1,nêu mối quan hệ giữa điện trở và chiều dài của dây dẫn giữa điện trở và tiết diện của dây?

Các câu hỏi liên quan