Chi tiết đề thi

Lý thuyết lớp 11+12 lần I

ctvloga220
3 lượt thi
Hóa Học
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [53940] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

(a)Saccarozơ được cấu tạo từ hai gốc a-glucozơ.

(b)Oxi hóa glucozơ, thu được sobitol.

(c)Trong phân tử fructozơ có một nhóm -CHO.

(d)Xenlulozơ trinitrat được dùng làm thuốc súng không khói.

(e)Trong phân tử xenlulozơ, mỗi gốc glucozơ có ba nhóm -OH.

(f)Saccarozơ bị thủy phân trong môi trường kiềm.

(g)Toluen có thể làm mất màu dung dịch thuốc tím ở 80 – 1000C.

(h)Dung dịch natri phenolat và metyl amoniclrua đều làm quỳ tím đổi màu.

Số phát biểu đúng là

Câu 2 [53939] - [Loga.vn]

a.Gang là hợp kìm của sắt chứa từ 0,01-2% khối lượng cacbon

b.Hỗn hợp tecmit dùng để hàn đường ray bằng phản ứng nhiệt nhôm.

c.Nước vôi được dùng để lảm mất tính cứng tạm thời cùa nước.

d.Dùng bột lưu huỳnh để xử lí thủy ngân rơị vãi khi nhiệt kế bị vở.

e.Các kim loại Ca, Fe Al và Na chi điều chế được bằng phương pháp điện phân nóng chảy.

f.Khi phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng, nóng thì kim loại Cr bị khử thành cation Cr2+.

g.Cacbon không phản ứng trực tiếp với clo, brom và iot.

Số phát biểu đúng là

Câu 3 [53938] - [Loga.vn]

a.Các oxit của kim loại kiềm thổ phản ứng với CO tạo thành kim loại.

b.Các kim loại đều có ánh kim và ờ trạng thái rắn ở điều kiện thường.

c.Các kim loại Mg, K và Fe đều khử được ion Ag+ trong dung dịch thành Ag.

d.Cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư, không thu được Fe.

e.Nhúng thanh Zn vào dung dịch H2SO4 và CuSO4 xảy ra ăn mòn điện hóa.

f.Kim loại kiềm, kiềm thổ nhôm có thể điều chế bằng phương pháp thủy luyện.

g.NaHSO4, Na3PO4, Na2CO3 và HCl là muối có khả năng làm đổi màu quỳ tím.

h.Trong thành phần của thuốc nổ đen có chứa 75% KNO3, 10%C và 15%S.

Số phát biểu đúng là

 

 

 

Câu 4 [53937] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:
(a) Xenlulozơ tan được trong dung dịch [Cu(NH3)4](OH)2 (nước svayde).
(b) Glucozơ được gọi là đường mía, fructozơ được gọi là đường mật ong.
(c) Cao su buna-N; Busa-S đều thuộc loại cao su thiên nhiên.
(d) Lực bazơ của anilin yếu hơn lực bazơ của metylamin.
(e) Chất béo còn được gọi là triglixerit hoặc triaxylglixerol.
(f) Hợp chất H2N-CH(CH3)-COOH3N-CH3 là este của alanin
(g) Ảnh hưởng của nhóm hidroxyl đến nhóm phenyl thông qua phản ứng phenol tác dụng với dung dịch NaOH.
(h) Từ vôi sống có thể điều chế khí “hàn xì” bằng hai phản ứng hóa học.

Số phát biểu đúng :

Câu 5 [53936] - [Loga.vn]

Cho các thí nghiệm sau:

 

 

(1)

Đốt khí NH3 trong bình chứa khí clo.

(2)

Cho Si vào dung dịch NaOH đun nóng.

(3)

Cho khí NO2 vào dung dịch NaOH.

(4)

Nung AgNO3 ở nhiệt độ cao.

(5)

Hòa tan P đỏ trong dung dịch HNO3 đặc, dư.

(6)

Nung NH4HCO3 ở nhiệt độ cao.

 

Số thí nghiệm có sự tạo thành đơn chất là

 

 

Câu 6 [53935] - [Loga.vn]

Nung hỗn hợp gồm Al, Fe3O4 và CuO ở nhiệt độ cao, thu được chất rắn X. Cho X vào dung dịch NaOH dư, thu được chất rắn Y và khí H2. Cho Y vào dung dịch chứa AgNO3, thu được chất rắn Z và dung dịch E chứa 3 muối. Cho dung dịch HCl vào E, thu được khí NO. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thành phần chất tan trong E là

Câu 7 [53934] - [Loga.vn]

Cho các hỗn hợp (tỉ lệ mol tương ứng) sau:
(a) Al và Na (1 : 2) vào nước dư, (b) Fe2(SO4)3 và Cu (1 : 1) vào nước dư.
(c) Cu và Fe2O3 (2 : 1) vào dung dịch HCl dư. (d) BaO và Na2SO4 (1 : 1) vào nước dư.

(e) Al4C3 và CaC2 (1 : 2) vào nước dư. (f) BaCl2 và NaHCO3 (1 : 1) vào dung dịch NaOH dư.

(g) P2O5 và CaO (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước dư.

Câu 8 [53933] - [Loga.vn]

Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Cho NaHCO3 vào dung dịch CH3COOH. (b) Cho phân đạm ure vào dung dịch Ba(OH)2 đun nóng.
(c) Cho Fe2O3 vào dung dịch HNO3 đặc, nóng. (d) Cho P vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng.
(e) Cho Al4C3 vào nước. (f) Cho phenol vào dung dịch Na2CO3.
Số thí nghiệm có khí thoát ra là

Câu 9 [53932] - [Loga.vn]

Tiến hành bốn thí nghiệm sau:
- Thí nghiệm 1: Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3;
- Thí nghiệm 2: Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4;
- Thí nghiệm 3: Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl3;
- Thí nghiệm 4: Cho thanh Fe tiếp xúc với thanh Cu rồi nhúng vào dung dịch HCl.
Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá học là

Câu 10 [53931] - [Loga.vn]

X là este hai chức, mạch hở có công thức phân tử là C6H8O4. Thủy phân hoàn toàn X trong dung dịch NaOH thì sản phẩm thu được chỉ chứa muối của axit cacboxylic và ancol. Biết rằng X không tham gia phản ứng tráng gương. Số đồng phân cấu tạo của X

Câu 11 [53930] - [Loga.vn]

Hoà tan hoàn toàn một lượng hỗn hợp gồm Al, MgCO3, Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng, thu được dung dịch X. Cho dung dịch Ba(OH)2 tới dư vào dung dịch X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa Y. Nung Y trong không khi đến khối lượng không đổi, thu được hỗn hợp chất rắn Z gồm

Câu 12 [53929] - [Loga.vn]

Cho các thí nghiệm sau:
(a) Sục khí NO2 vào dung dịch kiềm dư.
(b) Cho a mol Na2O vào dung dịch chứa a mol NaH2PO4.
(c) Cho dung dịch KOH vào dung dịch phèn chua đến khi kết tủa tan vừa hết.
(d) Cho hỗn hợp gồm a mol Al2O3 và 2a mol Na2O và dung dịch chứa 2a mol HCl.
(e) Cho 2a mol Mg vào dung dịch chứa a mol Fe2(SO4)3 và a mol H2SO4 loãng.
(f) Cho dung dịch chứa a mol Ba(OH)2 vào dung dịch chứa 2a mol KHSO4.
(g) Cho hỗn hợp rắn gồm a mol Al4C3 và a mol CaC2 vào dung dịch chứa 2a mol NaOH.
Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm dung dịch thu được chứa hai muối có số mol bằng nhau là

Câu 13 [53928] - [Loga.vn]

Tiến hành thí nghiệm với các chất X, Y, Z, T. Kết quả được ghi ở bảng sau:

Các chất X, Y, Z, T lần lượt là

Câu 14 [53927] - [Loga.vn]

Hỗn hợp E gồm muối của axit vô cơ X (C3H12N2O3) và muối của axit hữu cơ Y (C4H12O4N2). Cho E tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thu được khí Z. Cho E tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được khí T và chất hữu cơ Q.

Nhận định nào sau đây sai?

Câu 15 [53926] - [Loga.vn]

Hòa tan hoàn toàn quặng manhetit (sau khi đã loại bỏ các tạp chất trơ) trong dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được dung dịch X. Cho dãy các chất sau: KMnO4, Cl2, NaOH, Na2CO3, CuSO4, Cu và KNO3. Số chất trong dãy tác dụng được với X là :

Câu 16 [53925] - [Loga.vn]

Cho sơ đồ phản ứng sau:

Biết rằng số nguyên tử cacbon của A nhỏ hơn F. Phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 17 [53924] - [Loga.vn]

Cho dãy các chất sau: buta-1,3-đien, isopren, 2-metylbut-2-en, đimetyl axetilen, vinyl axetilen. Số chất sau khi

phản ứng hoàn toàn với H2 (dư, xúc tác Ni, t0) tạo ra butan là

Câu 18 [53923] - [Loga.vn]

X là este là hai chức, mạch hở có công thức phân tử là C8H12O4. Thủy phân hoàn toàn X trong dung dịch NaOH thu được muối của axit cacboxylic X và ancol Z. Biết rằng Y có số nguyên tử cacbon gấp đôi Z. Phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 19 [53922] - [Loga.vn]

Cho sơ đồ phản ứng sau

:

Biết A, B, C, D là hợp chất của crom. Phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 20 [53921] - [Loga.vn]

Cho X, Y, Z, T là các chất khác nhau trong số 4 chất: CH3NH2, NH3, C6H5OH (phenol), C6H5NH2 (anilin) và các tính chất được ghi trong bảng sau:

Nhận xét nào sau đây không đúng?

Câu 21 [53920] - [Loga.vn]

Cho các chất sau đây: triolein, etyl axetat, saccarozơ, fructozơ, Ala -Gly-Ala, glucozơ, xenlulozơ, vinyl fomat, anbumin. Số chất bị thủy phân trong môi trường kiềm là

Câu 22 [53919] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây sai?

Câu 23 [53918] - [Loga.vn]

Cho các hợp kim sau: Cu – Fe (1); Zn – Fe (2); Fe – C (3); Sn – Fe (4). Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li
thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn trước là

Câu 24 [53917] - [Loga.vn]

Phản ứng nào sinh ra đơn chất?

Câu 25 [53916] - [Loga.vn]

Thí nghiệm nào sau đây không có sự hòa tan chất rắn ?

Câu 26 [53915] - [Loga.vn]

Cho dãy các chất sau đây: HNO3, NaOH, HClO, NaCl, H2S, CuSO4. Dãy các chất điện ly mạnh là

Câu 27 [53914] - [Loga.vn]

Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học?

Câu 28 [53913] - [Loga.vn]

Cho dãy các chất sau: isopren, axetilen, fructozơ, etan, vinyl axetat, toluen, triolein, benzen, anilin và axit

fomic. Số chất trong dãy làm mất màu dung dịch Br2 là:

Câu 29 [53912] - [Loga.vn]

Câu 30 [53911] - [Loga.vn]

Peptit X có CTCT là : H2NCH2CONH-CH(CH3)CONH-CH(COOH)CH2CH2CH2CH2NH2. Tên gọi của X là

Câu 31 [53910] - [Loga.vn]

Phản ứng điện phân dung dịch CuSO4 (với các điện cực làm bằng Cu) và phản ứng ăn mòn điện hoá xảy ra khi nhúng hợp kim Cu-Ag vào dung dịch HNO3 loãng có đặc điểm chung là

Câu 32 [53909] - [Loga.vn]

Phản ứng nào sau đây là sai?

Câu 33 [53908] - [Loga.vn]

Phương trình 2H+ + S2- → H2S là phương trình ion rút gọn của phản ứng:

Câu 34 [53907] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 35 [53906] - [Loga.vn]

Cho hỗn hợp gồm Cu, Fe3O4 và FeO tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được chất rắn X, dung dịch Y. Dãy gồm các chất nào sau đây tác dụng với dung dịch Y?

Câu 36 [53905] - [Loga.vn]

Dãy các muối amoni nào khi bị nhiệt phân tạo thành khí NH3?

Câu 37 [53904] - [Loga.vn]

Cho cacbon lần lượt phản ứng với các chất sau (ở điều kiện thích hợp): Al, CuO, H 2O, KNO3, CO2 và CaO. Số thí nghiệm cacbon chỉ thể hiện tính khử là

Câu 38 [53903] - [Loga.vn]

Điểm chung giữa lipit, polisaccarit, protein là

Câu 39 [53902] - [Loga.vn]

Chất X tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 3. Công thức cấu tạo của X là

Câu 40 [53892] - [Loga.vn]

Dung dịch FeSO4 bị lẫn CuSO4. Phương pháp đơn giản để loại tạp chất là:

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook