1. Hai đoạn dây dẫn có cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu có chiều dài $I_{1}$ và $I_{2}$. Lần lượt đặt cùng một hiệu điện thế vào hai đầu mỗi đoạn dây này thì dòng điện chạy qua chúng có cường độ tương ứng $I_{1}$ và $I_{2}$. Biết $I_{1}$`=0,5`$I_{2}$ thì tỉ số $\frac{I_{1}}{I_{2}}$ là bao nhiêu? chọn kết quả đúng? A. $\frac{I_{1}}{I_{2}}$`=1,5` B. $\frac{I_{1}}{I_{2}}$`=2` C. $\frac{I_{1}}{I_{2}}$`=2,5` D. $\frac{I_{1}}{I_{2}}$`=``1`

Các câu hỏi liên quan