1. Bằng phương pháp phân tích các thế hệ lai, Menđen thấy rằng: Khi lai hai bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F2 sẽ phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình là: a. 15 trội : 1 lặn. b. 1 trội : 3 lặn. c. 1 trội : 1 lặn. d. 3 trội : 1 lặn. 2. Trong mỗi tế bào lưỡng bội ở người có bao nhiêu nhiễm sắc thể? a. 32 b. 46 c. 24 d. 48 3. Ở kỳ nào của chu kỳ tế bào, chúng ta sẽ quan sát được NST có kích thước bề ngang lớn nhất và điển hình nhất ? a. Kỳ cuối b. Kỳ đầu c. Kỳ giữa d. Kỳ sau 4. Từ một tế bào ban đầu, khi trải qua 2 lần nguyên phân liên tiếp sẽ tạo ra bao nhiêu tế bào con? a. 16 b. 8 c. 2 d. 4 5. Từ một tế bào sinh trứng, sau giảm phân sẽ tạo ra bao nhiêu tế bào trứng? a. 1 b. 2 c. 3 d. 4

Các câu hỏi liên quan