Chi tiết đề thi

Ôn lý thuyết Este-Lipit số II

ctvloga220
4 lượt thi
Hóa Học
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [54263] - [Loga.vn]

Este X có các đặc điểmsau :

-Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 và H2O có số mol bằng nhau;

- Thuỷ phân X trong môi trường axit được chất Y (tham gia Pư tráng gương) và chất Z (có số nguyên tử cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X).

Phát biểu nào dưới đây không đúng ?

Câu 2 [54262] - [Loga.vn]

Phát biểu nào dưới đây đúng

Câu 3 [54261] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây đúng: Pư este hóa là phản ứng của:

Câu 4 [54260] - [Loga.vn]

CTTQ của este no đơn chức CnH2n+1COOCmH2m+1. Giá trị của m, n lần lượt là:

Câu 5 [54259] - [Loga.vn]

Một học sinh gọi tên các este như sau :

(1) HCOOC2H5 : etyl fomiat

(2) CH3COOCH = CH2 : vinyl axetic

(3) CH2 = C (CH3) – COOCH3 : metyl metacrylic

(4) C6H5COOCH3 : metyl benzoat

(5) CH3COOC6H5 : benzyl axetat

Số tên gọi không đúng là

Câu 6 [54258] - [Loga.vn]

Các đồng phân ứng với CTPT C8H8O2 (đều là đãn xuất của benzen) T/d với NaOH tạo ra muối và Ancol là:

Câu 7 [54257] - [Loga.vn]

C3H6O2 có 2 đồng phân T/d được với NaOH, không T/d được với Na. CTCT của 2 đồng phân đó

Câu 8 [54256] - [Loga.vn]

Một este đơn chức no mạch hở có 48,65 % C trong phân tử thì số đồng phân este là:

Câu 9 [54255] - [Loga.vn]

Số đồng phân tối đa của este có CTPT C4H6O2 là:

Câu 10 [54254] - [Loga.vn]

Số đồng phân tối đa của este có CTPT C4H8O2 là:

Câu 11 [54253] - [Loga.vn]

Trong các chất sau chất nào không phải là este

Câu 12 [54252] - [Loga.vn]

Este được tạo thành từ axit no, đơn chức với ancol no, đơn chức có công thức nào sau đây

Câu 13 [54251] - [Loga.vn]

CTPT của este X mạch hở là C4H6O2 . X thuộc loại este:

Câu 14 [54250] - [Loga.vn]

Trong phân tử este no, đơn chức có số liên kết pi là :

Câu 15 [54249] - [Loga.vn]

Công thức tổng quát của este no, đơn chức là

Câu 16 [54248] - [Loga.vn]

Kết luận nào sau đây sai:

Câu 17 [54247] - [Loga.vn]

Hãy chọn định nghĩa đúng trong các định nghĩa sau

Câu 18 [54246] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là đúng

Câu 19 [54244] - [Loga.vn]

Có các nhận định sau

(1) Este là sản phẩm của Pư giữa axit và glixerol

(2) Este là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm - COO -

(3) Este no, đơn chức, mạch hở có CTPT là CnH2nO2, với n ≥ 2

(4) Hợp chất CH3COOC2H5 thuộc loại este

(5) Sản phẩm của Pư giữa axit và ancol là este

Các phát biểu đúng là :

Câu 20 [54243] - [Loga.vn]

Cho sơ đồ chuyển hoá sau: HCOONa --> A --> C2H5OH --> B --> D --> (COOH)2 Các chất A, B, D có thể là

Câu 21 [54242] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu:

(1) Rượu bậc 1 oxi hóa không hoàn toàn ra Anđehit

(2) Tất cả các axit cacboxylic đều không tham gia Pư tráng bạc

(3) Pư thủy phân este trong môi trường axit là Pư thuận nghịch

(4) Tất cả các ancol no, đa chức đều hòa tan được Cu(OH)2

Phát biểu đúng là

Câu 22 [54240] - [Loga.vn]

Trung hòa a mol axit hữu cơ A cần 2a mol NaOH. Đốt cháy a mol A được 2a mol CO2. CT A là

Câu 23 [54239] - [Loga.vn]

Một este đơn chức X có công thức phân tử là C5H10O2 tác dụng với NaOH đun nóng được chất A và chất B . khi cho A tác dụng với H2SO4 người ta thu được chất hữu cơ có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Còn nếu cho B đun nóng với H2SO4 đặc thì thu được hỗn hợp 2 olefin. Công thức cấu tạo của X là:

Câu 24 [54237] - [Loga.vn]

Este A1 không tác dụng với Na. Cho A1 tác dụng dung dịch NaOH thu được một rượu duy nhất là CH3OH và muối natri ađipat. Công thức phân tử của A1 là.

Câu 25 [54235] - [Loga.vn]

Cho rượu đa chức A tác dụng với axit B đơn chức thu được este E thuần chức có công thức phân tử là C6H8O6. Vậy công thức của B là :

Câu 26 [54233] - [Loga.vn]

Cho axit X có công thức là HOOC-CH2-CH(CH3)-COOH tác dụng với rượu etylic ( xúc tác H2SO4 đặc) thì thu được bao nhiêu este ?

Câu 27 [54231] - [Loga.vn]

Khi đun nóng chất hữu cơ X thu được etilenglicol ( HO-CH2-CH2-OH ) và muối natri axetat. Hãy lựa chọn công thức cấu tạo đúng của X

Câu 28 [54227] - [Loga.vn]

Đun nóng este đơn chức X với NaOH thu được một muối và một anđehit. Hãy cho biết công thức chung nào thoả mãn?

Câu 29 [54226] - [Loga.vn]

Đun nóng glixerin với axit hữu cơ đơn chức X thu được hỗn hợp các este trong đó có một este có công thức phân tử là C6H8O6. Lựa chọn công thức đúng của X.

Câu 30 [54223] - [Loga.vn]

Thực hiện phản ứng este hoá giữa axit ađipic { HOOC-(CH2)4-COOH } với ancol đơn chức X thu được este Y1 và Y2 trong đó Y1 có công thức phân tử là C8H14O4. Hãy lựa chọn công thức đúng của X

Câu 31 [54221] - [Loga.vn]

Thuỷ phân este C4H6O2 trong môi trường axít ta được một hỗn hợp 2 chất hữu cơ đều có phản ứng tráng gương, công thức cấu tạo của este đó là

Câu 32 [54220] - [Loga.vn]

Trong phản ứng giữa rượu etylic và axít axetic thì cân bằng sẽ chuyển theo chiều thuận tạo este khi.

Câu 33 [54219] - [Loga.vn]

để phân biệt các este riêng biệt : vinyl axetat, etyl fomiat , metyl acrylat ta có thể tiến hành theo trình tự nào sau đây ?

Câu 34 [54217] - [Loga.vn]

Thuỷ phân một este X có công thức phân tử là C4H8O2 ta được axít Y và rượu Z. oxi hoá Z bởi O2 có xúc tác lại thu được Y. công thức cấu tạo của X là:

Câu 35 [54213] - [Loga.vn]

Este X không tác dụng với Na. X tác dụng dung dịch NaOH thu được một ancol duy nhất là CH3OH và muối natri ađipat. CTPT của X là

Câu 36 [54211] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu este mạch hở có công thức phân tử là C5H8O2 mà khi thủy phân trong môi trường kiềm cho 1 muối và một anđehit?

Câu 37 [54207] - [Loga.vn]

Este X không tác dụng với Na nhưng tác dụng với NaOH đun nóng được glixerin và natri axetat. Hãy cho biết CTPT của X?

Câu 38 [54202] - [Loga.vn]

Este X có công thức phân tử là C6H10O4. X không tác dụng với Na. Đun nóng X với NaOH thu được chất có thể phản ứng Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo dung dịch xanh lam nhưng không tạo kết tủa đỏ gạch khi đun nóng. Hãy cho biết X có thể có bao nhiêu CTCT?

Câu 39 [54200] - [Loga.vn]

Glixerin đun với hỗn hợp CH3COOH và HCOOH ( xúc tác H2SO4 đặc) có thể được tối đa bao nhiêu trieste (este 3 lần este)?

Câu 40 [54199] - [Loga.vn]

trong phân tử este no , đơn chức ,mạch hở, oxi chiếm 36,36% về khối lượng.Số CTPT thỏa mãn là?

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook