alen.

(4). Một tính trạng được quy định bởi gen nằm trong ty thể thì kiểu hình của con luôn giống với kiểu hình của mẹ.

Số phát biểu đúng là:

Câu 2 [23253] - [Loga.vn]

Giải thích nào sau đây liên quan đến đột biến gen là đúng?

Câu 3 [46068] - [Loga.vn]

Gen D bị đột biến thành gen d. Cặp alen Dd cùng nhân đôi một số lần đã lấy từ môi trường nội bào tổng số nuclêotit loại A và G là 93.000, trong đó số nuclêotit loại A môi trường cung cấp cho alen D là 21.731, còn số nuclêotit loại G môi trường cung câp cho alen d là 24.800. Biết chiều dài của hai alen đều bằng 510nm; đột biến chỉ liên quan đến một cặp nuclêotit. Khẳng định nào sau đây không đúng?

Câu 4 [23795] - [Loga.vn]

Biết hàm lượng ADN nhân trong một tế bào sinh tinh của thể lưỡng bội là x. Trong trường hợp phân chia bình thường, hàm lượng ADN nhân của mỗi tế bào khi đang ở kì sau của giảm phân II là

Câu 5 [23812] - [Loga.vn]

3 tế bào sinh tinh của một cá thể có kiểu gen AaBbddEe tiến hành giảm phân bình thường hình thành tinh trùng. Số loại tinh trùng tối đa có thể tạo ra là:

Câu 6 [41501] - [Loga.vn]

Ở một loài thực vật lưỡng tính, trong tế bào sinh dưỡng có 10 nhóm liên kết. Xét một cơ thể, trên mỗi cặp nhiễm sắc thể xét một gen, mỗi gen có hai alen quan hệ trội lặn hoàn toàn, các gen tác động riêng rẽ hình thành tính trạng. Cho cơ thể nói trên tự thụ phấn, tỉ lệ kiểu hình mang tất cả tính trạng trội ở F1 là:

Câu 7 [41363] - [Loga.vn]

Nói về quá trình nhân đôi ADN ở vi khuẩn E.Coli cho các phát biểu sau:

 1. Cả 2 mạch mới đều được tổng hợp gián đoạn.
 2. Sự nhân đôi ADN đúng bằng số lần phân đôi tế bào.
 3. Nguyên liệu để tổng hợp nên mạch liên tục trong một chạc sao chép là 4 loại nucleotit A, T, G, X.
 4. Quá trình nhân đôi có sự tham gia của enzym ARN polymeraza.

Số phát biểu chính xác là:

Câu 8 [11110] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào?

Câu 9 [24592] - [Loga.vn]

một gen dài 0.306 µm và có T/X= 3/1. Sau một số lần nhân đôi liên tiếp của gen đã có tổng số liên kết hidro bị phá vỡ là 62775. Tìm số lần nhân đôi của gen.

Câu 10 [16714] - [Loga.vn]

Ở một loài động vật giao phối, hai cặp gen Aa và Bb nằm trên các NST thường khác nhau. Trong phép lai: (♂) AaBb x (♀) Aabb, quá trình giảm phân ở cơ thể đực có 30% số tế bào mang cặp NST chứa cặp gen Aa không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, cặp NST mang cặp gen Bb giảm phân bình thường. Quá trình giảm phân bên cơ thể cái diễn ra bình thường. Theo lý thuyết, trong tổng số cá thể mang đột biến số lượng NST ở đời con của phép lai trên, số cá thể mang đột biến thể ba nhiễm chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

Câu 11 [11114] - [Loga.vn]

Phát biểu đúng khi nói về mức phản ứng là:

(1) Tính trạng số lượng có mức phản ứng hẹp, tính trạng chất lượng có mức phản ứng rộng.

(2) Mỗi gen trong một kiểu gen có mức phản ứng riêng.

(3) Ở loài sinh sản vô tính, cá thể con có mức phản ứng khác với cá thể mẹ.

(4) Mức phản ứng là tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen trong các điều kiện MT khác nhau.

(5) Phương pháp nuôi cấy mô ở thực vật được sử dụng nhằm tạo ra một số lượng lớn cây trồng có mức phản ứng giống nhau . 

Câu 12 [46579] - [Loga.vn]

Trong các trường hợp sau đây, có bao nhiêu trường hợp mà một tế bào
không phải là đơn bội có số nhiễm sắc thể là một số lẻ?

