Chi tiết đề thi

thi thử thpt 2019

nguyendo20042001
5 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
10
18 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [37511] - [Loga.vn]

Phudx tesst

Câu 2 [44687] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số $y=\frac{\sqrt{9-{{x}^{2}}}}{{{x}^{2}}-2x-8}$ có bao nhiêu đường tiệm cận ?

Câu 3 [424] - [Loga.vn]

Tất cả các giá trị của tham số m để hàm số \[y={{x}^{4}}-2m{{x}^{2}}+3\] có 3 cực trị là:

Câu 4 [13446] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y = {x^3} - 3x + 1.$ Khẳng định nào sau đây là sai?

Câu 5 [28989] - [Loga.vn]

Hàm số \[y={{x}^{3}}+\left( {{m}^{2}}+1 \right)x+m+1\] đạt GTNN bằng 5 trên \[\left[ 0;1 \right]\]. Khi đó giá tri ̣m của là: 

Câu 6 [16628] - [Loga.vn]

Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất phản ứng 81%, toàn bộ lượng CO2 hấp thụ vào dung dịch nước vôi trong thu được 375 gam kết tủa và dung dịch Y. Đun kĩ dung dịch Y thêm 150 gam kết tủa nữa. Khối lượng m là

Câu 7 [5633] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=\frac{x+1}{x-1}\]. Gọi M là giá trị lớn nhất và m là giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn \[\left[ -5;-1 \right]\]. Tính \[M+m\].

Câu 8 [30225] - [Loga.vn]

Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $y={{x}^{3}}-2x+1$ bằng:

Câu 9 [20388] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên khoảng $\left( a;b \right)$ và ${{x}_{0}}\in \left( a;b \right)$. Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

1)        Hàm số đạt cực trị tại điểm ${{x}_{0}}$ khi và chỉ khi $f'\left( {{x}_{0}} \right)=0$.

     2)  Nếu hàm số $y=f\left( x \right)$ có đạo hàm và có đạo hàm cấp hai tại điểm ${{x}_{0}}$ thoả mãn điều kiện $f'\left( {{x}_{0}} \right)=f''\left( {{x}_{0}} \right)=0$ thì điểm ${{x}_{0}}$ không phải là điểm cực trị của hàm số $y=f\left( x \right)$.

3)    Nếu $f'\left( x \right)$ đổi dấu khi x qua điểm ${{x}_{0}}$ thì điểm ${{x}_{0}}$ là điểm cực tiểu của hàm số $y=f\left( x \right)$.

4)   Nếu hàm số $y=f\left( x \right)$ có đạo hàm và có đạo hàm cấp hai tại điểm ${{x}_{0}}$ thoả mãn  điều kiện $f'\left( {{x}_{0}} \right)=0,f''\left( {{x}_{0}} \right)>0$ thì điểm ${{x}_{0}}$ là điểm cực đại của hàm số $y=f\left( x \right)$.

Câu 10 [718] - [Loga.vn]

Đồ thị hình bên là của hàm số nào?

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook