1,x.x^2.x^3.x^4. ..... .x^2023=x^1012.2025 2,[n+5]chia hết[n+2] 3,[2n+7]chia hết[n+1]

Các câu hỏi liên quan