1,Một gen có tổng số Nu là 3000 Nuclêôtit trong đó có 560 Nu loại A. Trên mạch 1 ta có 270 Nuclêôtit A và 450 loại X a, tính chiều dài của gen b, tính số lượng từng loại Nu trên gen và trên mỗi mạch đơn

Các câu hỏi liên quan