 1. Thể tam bội mà bộ nhiễm sắc thể đơn bộ là một số lẻ.
 2. Thể tứ bội mà bộ nhiễm sắc thể đơn bộ là một số lẻ.
 3. Thể không của loài lưỡng bội.
 4. Thể ba của loài lưỡng bội.
 5. Tế bào sinh dưỡng của châu chấu đực.

Câu 13 [46714] - [Loga.vn]

Hai loài cải bắp và cải củ đều có số lượng nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 18, khi cho lai hai loài này với nhau người ta có thể thu được con lai nhưng con lai thường bất thụ. Người ta có thể thu được con lai hữu thụ bằng những cách nào sau đây?

(1) Tạo các cây cải củ và cải bắp tứ bội (4n) bằng xử lý hạt với cônsixin, rồi cho lai giữa các cây tứ bội này với nhau.

(2) Nuôi cấy hạt phấn và noãn của hai loài này trong ống nghiệm rồi cho phát triển thành cây, sau đó cho các cây này giao phấn với nhau.

(3) Xử lý trực tiếp hạt lai bất thụ với cônsixin để thu được hạt dị đa bội, rồi cho nảy mầm thành cây.

(4) Nuôi cấy mô của cây lai bất thụ rồi xử lý 5-brôm uraxin để tạo tế bào dị đa bội, sau đó nuôi cấy các tế bào này rồi cho chúng tái sinh thành các cây dị đa bội.

Câu 14 [23403] - [Loga.vn]

Những đột biến cấu trúc NST nào sau đây làm ảnh hưởng đến hàm lượng và cấu trúc của vật chất di truyền:

Câu 15 [23815] - [Loga.vn]

Có 10 tế bào sinh tinh của 1 cơ thể 2n=6, bước vào giảm phân hình thành giao tử, biết mỗi cặp nhiễm sắc thể chứa ít nhất 1 cặp gen dị hợp.Số cách sắp xếp tối đa của các cặp nhiễm sắc thể ở kì giữa I trong các tế bào là:

Câu 16 [42532] - [Loga.vn]

Cho một số phát biểu sau về các gen thuộc ôperon Lac ở E.coli

 1. Mỗi gen mã hóa cho 1 chuỗi pôlipeptit khác nhau.
 2. Mỗi gen đều có vùng điều hòa riêng nằm ở đầu 3’ của mạch mã gốc.
 3. Các gen có số lần nhân đôi và phiên mã bằng nhau.
 4. Sự nhân đôi, phiên mã và dịch mã của các gen đều diễn ra ở tế bào chất.
 5. Khi phiên mã, mỗi gen đều tạo 1 phân tử mARN riêng biệt.

Số phát biểu đúng là

Câu 17 [46567] - [Loga.vn]

Biến dị tổ hợp là loại biến dị được hình thành do sự tổ hợp lại các gen sẵn có
ở bố mẹ. Có bao nhiêu quá trình sau đây là cơ chế tạo nên các biến dị tổ hợp?

 1. Sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các gen trong giảm phân.
 2. Sự nhân đôi của các gen trong phân bào nguyên phân.
 1. Sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các cromatit khác nguồn gốc trong cặp
  NST tương đồng.
 2. Sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các cromatit cùng nguồn gốc trong cặp
  NST tương đồng.

Câu 18 [54422] - [Loga.vn]

Trong các quá trình sau đây, có bao nhiêu quá trình có sự thể hiện vai trò của nguyên tắc bổ sung giữa các nucleotit?

1. Nhân đôi ADN. 2.Hình thành mạch pôlinuclêôtit.

3. Phiên mã. 4. Mở xoắn.

5. Dịch mã. 6. Đóng xoắn.

Câu 19 [41652] - [Loga.vn]

Nhiệt độ nóng chảy của ADN là nhiệt độ để phá vỡ các liên kết hyđrô và làm tách hai mạch đơn của phân từ. Hai phân tửu ADN có chiều dài bằng nhau nhưng phân t ADN thứ nhất có tỷ lệ giữa nucleotit loại A/G lớn hơn phân tử ADN thứ hai. Kết luận nào dưới đây là đúng?

Câu 20 [41988] - [Loga.vn]

Một cặp vợ chồng bình thường sinh một con trai mắc cả hội chứng Đao và Claifentơ (XXY). Kết luận nào sau đây là không đúng?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook