Chi tiết đề thi

kiểm tra giữa kì

hienca52
3 lượt thi
Toán
Trung bình
(1)
20
36 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [20394] - [Loga.vn]

Phép biến hình nào sau đây không là phép dời hình ?

Câu 2 [44683] - [Loga.vn]

Trong mặt phẳng Oxy cho điểm \[M\left( l;2 \right).\] Phép tịnh tiến theo vecto \[\overrightarrow{u}=\left( -3;4 \right)\] biến điểm M thành điểm M' có tọa độ là:

Câu 3 [59217] - [Loga.vn]

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tính bán kính đường tròn tâm $I\left( 1;-2 \right)$ và tiếp xúc với đường thẳng $d:3x-4y-26=0$.

Câu 4 [30255] - [Loga.vn]

Cho đường thẳng (d) có phương trình \[4x+3\text{ }y-5=0\] và đường thẳng

có phương trình \[x+2\text{ }y-5=0.\] Phương trình đường thẳng (d') là ảnh của (d) qua phép đối xứng trục

là:

Câu 5 [24538] - [Loga.vn]

Trong mặt phẳng Oxy, cho vectơ $\overline{v}=\left( 3;3 \right)$ và đường tròn $\left( C \right):{{x}^{2}}+{{y}^{2}}-2x+4y-4=0.$

Ảnh của (C) qua phép tịnh tiến vectơ $\overline{v}$ là đường tròn nào ?

Câu 6 [26791] - [Loga.vn]

 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng $\left( {{d}_{1}} \right):y=2x-3y+1=0$ và $\left( {{d}_{2}} \right):x+y-2=0.$ Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến ${{d}_{1}}$ thành ${{d}_{2}}$.

Câu 7 [27977] - [Loga.vn]

Tìm ảnh của đường tròn $(C):{{\left( x+2 \right)}^{2}}+{{\left( y-1 \right)}^{2}}=4$ qua phép tịnh tiến theo vectơ $\overrightarrow{v}\left( 1;2 \right)$ .

Câu 8 [35372] - [Loga.vn]

Cho phép vị tự tâm O biến điểm A thành điểm B sao cho $OA=2OB.$ Khi đó tỉ số vị tự là:

Câu 9 [26801] - [Loga.vn]

Cho hình thoi ABCD có tâm O (như hình vẽ). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sau đây đúng ? Câu 10 [27357] - [Loga.vn]

Trong mặt phẳng Oxy, phép tịnh tiến theo vectơ $\overrightarrow{v}=\left( 1;3 \right)$ biến điểm $A\left( 2;1 \right)$ thành điểm nào trong các điểm sau:


Câu 11 [30262] - [Loga.vn]

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm $A\left( 3;4 \right)$. Gọi A' là ảnh của điểm A qua phép quay tâm $O\left( 0;0 \right)$ góc quay ${{90}^{\circ }}$. Điểm A' có tọa độ là:

Câu 12 [23898] - [Loga.vn]

Trong các chữ cái “H, A, T, R, U, N, G” có bao nhiêu chữ cái có trục đối xứng.

Câu 13 [34743] - [Loga.vn]

Cho hai đường thẳng song song $d\,\,v\grave{a}\,\,\,d'$. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?

Câu 14 [35594] - [Loga.vn]

Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C) có phương trình \[{{\left( x-1 \right)}^{2}}+{{\left( y-2 \right)}^{2}}=4\]. Hỏi phép vị tự tâm O tỉ số \[k=-2\] biến (C) thành đường tròn nào sau đây:

Câu 15 [30735] - [Loga.vn]

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng $d:3x-y+2=0.$ Viết phương trình đường thẳng d’ là ảnh của d qua phép quay tâm O góc quay $-{{90}^{0}}.

Câu 16 [27723] - [Loga.vn]

Cho hình bình hành ABCD, ABCD không là hình thoi. Trên đường chéo BD lấy 2 điểm M, N sao cho \[BM=MN=ND.\] Gọi P, Q là giao điểm của AN và CD; CM và AB. Tìm mệnh đề sai

Câu 17 [41132] - [Loga.vn]

Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy$ cho đường tròn $\left( C \right)$ có phương trình ${{\left( x-1 \right)}^{2}}+{{\left( y-2 \right)}^{2}}=4.$ Hỏi phép vị tự tâm $O$ tỉ số $-2$ biến đường tròn $\left( C \right)$ thành đường tròn nào sau đây ?

Câu 18 [23579] - [Loga.vn]

Cho \[\overrightarrow{v}\left( 3;3 \right)\] và đường tròn \[\left( C \right):{{x}^{2}}+{{y}^{2}}-2x+4y-4=0.\]. Ảnh của (C) qua \[{{T}_{\overrightarrow{v}}}\] là \[\left( C' \right):\]

Câu 19 [44454] - [Loga.vn]

Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C) có phương trình ${{\left( x-1 \right)}^{2}}+{{\left( y-1 \right)}^{2}}=4.$ Phép vị tự tâm O (với O là gốc tọa độ) tỉ số \[k=2\] biến (C) thành đường tròn nào trong các đường tròn có phương trình sau ?

Câu 20 [30917] - [Loga.vn]

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn $\left( C \right):{{\left( x-2 \right)}^{2}}+{{\left( y+1 \right)}^{2}}=9.$ Gọi (C’) là ảnh của đường tròn (C) qua việc thực hiện liên tiếp phép vị tự  tâm O, tỉ số $k=-\frac{1}{3}$  và phép tịnh tiến theo $vecto\,\,\,\overrightarrow{v}=\left( 1;-3 \right).$ Tìm bán kính R’ của đường tròn (C’).

Đánh giá, bình luận
Điểm đánh giá trung bình

5

0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
100%
(1)

nó rất hay

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook