Chi tiết đề thi

ôn tập số phức 1

doanhung7524425
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
5
9 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [14912] - [Loga.vn]

Cho số phức z thỏa mãn ${{\left( 1+2i \right)}^{2}}z+\overline{z}=4i-20$. Mô đun của z là:

Câu 2 [84] - [Loga.vn]

Trong tất cả các số phức z thỏa mãn điều kiện sau: $\left| z+1 \right|=\left| \frac{z+\overline{z}}{2}+3 \right|$, gọi số phức $z=a+bi$ là số phức có môđun nhỏ nhất. Tính $S=2a+b.$

Câu 3 [33414] - [Loga.vn]

Xét các số phức $z=a+bi,\,\left( a,b\in R \right)$ thỏa mãn đồng thời hai điều kiện $\left| z \right|=\left| \overline{z}+4-3i \right|$ và $\left| z+1-i \right|+\left| z-2+3i \right|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Giá trị $P=a+2b$ là:

Câu 4 [547] - [Loga.vn]

Cho số phức $z=a+bi\left( a,b\in \mathbb{R} \right)$thỏa mãn $\left( z+1+i \right)\left( \overline{z}-i \right)+3i=9$ và $\left| \overline{z} \right|>2.$Tính $P=a+b$.

Câu 5 [238] - [Loga.vn]

Cho số phức $z$ thỏa mãn $z-\left( 2+3i \right)\overline{z}=1-9i$.  Tính tích phần thực và phần ảo của số phức $z$.

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook