Chi tiết đề thi

THPT nguyễn khuyến lần 2

ctvloga344
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [62856] - [Loga.vn]

Hỗn hợp E gồm este hai chức X và este ba chức Y; X và Y đều mạch hở; X tạo bởi axit đa chức. Đốt cháy hoàn toàn 0,07 mol E cần vừa đủ 0,85 mol O2; thu được 9,72 gam H2O. Cho 12,416 gam E tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp Z gồm ba muối có cùng số nguyên tử cacbon và hỗn hợp T chứa hai ancol có số nguyên tử cacbon liên tiếp nhau. Cho toàn bộ T tác dụng hết với Na (dư) thấy thoát ra 1,5232 lít khí (đktc) H2. Khối lượng của ancol có phân tử khối nhỏ hơn trong T có giá trị gần nhất với

Câu 2 [62853] - [Loga.vn]

Cho m gam hỗn hợp E gồm este hai chức Y mạch hở và este đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp Z chứa hai muối và một ancol T duy nhất. Đốt cháy hoàn toàn Z cần vừa đủ 1,08 mol O2, thu được 14,84 gam Na2CO3; tổng số mol CO2 và H2O bằng 1,36 mol. Cho ancol T tác dụng với Na (dư), thoát ra 1,792 lit khí (đktc). Biết để đốt cháy hết m gam E cần vừa đủ 1,4 mol O2. Phần trăm khối lượng của Y có giá trị gần nhất với

Câu 3 [62844] - [Loga.vn]

X, Y là hai anđehit no, đơn chức; Z là một axit cacboxylic đơn chức, chứa 1 liên kết C=C; biết X, Y, Z đều mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp E gồm X, Y, Z, dẫn hết sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 90 gam kết tủa, đồng thời khối lượng dung dịch giảm 35,28 gam. Mặt khác, E tác dụng vừa đủ 0,48 mol H2. Cho E tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam Ag. Biết X và Y hơn kém nhau 28u, tổng số nguyên tử cacbon của X, Y, Z không quá 8. Giá trị lớn nhất của m là

Câu 4 [62843] - [Loga.vn]

Cho các chất sau: glucozơ, saccarozơ, axit axetic, triolein, tinh bột, propan-1,3-điol. Số chất hòa tan Cu(OH)2 ở điều kiện thường là

Câu 5 [62842] - [Loga.vn]

Hỗn hợp X gồm một este no, đơn chức, mạch hở và một ancol Y. Đốt cháy hoàn toàn X cần vừa đủ 13,44 lit khí O2 (đktc), thu được 19,36 gam CO2. Khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được một ancol duy nhất Y. Biết trong X khối lượng oxi bằng 88/247 khối lượng hỗn hợp. Tên của este là 

Câu 6 [62839] - [Loga.vn]

Thủy phân mội este X mạch hở thu được glixerol và hai chất axit cacboxylic Y, Z. Biết Y thuộc dãy đồng đẳng của axit panmitic, Z thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic. Chọn phát biểu đúng?

Câu 7 [62838] - [Loga.vn]

Kết quả thí nghiệm của các chất X, Y, Z với các thuốc thử được ghi ở bảng sau: 

Các chất X, Y, Z lần lượt là 

Câu 8 [62837] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

(a) Dầu mỡ sau khi sử dụng, có thể được dùng để tái chế thành nhiên liệu.

(b) Oxi hóa không hoàn toan glucozơ thu được sobitol.

(c) Các anken có số nguyên tử cacbon từ C1 đến C4 đều ở thể khí.

(d) Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân của nhau.

(e) Axit oxalic và glucozơ trong phân tử đều có 6 nguyên tử oxi.

(f) Tinh bột, xenlulozơ và saccarozơ khi thủy phân đều thu được một loại monosacrit.

Số phát biểu sai là

Câu 9 [62836] - [Loga.vn]

Thực hiện hai thı́ nghiệm sau:

Thı́ nghiệm 1: Cho este X có công thức phân tử C5H8O4 tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH (dư), thu được hai muối Y, Z (MY < MZ) và ancol T duy nhất

Thı́ nghiệm 2: Thủy phân tinh bột thu được cacbonhiđrat X1. Lên men X1 thu được T

Nhận định nào sau đây đúng? 

Câu 10 [62834] - [Loga.vn]

 Cho m gam một axit cacboxylic, mạch hở, không phân nhánh tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được (40/29)m gam khối lượng muối khan. Công thức 
phân tử của cacboxylic là 

Câu 11 [62830] - [Loga.vn]

Este nào sau đây khi tác dụng với dung dịch NaOH, sản thẩm thu được chứa 2 muối? 

Câu 12 [62827] - [Loga.vn]

Đun nóng hoàn toàn 12,9 gam este CH2=CHCOOCH3 với 100 ml dung dịch KOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được bao nhiêu gam rắn khan? 

Câu 13 [62825] - [Loga.vn]

 Khối lượng saccarozơ thu được từ một tấn nước mı́a chứa 13% saccarozơ với hiệu suất thu hồi đạt 80% là 

Câu 14 [62820] - [Loga.vn]

Cho 24 gam este có công thức phân tử C5H8O2 tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 26,4 gam muối. Công thức cấu tạo của este là

Câu 15 [62818] - [Loga.vn]

Este X mach hở có công thức phân tử C5H8O2. Khi đun nóng X với dung dịch NaOH, thu được muối của axit cacboxylic và ancol no. Số đồng phân của X thỏa mãn là

Câu 16 [62815] - [Loga.vn]

Cho hỗn hợp X gồm axit axetic và metyl axetat tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, sau phản ứng thu được 16,4 gam muối và 3,84 gam ancol. Phần trăm số mol của metyl axetat trong X là

Câu 17 [62812] - [Loga.vn]

Phát biểu đúng là

Câu 18 [62810] - [Loga.vn]

Thủy phân hoàn toàn 3,45 gam saccarozơ, lấy toàn bộ dung dịch thu được cho tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thı̀ thu được bao nhiêu gam kết tủa Ag?

Câu 19 [62808] - [Loga.vn]

Hợp chất X là một saccarit, trong công nghiệp X còn được dùng để sản xuất ancol etylic và chế tạo thuốc súng không khói. Hợp chất X là

Câu 20 [62806] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây không tác dụng với dung dịch NaOH?

Câu 21 [62804] - [Loga.vn]

Số nguyên tử hiddro (H) trong phân tử etylen glicol là

Câu 22 [62803] - [Loga.vn]

Sục khı́ X vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, kết thúc phản ứng thu được kết tủa màu vàng nhạt. Khı́ X là

Câu 23 [62801] - [Loga.vn]

Axit axetic không tác dụng với

Câu 24 [62799] - [Loga.vn]

Thủy phân hoàn toàn 10,12 gam este X trong dung dịch NaOH, sau phản ứng thu được muối của axit cacboxylic đơn chức và 3,68 gam ancol metylic. Công thức của X là

Câu 25 [62798] - [Loga.vn]

Lên men hoàn toàn 23,4 gam glucozơ, thu được ancol etylic và V lít CO2 (đktc). Giá trị của V là

Câu 26 [62796] - [Loga.vn]

Thủy phân este nào sau đây, sản phẩm thu được đều tham gia phản ứng tráng bạc?

Câu 27 [62794] - [Loga.vn]

Hợp chất X có công thức phân tử C4H6O2, cho X tác dụng với dung dịch NaOH thu được muối có công thức phân tử là C2H3O2Na và chất hữu cơ Y. Chất Y là

Câu 28 [62792] - [Loga.vn]

Đun nóng m gam glucozơ với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 15,12 gam Ag. Giá trị của m là

Câu 29 [62790] - [Loga.vn]

Axit cacboxylic nào sau đây là axit béo?

Câu 30 [62788] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây sai?

Câu 31 [62785] - [Loga.vn]

Ứng với công thức phân tử C3H6O2. Số đồng phân este là

Câu 32 [62783] - [Loga.vn]

Este X có công thức là CH3COOC2H5. Tên gọi của X là

Câu 33 [62780] - [Loga.vn]

Hợp chất nào sau đây là chất béo?

Câu 34 [62777] - [Loga.vn]

Cho m gam dung dịch CH3COOH 4,5% tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 0,6M. Giá trị của m là

Câu 35 [62774] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn 4,712 gam một ancol no, hai chức, mạch hở thu được m gam CO2 và 4,464 gam H2O. Giá trị của m là

Câu 36 [62769] - [Loga.vn]

Sục V lít (đktc) khí axetilen vào dung dịch Br2 thì Br2 phản ứng tối đa 0,3 mol. Giá trị của V là

Câu 37 [62766] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây bị thủy phân trong môi trường axit (H+)?

Câu 38 [62763] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức, mạch hở cần 8,624 lít O2 (đktc), thu được 14,52 gam CO2. Công thức phân tử của este là

Câu 39 [62757] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây không tham gia phản ứng tráng bạc?

Câu 40 [62755] - [Loga.vn]

Thủy phân chất nào sau đây thu được ancol?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook