Chi tiết đề thi

vật lí học kì 1

dorakid19122002
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
33
41 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [38346] - [Loga.vn]

Dao động của con lắc lò xo có biên độ A . Khi động năng bằng thế năng thì vật có li độ :

Câu 2 [61909] - [Loga.vn]

Câu 28: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m=25 g và lò xo có độ cứng 100 N/m. Con lắc dao động cưỡng bức theo phương trùng với trục của lò xo dưới tác dụng của ngoại lực tuần hoàn F = Focos\[\omega \]t (N). Khi w lần lượt là 10rad/s và 15 rad/s thì biên độ dao động của vật tương ứng là A1 và A2. So sánh ta thấy:

Câu 3 [38664] - [Loga.vn]

Con lắc lò xo treo thẳng đứng, từ vị trí cân bằng kéo vật xuống theo phương thẳng đứng một đoạn rồi thả tự do cho con lắc dao động điều hòa với chu kì T. Thời gian kể từ lúc thả đến lúc vật qua vị trí cân bằng lần thứ ba là:

Câu 4 [36179] - [Loga.vn]

Hai vật A và B lần lượt có khối lượng là 2m và m được nối với nhau và treo vào một lò xo thẳng đứng bằng các sợi dây mảnh, không dãn như hình vẽ. g là gia tốc rơi tự do. Khi hệ đứng yên ở vị trí cân bằng, người ta cắt đứt dây nối hai vật. Gia tốc của A và B ngay sau khi dây đứt lần lượt là

Câu 5 [47227] - [Loga.vn]

Hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số, lệch nhau một góc π/2, dọc theo trục tọa độ Ox. Các vị trícân bằng cùng có tọa độ x = 0. Tại thời điểm t, li độ của các dao động lần lượt là $x_1$ = 4 cm và $x_2$ = −3 cm, khi đó li độ của dao động tổng hợp bằng

Câu 6 [32840] - [Loga.vn]

Cho mạch dao động gồm một cuộn cảm mắc nối tiếp với một tụ điện ${{C}_{1}}$  thì mạch thu được sóng điện từ có tần số ${{f}_{1}}$ , thay tụ trên bằng tụ ${{C}_{2}}$  thì mạch thu được sóng điện từ có tần số ${{f}_{2}}$ . Hỏi mắc đồng thời hai tụ nối tiếp với nhau rồi mắc vào cuộn cảm thì mạch thu được sóng có tần số là bao nhiêu?

Câu 7 [47706] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo có độ cứng k gắn vào vật có khối lượng m dao động điều hòa trên mặt phẳng ngang. Mạch dao động LC đang có dao động điện từ tự do. Biểu thức \[\sqrt{\frac{\text{k}}{\text{m}}}\]có cùng đơn vị với biểu thức  

Câu 8 [55869] - [Loga.vn]

Đặt tại hai đỉnh A và B của một tam giác vuông cân ABC (AC = BC = 30 cm) lần lượt các điện tích điểm \[{{q}_{1}}=\text{ }{{3.10}^{-7}}C\] và\[{{q}_{2}}\] . Cho biết hệ thống đặt trong không khí và cường độ điện trường tổng hợp tại đỉnh C có giá trị E = \[{{5.10}^{4}}\] V/m. Điện tích \[{{q}_{2}}\] có độ lớn là

Câu 9 [39630] - [Loga.vn]

Cho đoạn mạch AB gồm biến trở R, cuộn dây không thuần cảm với độ tự cảm L = 0,6/π H, và tụ có điện dung 1$0^{-3}/3π F, mắc nối tiếp. Đặt điện áp xoay chiều u = U\[\sqrt{2}\]cos(100πt) (U không thay đổi) vào hai đầu A, B. Thay đổi giá trị biến trở R ta thu được đồ thị phụ thuộc của công suất tiêu thụ trên mạch vào giá trị R theo đường (1). Nối tắt cuộn dây và tiếp tục thay đổi R ta thu được đồ thị (2) biểu diễn sự phụ thuộc của công suất trên mạch vào giá trị R. Điện trở thuần của cuộn dây là

Câu 10 [41844] - [Loga.vn]

Đường biểu diễn sự biến đổi của động năng của vật nặng dao động điều hòa theo li độ có dạng

Câu 11 [39177] - [Loga.vn]

Một sóng ngang truyền trên trục Ox được mô tả bởi phương trình \[u=A\cos \left( 2\pi t-\frac{2\pi x}{\lambda } \right)\] trong đó x, u được đo bằng cm và t đo bằng s. Tốc độ dao động cực đại của phần tử môi trường lớn gấp 4 lần tốc độ truyền sóng nếu

Câu 12 [43961] - [Loga.vn]

Một mạch dao động bắt tín hiệu của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn cảm với độ tự cảm biến thiên từ 0,3 μH đến 2 μH và một tụ điện có điện dung biến thiên từ 0,02 μF đến 0,8 μF . Máy đó có thể bắt được các sóng vô tuyến điện trong dải sóng nào?

Câu 13 [34289] - [Loga.vn]

Một đoạn mạch AB gồm các phần tử R, L, C mắc nối tiếp với R = 50 Ω; C thay đổi được. Gọi M là điểm nằm giữa L và C. Đặt điện áp xoay chiều \[u\text{ }=\text{ }{{U}_{0}}cos100\pi t\] vào hai đầu đoạn mạch AB, \[{{U}_{0}}\]  không đổi. Điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị \[C=\frac{80}{\pi }\mu F\] thì điện áp hai đầu đoạn mạch AB lệch pha ${{90}^{0}}$  so với điện áp hai đầu đoạn mạch AM. Giá trị của L có thể bằng

Câu 14 [41860] - [Loga.vn]

Một mạch dao động LC có điện trở thuần không đáng kể, tụ điện có điện dung 5 µF. Dao động điện từ tự do của mạch LC với hiệu điện thế cực đại ở hai đầu tụ điện bằng 6 V. Khi hiệu điện thế ở hai đầu tụ điện là 4 V thì năng lượng từ trường trong mạch bằng

Câu 15 [44447] - [Loga.vn]

Một sợi dây căng ngang với hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Khoảng cách xa nhất giữa hai phần tử trên dây dao động cùng biên độ \[4\sqrt{2}\] mm là 95 cm, còn khoảng cách xa nhất giữa hai phần tử trên dây dao động cùng pha với cùng biên độ \[4\sqrt{2}\] mm là 85 cm. Khi sợi dây duỗi thẳng, N là trung điểm giữa vị trí một nút và vị trí một bụng liền kề. Tỉ số giữa tốc độ truyền sóng trên dây và tốc độ cực đại của phần tử tại N xấp xỉ là

Câu 16 [44345] - [Loga.vn]

Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Yâng. Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng tương ứng là $λ_1$ và $λ_2$ . Trên miền giao thoa bề rộng L, đếm được 12 vân sáng đơn sắc có màu ứng với bức xạ $λ_1$, 6 vân sáng đơn sắc có màu ứng với bức xạ $λ_2$ và đếm được tổng cộng 25 vân sáng, trong số các vân sáng trùng nhau trên miền giao thoa có hai vân sáng trùng nhau ở hai đầu. Tỉ số \[\frac{{{\lambda }_{1}}}{{{\lambda }_{2}}}\] là

Câu 17 [40706] - [Loga.vn]

Tại hai điểm AB trên phương truyền sóng cách nhau 4 cm có phương trình lần lượt như sau \[{{u}_{M}}=2\cos \left( 4\pi t+\frac{\pi }{6} \right)\,cm;\,\,{{u}_{N}}=2\cos \left( 4\pi t+\frac{\pi }{3} \right)\,cm\]. Hãy xác định sóng truyền như thế nào?

Câu 18 [42176] - [Loga.vn]

Sóng dọc lan truyền trong một môi trường với bước sóng 15 cm với biên độ không đổi \[A=5\sqrt{3}\]cm. Gọi M và N là hai điểm cùng nằm trên một phương truyền sóng mà khi chưa có sóng truyền đến lần lượt cách nguồn các khoảng 20 cm và 30 cm. Khoảng cách xa nhất và gần nhất giữa 2 phần tử môi trường tại M và N có sóng truyền qua là bao nhiêu?

Câu 19 [34523] - [Loga.vn]

Sóng cơ lan truyền qua điểm M rồi đến điểm N cùng nằm trên một phương truyền sóng. Bước sóng bằng 40cm. Khoảng cách MN bằng 90cm. Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. Tại một thời điểm nào đó phần tử vật chất tại M đang có li độ 2cm thì phần tử vật chất tại N có tốc độ 125,6cm/s. Sóng có tần số bằng

Câu 20 [37518] - [Loga.vn]

Một nguồn B trên mặt nước dao động với tần số 100 Hz, tốc độ truyền sóng 50 cm/s, biên độ dao động là 1,5 cm, pha ban đầu bằng 0. Phương trình sóng tại điểm M cách B một đoạn 5 cm là

Câu 21 [38407] - [Loga.vn]

Một sóng ngang truyền trên sợi dây rất dài có phương trình u = 6cos(4πt + 0,02πx). Trong đó u và x được tính bằng centimet (cm) và t tính bằng giây (s). Quãng đường sóng truyền đi được trong thời gian 7,15 s là

Câu 22 [46429] - [Loga.vn]

Hai điểm M và N nằm trên cùng một phương truyền sóng cách nhau \[\frac{\lambda }{3}\](\[\lambda \]là bước sóng), sóng có biên độ A và chu kỳ T. Sóng truyền từ N đến M. Giả sử ở thời điểm t1, hai điểm M, N có li độ lần lượt là uM=3cm và uN=-3cm. Ở thời điểm t2 liền ngay sau đó có uM=+A. Hãy xác định biên độ A và thời điểm t2?

Câu 23 [47196] - [Loga.vn]

Một sóng cơ học lan truyền trên một phương truyền sóng với tốc độ v = 50 cm/s. Sóng truyền từ O đến M, biết phương trình sóng tại điểm M là $u_M$ = 5cos(50πt - π) cm. M nằm sao O và cách O một đoạn 0,5 cm thì phương trình sóng tại O là: \[{{u}_{O}}=5\cos \left( 50\pi t+\pi  \right)\,cm.\]

Câu 24 [30155] - [Loga.vn]

Hai nguồn sóng cơ A và B cách nhau 20 cm dao động theo phương trình ${{u}_{1}}={{u}_{2}}=$2cos40$\pi $ t cm. Sóng lan truyền với tốc độ v = 1,2 m/s. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng nối A, B là

Câu 25 [32834] - [Loga.vn]

Sóng dừng tạo trên một sợi dây đàn hồi có chiều dài ℓ . Người ta thấy trên dây có những điểm cứ cách nhau một khoảng ${{d}_{1}}$  thì dao động với biên độ 4 cm, người ta lại thấy những điểm cứ cách nhau một khoảng \[{{d}_{2}}\left( {{d}_{2}}>\text{ }{{d}_{1}} \right)\] thì các điểm đó có cùng biên độ a. Giá trị của a là:

Câu 26 [16230] - [Loga.vn]

Một bình điện phân đựng dung dịch AgNO3, cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân là I = 1 A ; Cho AAg = 108 đvc, nAg = 1. Lượng Ag bám vào catốt trong thời gian 16 phút 5 giây là

Câu 27 [32053] - [Loga.vn]

Hiệu điện thế giữa hai đầu một điện trở tăng lên 3 lần thì cường độ dòng điện qua điện trở đó:

Câu 28 [57440] - [Loga.vn]

Câu 35: Đặt vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng

không đối, tần số thay đổi được. Khi \[\omega ={{\omega }_{1}}\] thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở đạt cực đại. Đặt \[\Delta {{\omega }^{2}}=\omega _{1}^{2}-\omega _{2}^{2}\]. Đồ thị biểu diễn sựu phụ thuộc của \[\Delta {{\omega }^{2}}\] theo \[\frac{1}{{{L}^{2}}}\] (L là độ tự cảm của cuộn dây) như hình vẽ trên. Giá trị của điện trở là

 

 

   
   

Câu 29 [35292] - [Loga.vn]

Cho hai điện tích điểm \[{{q}_{1}}=\text{ }{{4.10}^{-6}}C,\text{ }{{q}_{2}}=\text{ }-{{4.10}^{-6}}C\] lần lượt đặt tại hai điểm A và B của tam giác

Câu 30 [32392] - [Loga.vn]

Mạch nối tiếp theo thứ tự gồm cuộn cảm thuần, điện trở R và tụ điện C. Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức \[u=U\sqrt{2}\cos \left( \omega t \right)\,V\]vào hai đầu mạch điện. Biết R, C không đổi, độ tự cảm L của cuộn cảm biến thiên. Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm đạt giá trị cực đại và bằng 100 V. Khi đó tại thời điểm điện áp tức thời giữa hai đầu mạch là \[u=50\sqrt{3}V\] thì tổng điện áp tức thời \[{{u}_{R}}~+\text{ }{{u}_{C}}~=\text{ }50\text{ }V\] . Tính tỉ số \[\frac{R}{{{Z}_{C}}}\]

Câu 31 [41464] - [Loga.vn]

Đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp có cuộn dây thuần cảm. Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế xoay chiều \[u=220\sqrt{2}\cos \left( \omega t \right)V\] với ω có thể thay đổi được. Khi ω = $ω_1$ = 100π rad/s thì cường độ dòng điện trong mạch sớm pha 3$0^0$ so với điện áp ở hai đầu mạch và giá trị hiệu dụng là . Khi ω = $ω_2$ = 3$ω_1$ thì dòng điện trong mạch cũng có giá trị hiệu dụng là 1A . Hệ số tự cảm của cuộn dây là

Câu 32 [34730] - [Loga.vn]

Cho đoạn mạch AB gồm cuộn dây thuần có điện trở thuần 100Ω và độ tự cảm \[\frac{1}{\pi }H\] mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung \[\frac{{{10}^{-4}}}{2\pi }F\]. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều \[{{u}_{AB}}=200\cos 100\pi t(V)\]. Khi điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch AB là \[100\sqrt{3}V\] và đang giảm thì điện áp tức thới giữa hai đầu cuộn dây là

Câu 33 [32433] - [Loga.vn]

Khi đặt điện áp \[u=220\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t-\frac{\pi }{6} \right)\,V\] vào hai đầu một hộp X chứa 2 trong 3 linh kiện điện là \[{{R}_{0}},\text{ }{{L}_{0}},\text{ }{{C}_{0}}\] mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch có biểu thức \[i=2\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t+\frac{\pi }{6} \right)\,A\]. Nếu mắc hộp X nối tiếp với cuộn cảm thuần có \[L=\frac{\sqrt{3}}{\pi }H\] rồi mắc vào điện áp trên thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook