Chi tiết đề thi

Trắc nghiệm chương 2 Đại số 10 -p1

ctvloga379
0 lượt thi
Toán
Dễ
(0)
50
90 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [61558] - [Loga.vn]

 1. 110. Cho hàm số $y={{x}^{2}}-4x-5$. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng.

Câu 2 [61556] - [Loga.vn]

 1. 110. Cho phương trình ${{x}^{2}}+1=\frac{1}{\sqrt{x-1}}$. Tập giá trị của x để phương trình xác định là

Câu 3 [61554] - [Loga.vn]

 1. 110. Tập xác định của hàm số $y=\sqrt{x-1}$ là

Câu 4 [61553] - [Loga.vn]

Hàm số $y=\left( m-1 \right)x-\sqrt{2-m}$ đồng biến trên khoảng $\left( -\infty ;+\infty \right)$ khi:

Câu 5 [61550] - [Loga.vn]

Cho hàm số

Tính $P=f\left( 2 \right)+f\left( -2 \right)$.

Câu 6 [61548] - [Loga.vn]

 1. 110. Biết đồ thị hàm số \[y=ax+b\] đi qua điểm \[M\left( 1;4 \right)\] và có hệ số góc bằng \[-3\]. Tích \[P=ab\]?

Câu 7 [61547] - [Loga.vn]

 1. 110. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m$ thuộc đoạn $\left[ -7;\,7 \right]$ để phương trình $m{{x}^{2}}-2\left( m+2 \right)x+m-1=0$ có hai nghiệm phân biệt?

Câu 8 [61545] - [Loga.vn]

 1. 110. Có bao nhiêu giá trị thực của $m$ để đường thẳng $d:\,y=4x-2m$ tiếp xúc với parabol $\left( P \right):\,y=\left( m-2 \right){{x}^{2}}+2mx-3m+1$

Câu 9 [61544] - [Loga.vn]

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y={{x}^{2}}-4x+1$.

Câu 10 [61543] - [Loga.vn]

 1. 110. Đồ thị của hàm số nào sau đây là parabol có đỉnh $I\left( -1;\,3 \right)$.

Câu 11 [61542] - [Loga.vn]

 1. 110. Nêu tính chẵn, lẻ của hai hàm số $f\left( x \right)=\left| x+2 \right|-\left| x-2 \right|$, $g\left( x \right)=-\left| x \right|$?

Câu 12 [61541] - [Loga.vn]

Xác định parabol $\left( P \right)$: $y=a{{x}^{2}}+bx+c$, $a\ne 0$ biết $\left( P \right)$cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng $1$ và có giá trị nhỏ nhất bằng $\frac{3}{4}$ khi $x=\frac{1}{2}$

Câu 13 [61540] - [Loga.vn]

 1. 110. Tập xác định của hàm số $y=\frac{\sqrt{x}}{x-2}$ là

Câu 14 [61539] - [Loga.vn]

 1. 110. Xét tính đồng biến, nghịch biến của hàm số \[f\left( x \right)={{x}^{2}}-4x+5\] trên các khoảng \[\left( -\infty ;\,2 \right)\] và \[\left( 2;\,+\infty \right)\]. Khẳng định nào sau đây đúng?

Câu 15 [61538] - [Loga.vn]

 1. 110. Tìm các giá trị của tham số \[m\] để hàm số \[y=\left( 2m+3 \right)x+m+3\] nghịch biến trên \[\mathbb{R}\]

Câu 16 [61537] - [Loga.vn]

 1. 110. Giao điểm của parabol $\left( P \right):y={{x}^{2}}-3x+2$ với đường thẳng $y=x-1$ là

Câu 17 [61536] - [Loga.vn]

 1. 110. Cho hàm số $y=a{{x}^{2}}+bx+c\,\,\left( a\ne 0 \right)$ có đồ thị là parabol $\left( P \right)$. Xét phương trình $a{{x}^{2}}+bx+c\,=0$\[\left( 1 \right)\]. Chọn khẳng định sai:

Câu 18 [61535] - [Loga.vn]

Một chiếc cổng hình parabol có phương trình $y=-\frac{1}{2}{{x}^{2}}$. Biết cổng có chiều rộng $d=5$ mét (như hình vẽ). Hãy tính chiều cao $h$ của cổng.

Câu 19 [61534] - [Loga.vn]

 1. 110. Cho hàm số \[f\left( x \right)=\left( m-2 \right)x+1\]. Với giá trị nào của $m$ thì hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$?; nghịch biến trên $\mathbb{R}$?

Câu 20 [61533] - [Loga.vn]

 1. 110. Nghiệm của phương trình \[{{x}^{2}}8x+5=0\] có thể xem là hoành độ giao điểm của hai đồ thị hàm số:

Câu 21 [61532] - [Loga.vn]

 1. 110. Cho hàm số $y=\left( m-1 \right){{x}^{2}}-2\left( m-2 \right)x+m-3\,\,\left( m\ne 1 \right)$$\left( P \right)$. Đỉnh của $\left( P \right)$ là $S\left( -1;-2 \right)$ thì $m$ bằng bao nhiêu:

Câu 22 [61531] - [Loga.vn]

Một hàm số bậc nhất \[y=f\left( x \right)\] có \[f\left( 1 \right)=2\] và \[f\left( 2 \right)=3\]. Hàm số đó là

Câu 23 [61529] - [Loga.vn]

 1. 110. Hàm số nào trong bốn phương án liệt kê ở A, B, C, D có đồ thị như hình bên:

Câu 24 [61528] - [Loga.vn]

 1. 110. Cho parabol \[\left( P \right):y=3{{x}^{2}}-2x+1\]. Điểm nào sau đây là đỉnh của \[\left( P \right)\]?

Câu 25 [61527] - [Loga.vn]

 1. 110. Tập xác định của hàm số $y=\sqrt{1+2x}+\sqrt{6+x}$ là v

Câu 26 [61526] - [Loga.vn]

 1. 110. Tọa độ đỉnh $I$ của parabol $y={{x}^{2}}-2x+7$ là

Câu 27 [61525] - [Loga.vn]

Tìm điều kiện của tham số \[m\] để hàm số \[y=\left( 3m+4 \right)x+5m\] đồng biến trên \[\mathbb{R}\]

Câu 28 [61524] - [Loga.vn]

Trục đối xứng của parabol $y=2{{x}^{2}}+2x-1$ là đường thẳng có phương trình

Câu 29 [61523] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=\frac{x+1}{x-1}\]. Tìm tọa độ điểm thuộc đồ thị của hàm số và có tung độ bằng \[-2\].

Câu 30 [61522] - [Loga.vn]

 1. 110. Viết phương trình trục đối xứng của đồ thị hàm số $y={{x}^{2}}-2x+4$.

Câu 31 [61521] - [Loga.vn]

Tìm $m$ để hàm số $y=\left( -2m+1 \right)x+m-3$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Câu 32 [61520] - [Loga.vn]

 1. 110. Hàm số nào sau đây có tập xác định là $\mathbb{R}$?

Câu 33 [61519] - [Loga.vn]

 1. 110. Parabol \[\left( P \right):y=-2{{x}^{2}}-6x+3\] có hoành độ đỉnh là?

Câu 34 [61518] - [Loga.vn]

Tìm \[m\] để hàm số \[y=\left( 3-m \right)x+2\] nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

Câu 35 [61517] - [Loga.vn]

 1. 110. Tập xác định của hàm số $y=\frac{\sqrt{x+1}}{x-3}$ là

Câu 36 [61515] - [Loga.vn]

Cho hàm số: $y={{x}^{2}}-2x-1$, mệnh đề nào sai:

Câu 37 [61514] - [Loga.vn]

Câu 38 [61513] - [Loga.vn]

] Khẳng định nào về hàm số $y=3x+5$ là sai:

Câu 39 [61512] - [Loga.vn]

 1. 110. Parabol \[y=-{{x}^{2}}+2x+3\] có phương trình trục đối xứng là

Câu 40 [61511] - [Loga.vn]

 1. 110. Cho hàm số $y=a{{x}^{2}}+bx+c$ có đồ thị như hình bên dưới. Khẳng định nào sau đây đúng?

Câu 41 [61510] - [Loga.vn]

 Đường thẳng nào sau đây song song với đường thẳng $y=\sqrt{2}x$?

Câu 42 [61509] - [Loga.vn]

 1. 110. Tìm tập xác định $D$ của hàm số $f\left( x \right)=\sqrt{x+1}+\frac{1}{x}$.

Câu 43 [61508] - [Loga.vn]

 1. 110. Cho hàm số \[y=a{{x}^{2}}+bx+c\text{ }\left( a>0 \right)\]. Khẳng định nào sau đây là sai?

Câu 44 [61507] - [Loga.vn]

 1. 110. Cho hàm số bậc hai $y=a{{x}^{2}}+bx+c$ $\left( a\ne 0 \right)$ có đồ thị $\left( P \right)$, đỉnh của $\left( P \right)$ được xác định bởi công thức nào?

Câu 45 [61506] - [Loga.vn]

 1. 110. Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ xác định trên tập $D$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Câu 46 [61505] - [Loga.vn]

Tìm tập xác định $D$ của hàm số $f\left( x \right)=\sqrt{x+1}+\frac{1}{x}$.

Câu 47 [61504] - [Loga.vn]

 1. 110. Cho hàm số $f\left( x \right)={{x}^{2}}-\left| x \right|$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu 48 [61503] - [Loga.vn]

Tập xác định của hàm số $y=\frac{2-x}{{{x}^{2}}-4x}$ là

Câu 49 [61502] - [Loga.vn]

 Hàm số$y={{x}^{4}}-{{x}^{2}}+3$ là

Câu 50 [61501] - [Loga.vn]

 1. 110. Hệ số góc của đồ thị hàm số $y=2018x-2019$ bằng

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook