Chi tiết đề thi

ôn luyện hoá học

nn5723123
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [11974] - [Loga.vn]

Ở nhiệt độ thường, chất nào sau đây ở trạng thái rắn:

Câu 2 [26341] - [Loga.vn]

Đồng phân của glucozơ là:

Câu 3 [52777] - [Loga.vn]

Hỗn hợp X gồm axit HCOOH và axit CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1). Lấy 5,3 gam hỗn hợp X tác dụng với 5,75 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4 đặc) thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất của các phản ứng este hoá đều bằng 80%). Giá trị của m là (cho H = 1, C = 12, O = 16)

Câu 4 [54312] - [Loga.vn]

Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là:

Câu 5 [55035] - [Loga.vn]

Este CH2=CHCOOCH3 không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây?

Câu 6 [67137] - [Loga.vn]

Tổng số chất hữu cơ mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2

Câu 7 [55392] - [Loga.vn]

Etyl fomiat có thể phản ứng được với chất nào sau đây ?

Câu 8 [55570] - [Loga.vn]

Cho sơ đồ phản ứng :

(1) X + O2 --(Xt,to)-->axit cacboxylic Y1 (2) X + H2 --(Xt,to)--> Ancol Y2

Biết Y3 có công thức phân tử C6H10O2. Tên gọi của X là:

Câu 9 [61681] - [Loga.vn]

Thủy phân este no đơn chức nào sau đây thu được ancol metylic?

Câu 10 [14817] - [Loga.vn]

Este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử chung là

Câu 11 [11977] - [Loga.vn]

Cho 13,26 gam triolein tác dụng với lượng dư Br2. Số mol Br2 phản ứng tối đa là:

Câu 12 [54244] - [Loga.vn]

Có các nhận định sau

(1) Este là sản phẩm của Pư giữa axit và glixerol

(2) Este là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm - COO -

(3) Este no, đơn chức, mạch hở có CTPT là CnH2nO2, với n ≥ 2

(4) Hợp chất CH3COOC2H5 thuộc loại este

(5) Sản phẩm của Pư giữa axit và ancol là este

Các phát biểu đúng là :

Câu 13 [9624] - [Loga.vn]

Trong các hợp chất sau, hợp chất nào là chất béo?

Câu 14 [6776] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 15 [5171] - [Loga.vn]

Este A được điều chế từ α-amino axit và ancol metylic. Tỉ khối hơi của A so với hiđro bằng 44,5. Công thức cấu tạo của A là

Câu 16 [54293] - [Loga.vn]

Biện pháp nào dưới đây được dùng để nâng cao hiệu suất Pư este hoá

Câu 17 [6683] - [Loga.vn]

Thủy phân chất béo trong môi trường axit thu được glixerol và

Câu 18 [52544] - [Loga.vn]

Chất nào dưới đây không phải là este ?

Câu 19 [11091] - [Loga.vn]

Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu este đồng phân cấu tạo của nhau?

Câu 20 [52552] - [Loga.vn]

Este vinyl axetat có công thức là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook