1.Cho tập hợp A=(m-2;m+1) và B=(-1;1). Tìm m sao cho A giao B = rỗng

2. Cho tập hợp A=[2m-1;2m+5) và B=[-2;0). Tìm các giá trị nguyên của m sao cho B con A

gấp gấp

Các câu hỏi liên quan