1. Loại công biệc nào sau đây KHÔNG PHẢI là chức năng của hệ điều hành? A. Quản lí tệp và thư mục B. Diệt virus C. Điều phối các thiết bị của máy tính D. Thực hiện các chương trình ứng dụng 2. Công việc nào sau đây KHÔNG PHẢI là chức năng của hệ điều hành? A. Cung cấp môi trường để người sử dụng chạy các chương trình ứng dụng B. Soạn thảo văn bản C. Sao chép, xóa và chuyển các tệp dữ liệu D. Quản lý các thiết bị của máy tính 3. Phần mềm thương mại và phần mềm nguồn mở nào sau đây có cùng chức năng? A. Word và Writer B. Word và Calc C. Excel và Writer D. Word và Excel

Các câu hỏi liên quan