1. Thế nào là luận đề, luận điểm, lí lẽ, dẫn chứng?

2. Tìm luận đề, luận điểm, lí lẽ, dẫn chứng trong vb "Tinh thần yêu nước của nhân dân ta" (SGK/65)

Các câu hỏi liên quan