Chi tiết đề thi

Trắc nghiệm chương 1 Đại số 10-p2

ctvloga379
0 lượt thi
Toán
Dễ
(0)
50
90 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [61439] - [Loga.vn]

 1. 51. ] Cho $A=\left( 2;+\infty \right)$, $B=\left( m;+\infty \right)$. Điều kiện cần và đủ của \[m\] sao cho \[B\] là tập con của \[A\] là

Câu 2 [61435] - [Loga.vn]

 1. 51. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Câu 3 [61433] - [Loga.vn]

 1. 51. Cho các tập hợp khác rỗng \[A=\left( -\infty ;\,m \right)\] và \[B=\left[ 2m-2;\,2m+2 \right]\]. Tìm \[m\in \mathbb{R}\] để \[{{C}_{R}}A\cap B\ne \varnothing \].

Câu 4 [61430] - [Loga.vn]

 1. 51. Cho các tập hợp khác rỗng $\left[ m-1;\frac{m+3}{2} \right]$ và $B=\left( -\infty ;-3 \right)\cup \left[ 3;+\infty \right)$. Tập hợp các giá trị thực của $m$ để $A\cap B\ne \varnothing $ là

Câu 5 [61427] - [Loga.vn]

 1. 51. Lớp 10A có $10$ học sinh giỏi Toán, $10$ học sinh giỏi Lý, $11$ học sinh giỏi hóa, $6$học sinh giỏi cả Toán và Lý, $5$ học sinh giỏi cả Hóa và Lý, $4$ học sinh giỏi cả Toán và Hóa, $3$ học sinh giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa. Số học sinh giỏi ít nhất một trong ba môn (Toán, Lý, Hóa) của lớp 10A là

Câu 6 [61425] - [Loga.vn]

Theo thống kê, dân số Việt Nam năm $2002$ là $79\,715\,675$ người. Giả sử sai số tuyệt đối của số liệu thống kê này nhỏ hơn $10000$ người. Hãy viết số quy tròn của số trên

Câu 7 [61422] - [Loga.vn]

 1. 51. Cho tập $X$ có $n+1$ phần tử ($n\in \mathbb{N}$). Số tập con của $X$ có hai phần tử là

Câu 8 [61420] - [Loga.vn]

 1. 51. Cho \[A=\left[ a;a+1 \right)\]. Lựa chọn phương án đúng.

Câu 9 [61418] - [Loga.vn]

Cho tập $A=\left\{ a,b \right\}$, $B=\left\{ a,b,c,d \right\}$. Có bao nhiêu tập $X$ thỏa mãn $A\subset X\subset B$?

Câu 10 [61417] - [Loga.vn]

Tìm mệnh đề phủ định của mệnh đề \[P:''\forall x\in \mathbb{N};{{x}^{2}}+x-1>0''\].

Câu 11 [61416] - [Loga.vn]

 1. 51. Kết quả của phép toán $\left( -\infty ;\,1 \right)\cap \left[ -1;\,2 \right)$ là

Câu 12 [61415] - [Loga.vn]

 1. 51. Cho số $a=367\,\,653\,\,964\pm 213$. Số quy tròn của số gần đúng $367\,\,653\,\,964$là

Câu 13 [61414] - [Loga.vn]

 1. 51. Trong các tập hợp sau, tập nào là tập rỗng?

Câu 14 [61412] - [Loga.vn]

 1. 51. Cho $A=\left\{ 1\,;\,2\,;\,3 \right\}$, số tập con của $A$ là

Câu 15 [61410] - [Loga.vn]

 1. 51. Cho hai tập hợp $A=\left\{ x\in \mathbb{R}|-3

Câu 16 [61408] - [Loga.vn]

 1. 51. ] Cho \[A=\left( -\infty ;2 \right]\] và \[B=\left( 0;+\infty \right)\]. Tìm \[A\backslash B\].

Câu 17 [61407] - [Loga.vn]

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Câu 18 [61405] - [Loga.vn]

 1. 51. Mệnh đề phủ định của mệnh đề “$\exists x\in \mathbb{R},\text{ }{{x}^{2}}+x+13=0$” là

Câu 19 [61404] - [Loga.vn]

 1. 51. Trong mặt phẳng \[Oxy\], cho \[A\left( 2;-3 \right)\], \[B\left( 3;4 \right)\]. Tọa độ điểm \[M\] nằm trên trục hoành sao cho \[A\], \[B\], \[M\] thẳng hàng là

Câu 20 [61393] - [Loga.vn]

Cho tam giác \[ABC\] có \[G\] là trọng tâm. Mệnh đề nào sau đây sai?

Câu 21 [61391] - [Loga.vn]

] Cho hai tập hợp $A=\left( -3\,;\,3 \right)$ và $B=\left( 0\,;\,+\infty \right)$. Tìm $A\cup B$.

Câu 22 [61390] - [Loga.vn]

 1. 51. Cho $P$ là mệnh đề đúng, $Q$ là mệnh đề sai, chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau.

Câu 23 [61388] - [Loga.vn]

 1. 51. Cho hai tập hợp $X$, $Y$ thỏa mãn $X\backslash Y=\left\{ 7;15 \right\}$ và $X\cap Y=\left( -1;2 \right)$. Xác định số phần tử là số nguyên của $X$.

Câu 24 [61387] - [Loga.vn]

Xác định phần bù của tập hợp $\left( -\infty ;-10 \right)\cup \left( 10;+\infty  \right)\cup \left\{ 0 \right\}$ trong $\mathbb{R}$.

Câu 25 [61386] - [Loga.vn]

 1. 51. Xác định phần bù của tập hợp $\left( -\infty \,;\,-2 \right)$ trong $\left( -\infty \,;\,4 \right)$.

Câu 26 [61383] - [Loga.vn]

Phương trình $\left| 3x-1 \right|=2x-5$ có bao nhiêu nghiệm?

Câu 27 [61382] - [Loga.vn]

 1. 51. Cho \[A=\left( -1;3 \right)\] và \[B=\left[ 0;5 \right]\]. Khi đó \[\left( A\cap B \right)\cup \left( A\backslash B \right)\] là

Câu 28 [61380] - [Loga.vn]

 1. 51. Cho $A=\left[ 1;+\infty \right)$, $B=\left\{ x\in \mathbb{R}|{{x}^{2}}+1=0 \right\}$, $C=\left( 0;4 \right)$. Tập $\left( A\cup B \right)\cap C$ có bao nhiêu phần tử là số nguyên.

Câu 29 [61378] - [Loga.vn]

 1. 51. Cho các tập $A=\left\{ x\in \mathbb{R}|x\ge -1 \right\}$, $B=\left\{ x\in \mathbb{R}|x<3 \right\}$. Tập $\mathbb{R}\backslash \left( A\cap B \right)$ là :

Câu 30 [61377] - [Loga.vn]

Cho $A=\left[ -1;3 \right]$; $B=\left( 2;5 \right)$. Tìm mệnh đề sai.

Câu 31 [61374] - [Loga.vn]

] Cho tập hợp \[M=\left\{ x\in \mathbb{R}|2\le x<5 \right\}\]. Hãy viết tập \[M\] dưới dạng khoảng, đoạn

Câu 32 [61372] - [Loga.vn]

 1. 51. Tập hợp nào dưới đây là giao của hai tập hợp $A=\left\{ x\in \mathbb{R}:-1\le x<3 \right\}$, $B=\left\{ x\in \mathbb{R}:\left| x \right|<2 \right\}$?

Câu 33 [61371] - [Loga.vn]

 1. 51. Cho $A=\left( -\infty ;m+1 \right]$; $B=\left( -1;+\infty \right)$. Điều kiện để $\left( A\cup B \right)=\mathbb{R}$ là

Câu 34 [61370] - [Loga.vn]

 1. 51. Cho $A=\left( -\infty ;1 \right]$; $B=\left[ 1;+\infty \right)$; $C=\left( 0;1 \right]$. nào sau đây sai?

Câu 35 [61366] - [Loga.vn]

 1. 51. Cho ba tập hợp: $X=\left( -4;\,3 \right)$, $Y=\left\{ x\in \mathbb{R}:2x+4>0,\,x<5\, \right\}$, $Z=\left\{ x\in \mathbb{R}:\left( x+3 \right)\left( x-4 \right)=0\, \right\}$. Chọn câu đúng nhất:

Câu 36 [61364] - [Loga.vn]

 1. 51. Cho $2$ tập hợp $A=\left\{ x\in \mathbb{R}|\left( 2x-{{x}^{2}} \right)\left( 2{{x}^{2}}-3x-2 \right)=0 \right\}$, $B=\left\{ n\in \mathbb{N}|3<{{n}^{2}}<30 \right\}$, chọn mệnh đề đúng?

Câu 37 [61363] - [Loga.vn]

 1. 51. Cho $A=\left( 1;\ 9 \right)$, $B=\left[ 3;+\infty \right)$, câu nào sau đây đúng?

Câu 38 [61361] - [Loga.vn]

 1. 51. Cho mệnh đề: \[\forall x\in \mathbb{R}\]; \[{{x}^{2}}-2+a>0\], với \[a\] là số thực cho trước. Tìm \[a\] để mệnh đề đúng.

Câu 39 [61358] - [Loga.vn]

 1. 51. Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp \[X=\left\{ x\in \mathbb{R}|2{{x}^{2}}-5x+3=0 \right\}\].

Câu 40 [61357] - [Loga.vn]

 1. 51. Cho \[A=\left( -\infty ;5 \right]\], \[B=\left( 0;+\infty \right)\]. Tìm\[A\cap B\].

Câu 41 [61356] - [Loga.vn]

 1. 51. Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp: $X=\left\{ x\in \mathbb{R},\,{{x}^{2}}+x+1=0 \right\}$.

Câu 42 [61354] - [Loga.vn]

 1. 51. Cho $A=\left( -\infty ;-2 \right]$, $B=\left[ 3;+\infty \right)$, $C=\left( 0;4 \right).$Khi đó tập $\left( A\cup B \right)\cap C$ là

Câu 43 [61353] - [Loga.vn]

 1. 51. Cho số thực $a<0$. Điều kiện cần và đủ để $\left( -\infty ;9a \right)\cap \left( \frac{4}{a};+\infty \right)\ne \varnothing $ là

Câu 44 [61352] - [Loga.vn]

Cho $A=\left( -\infty ;2 \right]$, $B=\left[ 2;+\infty \right)$, $C=\left( 0;3 \right)$. Chọn phát biểu sai.

Câu 45 [61350] - [Loga.vn]

Cho $A$, $B$ là các tập khác rỗng và $A\subset B$. Khẳng định nào sau đây sai?

Câu 46 [61349] - [Loga.vn]

 1. 51. Cho các tập hợp \[M=\left[ -3;\,6 \right]\] và \[N=\left( -\infty ;\,-2 \right)\cup \left( 3;\,+\infty \right)\]. Khi đó $M\cap N$ là

Câu 47 [61346] - [Loga.vn]

 1. 51. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Câu 48 [61344] - [Loga.vn]

 1. 51. Cho các tập hợp $A=\left\{ x\in \mathbb{R}|\,x<3 \right\}$, $B=\left\{ x\in \mathbb{R}|1

Câu 49 [61342] - [Loga.vn]

Trong các tập hợp sau, tập nào là tập rỗng?

Câu 50 [61340] - [Loga.vn]

Tập hợp \[A=\left\{ \left. x\in \mathbb{N} \right|\left( x-1 \right)\left( x+2 \right)\left( {{x}^{3}}+4x \right)=0 \right\}\] có bao nhiêu phần tử?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook