1 . Đoạn dây thứ nhất dài 46 cm , đoạn dây thư hai dài 18cm . Hỏi đoạn dây thứ nhất dài hơn đoạn dây thứ hai bao nhiêu cm ? 2 . Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 24 cái ca , ngày thức hai bán được 18 cái ca . Hỏi ngày thứ hai cửa hàng bán ít hơn ngày thứ nhất bao nhiêu cái ca ? 3 . Tìm một số biết rằng số đó cậu với 12 trừ 8 thì được 26 .

Các câu hỏi liên quan